Навчальний курс "Природознавство з методикою навчання", ПГФ, 65 група

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Природознавство з методикою навчання

Kniga2958 0.jpg

Галузь знань: 01 Освіта

Освітньо-професійний рівень: магістр

Спеціальність: 014.05 Середня освіта. «Біологія*»

Додаткова спеціальність: 014.06 Середня освіта .«Хімія»

Статус: нормативна

Рік, семестр: 6 рік, 1 семестр

Вид контролю: екзамен


Мета та завдання навчального курсу

Навчальна програма дисципліни «Природознавство з методикою навчання» складена для навчання студентів спеціальності «Біологія. Хімія» відповідно освітньо-професійної програми «Магістр», а також згідно з навчальним планом. Курс побудований у відповідності із загальними педагогічними завданнями, які стоять перед школою на сучасному етапі.

Мета вивчення курсу – теоретично і практично підготувати майбутніх учителів до ознайомлення учнів з природою; формувати у студентів професійну компетенцію в галузі екологічного виховання.


Завдання:

1.Сформувати у майбутніх учителів знання про: об'єкт, предмет, завдання методики навчання природознавства як науки, її зв’язки з іншими науками; структуру і методи цілісного методичного дослідження; структуру процесу навчання, зміст його структурних компонентів, зв'язків і відношень між ними; рівні процесу навчання в межах природознавства.

2.Ознайомити студентів із шляхом включення знань про природу в практику навчання учнів основної та старшої школи, розглянути продуктивні методи і прийоми ознайомлення учнів з природою, загальні питання методики (мета і завдання навчання, зміст, форми, засоби), та методику розкриття основних змістовних ліній курсу природознавства.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

– предмет, мету та завдання методики навчання природознавства як науки;

– структуру і методи цілісного методичного дослідження;

– структуру процесу навчання, зміст його структурних компонентів, зв'язків і відношень між ними;

– способи формування в учнів природничих уявлень та понять;

– типи уроків з природознавства, їх макроструктуру та мікроструктуру;

– зміст позаурочної і позакласної роботи з природознавства; їх види, вимоги до методики організації і проведення усіх видів позаурочної і позакласної роботи з природознавства.


вміти:

– аналізувати зміст навчальних програм, підручників і посібників;

– визначати педагогічні (освітні, розвивальні, виховні) цілі в реальних педагогічних ситуаціях;

– вибирати оптимальні методи та прийоми навчання природознавства з метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях;

– обґрунтовувати ефективність вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети;

– самостійно працювати з науково-методичною літературою, інтернет-ресурсами та навчальними посібниками.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

професор кафедри біології Калініченко Надія АндріївнаУчасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Теоретичні основи методики природознавства

Навчальні теми змістового модуля 1:

Тема 1. Теоретико-методологічні засади побудови методики навчання.

Тема 2. Зміст навчального матеріалу з природознавства.

Тема 3. Формування природничих уявлень і понять в учнів основної школи.

Тема 4. Методи і прийоми формування природознавчих понять та уявлень.

Тема 5. Форми організації навчального процесу з природознавства.

Тема 6. Засоби навчання природознавства.


Змістовий модуль 2

Практичні засади вивчення природознавства

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 7. Методика проведення предметних уроків із природознавства.

Тема 8. Методика проблемного навчання.

Тема 9. Інтерактивні технології на уроках природознавства.

Тема 10. Позаурочна і позакласна робота з природознавства.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи методики природознавства

Тема 1. Теоретико-методологічні засади побудови методики навчання

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Власне педагогічні цілі і зміст курсу природознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Форми організації навчального процесу з природознавства. Вибір та оптимальне поєднання методів навчання під час формування природничих знань у школярів

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Засоби навчання природознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Методика підготовки і проведення навчальних дослідів

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Тема 6. Форми організації навчально-виховного процесу з природознавства. Комбінований урок природознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Змістовий модуль 2. Практичні засади вивчення природознавства

Тема 7. Методика проведення предметних уроків із природознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №7

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Тема 8. Методика проблемного навчання

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Практична №8

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Тема 9. Інтерактивні технології на уроках природознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Практичні завдання

Практична №9

Самостійна робота

Самостійна робота №9

Тема 10.Позаурочна і позакласна робота з природознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №10

Самостійна робота

Самостійна робота №10


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. .БазановТ.І., Новак К.В., Дербеньова А.Г, Садкіна В. І. Природознавство : Підруч. для 5 кл.– Харків: Світ дитинства, 2006. – 192 с.
 2. Ільченко В.Р., Гуз К. Ж., Булава Л. М. Природознавство. – К.: Генеза, 2000. –176 с.
 3. Ільченко В.Р., Гуз К. Ж., Булава Л.М. Природознавство: Довкілля: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Полтава.–К., 2005. – 160с.
 4. Колотій Н.М. Природознавство. 5 клас: Навч. посібник. – X.: Країна мрій, 2006. – 160 с.
 5. Природознавство, 5– 6 класи: Програма для загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Перун, 2005. – 22 с.
 6. Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контексті: Монографія / Ю.В.Павленко, С.П.Руда, С.А.Хорошева, Ю.О.Храмов. – К.: Академперіодика, 2001. – 420 с.
 7. Сак Т.В., Гірний О.В., Зінкевич М.І. Природознавство: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навч. книга, 2005. – 176 с.
 8. Шаламов Р. В., Бабченко Г. С. Природознавство. – Харків: Світ дитинства, 2000. –176с.
 9. Ярошенко О. Г, Баштовий В. І., Коршевнюк Т. В. Природознавство-5: Підруч. для загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Генеза, 2005. – 128 с.

Допоміжна

 1. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства [Текст] : навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 302 с.
 2. Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів / І. Родигіна // Біологія і хімія в шк. – 2005. – № 1. – С. 34-36.
 3. Ильченко В. Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников / В. Р. Ильченко. – М.: Просвещение, 1993. – 192с.
 4. Цуруль О. А. Формування біологічних понять: Психолого–педагогічні засади та методичні особливості / О. А. Цуруль. – К.: НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2004. – 247 с.
 5. Полякова Г. А. Педагогіка: нав. посібник / Ганна Анатоліївна Полякова, Т. А. Борова. – Рек. МОН. – Харків, 2011. – 374 с.
 6. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи [Текст]: підручник для студ. пед. факульт. / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.
 7. Фіцула М. М. Педагогіка [Текст] : навч.посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2006. – 560 с.
 8. Хрестоматія з природознавства: Посібн. для вчителів. – К. : Рад.школа, 1978. – 150 с.
 9. Штойко П. І. Концепції природознавства [Текст]: навч. посібник / Павло Іванович Штойко ; відп. за вип. В.І.Онопрієнко. – Рек. МОН. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с.
 10. Яришева Н. Ф. Основи природознавства.Природа України [Tекст]: навчальний посібник. / Надія Федорівна. Яришева ; Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2008. – 335 с.
 11. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України [Текст] : навч. посібник / Н. Ф. Яришева. – К. : Вища школа, 1995. – 335 с.

Інформаційні ресурси

 1. Асоціація вчителів біології України
 2. Український біологічний сайт
 3. Все для вчителя біології
 4. Для вчителя хімії та біології


---