Навчальний курс "Практичний курс англійської мови для студентів 4 курсу", ФІН,4 курс

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Teaching.png

Зміст

Практичний курс англійської мови для студентів 4 курсу


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета -

 • розвиток лінгвістичної компетенції через введення лексичного, граматичного і фонологічного матеріалу, який є необхідним для комунікації за темами і проблемами, які передбачені програмою ІV курсу;
 • розвиток соціокультурної компетенції студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань;
 • вирівнювання мовного рівня усіх студентів шляхом розвитку навичок читання, аудіювання, письма і говоріння;
 • закладання основ професійно орієнтованої комунікативної компетенції через презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу

Завдання вивчення дисципліни:

У результаті вивчення навчальної дисципліни наприкінці другого року навчання студенти повинні знати вивчений матеріал і вміти:

 • вільно володіти активним лексичним запасом з тем четвертого курсу;
 • самостійно опрацьовувати і розширяти пасивний вокабуляр;
 • брати участь у розмові та обговоренні вивчених тем, обґрунтовувати свою точку зору; володіти способами розпочати, підтримати і закінчити бесіду;
 • висловлюватися по темі, самостійно виправляти помилки, допущені під час висловлювання;
 • сприймати на слух і здебільшого розуміти аудіотексти етапу на теми, які вивчаються;
 • читати і розуміти тексти з тем; виокремлювати основну інформацію; застосовувати різні способи читання (детальне, селективне, бігле);
 • читати художні тексти на свій смак та уміти виділяти в них суттєву інформацію (домашнє читання);
 • спонтанно переказувати короткий текст; висловлювати свої думки; зв’язно будувати свою розповідь; використовувати основні граматичні конструкції, вивчені за курс;
 • засвоїти інформацію про країнознавчу і соціокультурну специфіку англомовних країн у рамках тем, які вивчаються на ІV курсі.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен


вміти: помічати помилки в чужому усному та писемному мовленні та виправляти їх під час одночасного використання мови, яка вивчається в якості засобу спілкування, адаптувати своє мовлення відповідно до умов навчання.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Божко Наталія Василівна

Учасники

"Практичний курс англійської мови для студентів 4 курсу", ФІН,4 курс викладачГрафік навчання

Змістовий модуль 1 Вибір кар'єри

Тема 1.The Profession of a Teacher./ Професія вчителя.

Тема 2.Choosing a Career./ Вибір кар’єри.

Змістовий модуль 2 Хвороби та їх лікування

Тема 1.A Visit to a Doctor/ Візит до лікаря.

Тема 2.Health Care in Ukraine and Great Britain./Охорона здоров’я в Україні та Великобританії.

Змістовий модуль 3 Географічне положення та міста Великобританії і України

Тема 1. The History and Sights of London/Історія та визначні місця Лондона.

Тема 2. Kyiv is my Native City/Київ – моє рідне місто.

Зміст курсу

Тема 1. The Profession of a Teacher./ Професія вчителя.

Learning 2015.jpg

Теоретичний матеріал

Unit one

Практичні завдання

Практична

Самостійна робота

Самостійна робота


Змістовий модуль ІІ. Illnesses and their Treatment/ Хвороби та їх лікування

Illnesses chvorobu2015.jpg

Тема 1. Health Care in Ukraine and Great Britain./Охорона здоров’я в Україні та Великобританії

Теоретичний матеріал

Unit two

Практичні завдання

Практична

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІІ. Geographical Position and Cities of Great Britain and Ukraine/ Географічне положення та міста Великобританії і України.

London 1.jpg

Тема 1. The History and Sights of London/Історія та визначні місця Лондона.

Теоретичний матеріал

Unit three

Практичні завдання

Практична

Самостійна робота

Самостійна роботаРесурси

Рекомендована література

Базова

 1. Практический курс английского языка: 2 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. Заведений / Под ред. В.Д. Аракина- М.: ВЛАДОС, 1999. - 516с.
 2. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. Заведений / Под ред. В.Д. Аракина - М: ВЛАДОС, 1998ё. - 536с.
 3. Liz and John Soars. New Headway Intermedia:i English Course - Oxford: Oxford University Press, 1997-159 с

Допоміжна

 1. Практична грамматика англійської мови з вправами. Посібник. - Т. 1., Т. 2 / за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. - Вінниця: Нова книга, 2005.
 2. Т.В. Савенко. Практична грамматика англійської мови: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. - Кіровоград, 2006. - 162 с
 3. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. Second Edition. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Інформаційні ресурси

 1. Всем, кто учится
 2. Тести з англійської
 3. Вивчення англійської мови

Графік консультацій

День проведення Час проведення Аудиторія
Вівторок 14.00 Аудиторія 615
Четвер 13.00 Аудиторія 615