Навчальний курс "Психологія "важкого" учня"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

"Психологія "важкого" учня"

X 46af5fc4.jpg

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 7.01010201 Початкова освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень:Спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета :

 1. Ознайомити студентів із предметом, специфікою та основною проблематикою навчальної дисципліни «Психологія «важкого» учня».
 2. Засвоєння основного категоріального апарату навчальної дисципліни.
 3. Формування узагальненої системи знань про феномен «важкого» учня, причини появи та основні типи «важких» дітей.
 4. Ознайомлення з особливостями психічної та особистісної сфер «важких» дітей на різних етапах онтогенезу.
 5. Ознайомлення з особливостями роботи практичного психолога з «важкими» учнями на різних етапах онтогенезу.

Завдання :

 1. Озброїти студентів знаннями про феномен «важкого» учня.
 2. Навчити студентів здійснювати ґрунтовний аналіз психічної та особистісної сфер «важких» учнів, чітко бачити їх взаємозв’язок і тенденції розвитку.
 3. Сприяти отриманню студентами повноцінних знань у найважливіших теоретичних питаннях, що пов’язані з причинами появи, класифікацією та психологічною характеристикою «важких» учнів.
 4. Озброїти основними методами психодіагностики психічної сфери та особистості «важкого» учня.
 5. Сприяти розвитку творчого мислення, що засноване на конструктивному аналізі та системному підході до розуміння психіки й особистості;
 6. Сприяти формуванню гармонійно розвинутої, національно свідомої особистості, яка прагне до самовдосконалення.
 7. Удосконалювати прийоми самостійного здобування знань.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни;
 • визначення поняття «важка» дитина та причини появи таких дітей;
 • класифікацію «важких» дітей;
 • психологічні особливості розвитку невстигаючих, недисциплінованих, соціально та педагогічно занедбаних, дітей з затримкою психічного розвитку;
 • особливості дітей із яскравими віковими особливостями в критичні періоди психічного розвитку;
 • причини, види, гендерні відмінності дитячої агресивності та своєрідність психологічного супроводу агресивних учнів;
 • особливості профілактики захоплення азартними іграми;
 • своєрідність адитивної та кримінальної поведінки у «важких» учнів на різних етапах онтогенетичного розвитку.

вміти:

 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат дисципліни «Психологія «важкого» учня»;
 • аналізувати психічні явища;
 • визначати причини появи «важких» учнів;
 • виявляти психологічні особливості різних класів «важких» дітей;
 • застосовувати на практиці психологічні методи дослідження психічної та особистісної сфер «важких» учнів;
 • організовувати психологічних супровід «важких» учнів на різних етапах онтогенетичного розвитку.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу ПВУ

Автор курсу

Калашникова Людмила Володимирівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Психологія "важкого" учня" Калашникова Л.В.Графік навчання

Структура

Painty-Kid.jpg

Змістовий модуль 1.

Феномен «важкої» дитини як наукова проблема

Тема 1. Поняття «важкої» дитини у вітчизняній та зарубіжній психології

Поняття «важкої» дитини в вітчизняній та зарубіжній психології. Розуміння «важких» дітей як тих, що мають певні відхилення від норми (В.А. Крутенький, А.Г. Ковальов). Ототожнення «важких» дітей з педагогічно занедбаними учнями (Д.Й. Фельдштейн, Л.М. Зюбін). Різні погляди на сенситивні періоди виникнення «важких» дітей. Л.С. Виготський, В.А. Крутецький, Л.М. Зюбін, І.С. Кон про підлітковий вік як найбільш критичний в процесі становлення особистості. П.П. Блонський, В.М. М’ясищев, В.О. Сухомлинський про дошкільний вік як найбільш сприятливий для виникнення «важких» дітей. Б.Ф. Баєв та Манова-Томова про раннє дитинство як сенситивний період виникнення «важких» дітей. Роль батьків, вчителів, соціуму в процесі профілактики появи «важких» дітей.

Тема 2. Причини появи та класифікація «важких » дітей Історичний огляд проблеми причин появи «важких» дітей. Характеристика причин, що пов’язані з особливостями сімейного виховання та з особливостями навчально-виховного процесу. Причини появи «важких» дітей, що обумовлені віковими особливостями дітей, які переживають вікові кризи. Причини появи «важких» дітей, які витікають із впливу на розвиток особистості вроджених патологій та хронічних захворювань дитини та її батьків. Різні погляди на види «важких» дітей. Класифікація П.П. Блонського, Г.П. Медведєва, Д.Й. Фельдштейна. Види «важких» на основі особливостей розвитку мотиваційної сфери особистості. Узагальнена класифікація «важких» дітей.

Змістовий модуль 2

Психологічна характеристика «важких» учнів

8284ea.jpg

Тема 3. Психологічні особливості невстигаючих учнів

Поняття «невстигаючий» школяр. Психологія невстигаючих. Характеристика видів невстигаючих. Класифікація невстигаючих учнів за Л.С. Славіною на основі особливостей розумової діяльності дитини та її ставлення до навчання. Психологічна характеристика учнів, які відрізняються неправильним ставленням до навчання; відчувають труднощі під час засвоєння навчального матеріалу; мають неправильно сфомовані навички та способи навчальної діяльності та неправильно сформоване ставлення до праці, в тому числі й до навчальної; учні, для яких характерною є відсутність пізнавальних та навчальних інтересів. Класифікація невстигаючих на основі співвідношення рівнів обучаємості та мотивації навчальної діяльності (Н.А. Менчинська). Психологічна характеристика учнів із низькою обучаємістю та високою мотивацією; високою обучаємістю та низькою мотивацією; низькою обучаємістю та низькою мотивацією. Методи та прийоми роботи практичного психолога з невстигаючими учнями.

Тема 4. Недисципліновані учні та їх характеристика Поняття «недисциплінованості». Співвідношення понять виховання, недисциплінованість та перевиховання. Класифікація недисциплінованих (Л.С. Славіна). Форми прояву недисциплінованості. Недисциплінованість, яка пов’язана з мотиваційно-афективною стороною особистості та з несформованими вміннями адекватно поводити себе в соціумі. Психологічна характеристика груп недисциплінованих. Причини появи недисциплінованих учнів. Методи та прийоми роботи практичного психолога з недисциплінованими учнями.

Тема 5. Соціально та педагогічно занедбані діти

Поняття соціальної та педагогічної занедбаності. Роль соціального фактору в процесі формування педагогічної та мікросоціальної занедбаності. Основні показники педагогічної та мікросоціальної занедбаності. Причини педагогічної та мікросоціальної занедбаності. Критерії для оцінки педагогічної та мікросоціальної занедбаності: характер виховного оточення та внутрішньої позиції дитини. Рівні розвитку педагогічної та мікросоціальної занедбаності: латентний, початковий та виражений періоди. Особливості самосвідомості, спілкування та навчальної діяльності соціально та педагогічно занедбаних дітей. Прийоми та методи впливу на когнітивну, емоційно-вольову та поведінкову сфери дітей з педагогічною та мікросоціальною занедбаністю. Взаємозв’язок школи та сім’ї.

Тема 6. Психологічна характеристика дітей з ЗПР

Поняття про затримку психічного розвитку як про тимчасове явище. Причини появи дітей із ЗПР. Ознаки затримки психічного розвитку, які можна спостерігати під час вступу дитини до школи: обмеженість знань та уявлень дитини, незрілість мислення, інтелектуальна пасивність, домінування ігрових інтересів та інші. Затримка розвитку емоційно-вольової сфери та порушення інтелектуальної сфери як два аспекти ЗПР: Види затримки психічного розвитку та їх характеристика. ЗПР конституційного, соматичного, психогенного походження та церебрально-органічного генезису. Дитячий аутизм як психопатологічний синдром, суттєвою ознакою якого є несформованість спілкування. Характеристика дітей з астенічними станами. Церебральна та соматична астенія. Синдром Шерешевського-Тернера. ЗПР з мовленнєвою недостатністю: моторна алалія, сенсорна алалія. Дизграфія та затримка психічного розвитку. Дислексія та ЗПР. Затримка психічного розвитку з дисакулькією. Затримка психічного розвитку з диспраксією.

Тема 7. Особливості особистісної сфери та розумової діяльності дітей з ЗПР

Особливості розвитку пізнавальних психічних процесів у дітей з затримкою психічного розвитку. Особливості навчальної діяльності дітей з затримкою психічного розвитку. Особливості особистості дітей з затримкою психічного розвитку. Діагностика дітей з затримкою психічного розвитку. Створення сприятливих умов розширення знань та уявлень дитини для цілеспрямованого розвитку пізнавальних психічних процесів. Вплив на особистісну сферу дітей з ЗПР. Взаємодія психолога та батьків під час організації роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.

Змістовий модуль 3

Психологічний супровід деяких категорій "важких" дітей

Тема 8. Характеристика дітей з яскравими віковими особливостями в критичні періоди розвитку

Поняття кризи та характеристика основних вікових криз в онтогенезі. Психологічна характеристика дітей з яскравими віковими особливостями в критичні періоди психічного розвитку особистості. Психологічна характеристика підліткового віку: провідний вид діяльності, новоутворення, сенситивні періоди. Протиріччя підліткового віку. Закономірності підліткового віку: формування почуття дорослості, прагнення до самостійності та боротьба з зовнішнім тиском та контролем, реакція «групізму». Характеристика основних захоплень підлітків. Особливості стосунків підлітків та дорослих, що можуть спонукати підлітків до демонстрації протесту. Теорії молоді. Специфічні ознаки поведінки молоді. Субкультура. Прийоми та методи роботи практичного психолога з дітьми, які переживають критичні моменти розвитку.

Тема 9. Дитяча агресивність Поняття «агресії». Розуміння сутності феномену агресії зарубіжними та вітчизняними науковцями. Види агресії: фізична - вербальна, активна - пасивна, пряма - опосередкована, доброякісна - злоякісна, ворожа – інструментальна та їх характеристика. Фактори, що впливають на формування дитячої агресії. Вплив сім’ї на розвиток дитячої агресії. Теорія прив’язаності. Експериментальні докази існування співвідношення між жорстокістю й покараннями батьків та рівнем розвитку агресивності дітей. Вплив засобів масової інформації на формування дитячої агресивності. Агресивність та взаємодія з однолітками. Статеві відмінності у виявленні агресії. Тренінг, бесіда, пояснення, вправляння, розкриття наслідків агресивних вчинків та інші методи корекції дитячої агресивності.

Тема 10. Психолого-педагогічна профілактика захоплення «важкими» учнями азартними іграми

Поняття гри, її своєрідність та особливості впливу на формування особистості дитини. Види ігор. Азартні ігри, їх види та особливості впливу на психіку дитини. Причини масового захоплення азартними іграми. Етапи становлення захоплення азартними іграми. Ситуативний інтерес та захоплення азартними іграми на рівні пристрасті. Вплив азартних ігор на емоційно-вольову та особистісну сфери дитини. Профілактика захоплення дітей азартними іграми: пояснення, переключення уваги, роз’яснення, демонстрація наслідків захоплення азартними іграми. Контроль з боку держави.

Тема 11. Адиктивна та кримінальна поведінки як крайні форми соціальної дезадаптації

Поняття адаптації та дезадаптації. Поняття делінквентної поведінки. Адиктивна поведінка як прояв соціальної дезадаптації. Процес виникнення адиктивної поведінки. Причини виникнення адиктивної поведінки: економічні, психофізіологічні, переживання складного психологічного стану тощо. Деструктивний вплив алкоголізму на психічний та особистісний розвиток дитини. Поняття наркотичної залежності. Природа наркоманії. Причини наркоманії. Стадії розвитку наркотичної залежності. Зміна психологічного стану особистості під впливом наркотичної залежності. Профілактика наркоманії в галузі психологічної служби. Просвітницька та профілактична діяльність. Соціально-психологічний тренінг як ефективний метод профілактичної роботи з особами, що мають наркотичну залежність.. Поняття кримінальної поведінки. Членство дитини в асоціальному угрупуванні як фактор формування кримінальної поведінки. Особливості та стадіальність входження дитини в асоціальні угрупування.

Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практичні №1-4

Самостійна робота

Самостійна робота

Індивідуально- дослідні завдання

ІНДЗ

Питання до заліку

Питання до заліку

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Атлас для експериментального исследования отклонений в психической деятельности человека. –К., 1980. – 150 с.
 2. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помошь: Учебное пособие / В.В. Бойко. – СПБ.: Издательство Союз, 2002.
 3. Братусь Б.С. Аномалии личности /Б.С. Братусь. – М., 1998.-303 c.
 4. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра / М.И. Буянов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.
 5. Бютнер К. Жить с агресивними детьми: Пер с нем. / К.Бютнер.- М.: Педагогика, 1991. – 144 с.
 6. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: Методичний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів / СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 344 с.
 7. Власова Т.А. О детях с отклонением в развитии /Т.А. Власова, М.С. Певзнер. – 2-е узд. испр. и доп. – М.: Просвещение, 1973. – 175 с.
 8. Власова Т.А. Отбор детей во вспомогательную школу / Т.А. Власова, К.С. Лебединский, В.Ф. Мачехина. – М.: Просвещение, 1983. – С.47-54.
 9. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Власовой Т.В.,
 10. Запорожец А.В. Избр. психол. тр.: В 2 т. /А.В.Запорожец. – М.: Педагогика, 1986. – Т.1. –257 с., Т.2. – 296 с..
 11. Изард К. Эмоции человека [пер. с англ.] /К.Изард. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 440 с.
 12. Королев В.В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей /В.В. Королев. – М.: Медицина, 1992. -208 с.
 13. Кравцова Э.М. Формы и методы работы с подростками /Э.М. Кравцова.- К.: Вища школа, 1986.
 14. Краковский А.П. Трудный возраст / А.П. Краковский. – М.: Просвещение, 1966.
 15. Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико психологическая характеристика «трудных подростков» /К.С. Лебединская, М.М. Райская, Г.В. Грибанова. – М.: Педагогика, 1988. – 168 с.
 16. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей /В.В. Лебединский. – М.: МГУ, 1986.
 17. Леви Н. Нестандартный ребенок /Н.Леви. – М.: Центр психологии и психотерапии. 1992. – 225 с.
 18. Лобанова А.С. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками,схильними до девіації: Навчальний посібник / А.С. Лобанова, Л.В. Калашнікова. – К.: Каравела, 2012. – 368 с.
 19. Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології: Навчальний посібник /Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун. – К.: Перун, 1996. – 254с.
 20. Менчинская Н.А. Психологические проблемы неуспеваемости школьников /Н.А. Менчинская. –М.: Просвещение, 1971.
 21. Натанзон Е.Ш. Приемы педагогического воздействия / Е.Ш. Натанзон. – М.: Просвещение, 1972.
 22. Патохарактерологические исследования у подростков / Под ред. А.Е. Личко, Н.Я. Иванова. –Л., 1981. – 120 с.
 23. Погребняк Є.П. Виховання «важких» підлітків /Є.П. Погребняк. – К.: Знання, 1979.
 24. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991.- 303 с.
 25. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника /С.Я. Рубинштейн. –М.: Просвещение, 1970. – 192 с.
 26. Славина С.Л. Дети с аффективным поведеним /С.Л. Славина. – М.: Педагогика, 1966. – 150 с.
 27. Славина С.Л. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным школьникам / С.Л. Славина. – М.: Педагогика, 1958.
 28. Трудный подросток: причины и следствия / Под ред. В.А. Татенко. – К.: Рад. шк., 1985. – 175 с .

'''Допоміжна література:

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологію /Г.С. Абрамова. – М.: Академия, 1996. – 224 с.
 2. Абульханова-Славская К.А. О субъекте психический деятельности /К.А.Абульханова-Славская.- М.: Наука, 1973. –288с.
 3. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М.Андреева.- М.: Аспект-Пресс, 1997. – 316 с.
 4. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа /А.Г.Асмолов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 367 с.
 5. Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток: Практическое руководство для отчаявшихся родителей: Пер. с англ. / Р.Т. Байярд. - М.: Просвещение, 1991.- 224 с.
 6. Блонский П.П. Избр. пед. и психол. соч.: В 2 т. /П.П.Блонский. – М.: Педагогика, 1979. –340с.
 7. Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств /Т.П.Гаврилова.- М.: Знание, 1984. -78с.
 8. Донцов А.И. Проблемы груповой сплоченности / А.И.Донцов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 128с.
 9. Ковалев С.М. Психология личности /С.М.Ковалев. - М.: Просвещение, 1970. – 233 с.
 10. Кон И.С. Психология ранней юности /И.С. Кон. –М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
 11. Королев В.В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей /В.В. Королев. – М.: Медицина, 1992. – 208 с.
 12. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений / В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1976. – 286 с.
 13. Лейтес Н.С. Об умственной одаренности /Н.С.Лейтес. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 214с.
 14. Леонгард К. Акцентуированные личности [пер. с нем.] – К.: Вища шк., 1989. – С.276-285.
 15. Мясоед П.А. Проблемы ненормативного психического развития /П.А. Мясоед // Вопросы психологи. – 1994. - №6. – С.49-57.
 16. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 304 с.
 17. Отстающие в учении школьники / Под ред. З.И. Калмыковой, И.Ю. Кулагиной- М.: Педагогика, 1986. – 208 с.
 18. Прихожан А.М. Дети без семьи /А.М. Прихожан. – М.: Педагогика, 1990.- 160 с.
 19. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся. /Под ред. В.А. Татенко. – К.: Рад. шк., 1989. – 127 с.
 20. Раттер М. Помощь трудным детям: Пер. с англ./М.Раттер. – М.: Прогресс, 1987. – 422 с.

Інформаційні ресурси

 1. www.nbuv.gov.ua -Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського
 2. www.uk.wikipedia.org - Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

Бажаю успіхів! Калашникова Л.В.--Калашникова Л.В. (обговорення) 12:38, 27 січня 2016 (EET)