Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


British vs. American.jpg

Зміст

Назва курсу

Free-clip-art-children-reading-books.jpg

Практична фонетика англійської мови (ІІ курс)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.020303. Філологія*

Спеціальність: Мова і література (англійська)

Спеціалізація: німецька мова

Факультет: іноземних мов

Форма навчання: денна


Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу - удосконалення та автоматизація вимовних навичок студентів, набутих протягом першого року навчання; засвоєння елементів фонетичної теорії, необхідних для оволодіння практичною вимовою; розширення лінгвістичного кругозору студентів та формування елементарних професійних навичок.

Завдання курсу:

 • розвивати автоматизовані вимовні навички студентів у розпізнаванні та відтворенні у власному мовленні основних варіантів усіх 44 фонем англійської мови в ізольованій вимові та у зв’язному мовленні;
 • усувати риси, які створюють ефект іншомовного акценту;
 • ознайомити студентів з основними поняттями, термінологією та методологією у галузі вивчення фонетики англійської мови;
 • засвоїти базові відмінності між основними вимовними варіантами англійської мови (британським та американським);
 • підвищити мовленнєву компетенцію студентів шляхом фонетичного аналізу тексту, інтонаційного аналізу речення, удосконалення уміння транскрибувати тексти;
 • підвищити комунікативну компетенцію студентів шляхом формування навичок переносу автоматизованої вимови з підготовленого в непідготовлене мовлення;
 • формувати вміння та навички, які є елементами професійно-педагогічної підготовки студентів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати суть таких фонетичних понять та явищ:

 1. Система англійських голосних та їхня класифікація.
 2. Порівняльна характеристика системи англійських та українських голосних.
 3. Особливості вимови англійських голосних у зв’язному мовленні.
 4. Система англійських приголосних та їхня класифікація.
 5. Порівняльна характеристика системи англійських та українських приголосних.
 6. Особливості вимови англійських приголосних у зв’язному мовленні.
 7. Причини та типологія помилок у вимові звуків.
 8. Типові помилки у вимові англійських голосних та шляхи їх усунення.
 9. Типові помилки у вимові приголосних та шляхи їх усунення.
 10. Словесний наголос. Правила наголошування англійських слів.
 11. Фразовий наголос та основні правила акцентуації слів в англійському реченні.
 12. Основні види англійських ядерних тонів та їх семантичні функції.
 13. Узгодження ядерних тонів у простому реченні.
 14. Узгодження ядерних тонів у складносурядному і складнопідрядному реченнях.
 15. Інтонаційне оформлення уточнюючих та граматично незв’язних частин речення: прикладки, обставинних груп, звертання.
 16. Інтонаційне оформлення висловлень з різною функціонально-прагматичною спрямованістю: привітання, прощання, подяка, вибачення, перелік.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен уміти:

1. Виразно прочитати вголос уривок художнього тексту (10-12 рядків) згідно зі зробленою акцентно-тональною розміткою; проаналізувати фонетичні особливості вимови звуків та інтонаційного оформлення запропонованого тексту за схемою:

а) проаналізувати підкреслені явища, які охоплюють специфіку вимови англійських голосних та приголосних у зв’язному тексті/мовленні:

 • наголошений вокалізм (позиційні варіанти довготи фонем, усічені та неусічені голосні);
 • ненаголошений вокалізм (види редукції);
 • види уподібнення/асиміляції приголосних;
 • фонетичні явища, зумовлені специфікою поєднання “приголосний+приголосний”, “приголосний+голосний”, ступені аспірації;

б) затранскрибувати виділене слово та зробити його фонетичний аналіз; в) затранскрибувати виділене речення та зробити його інтонаційний аналіз; г) продемонструвати навички коректної вимови у напівпідготовленому монологічному мовленні.

2. Продемонструвати навички орфоепічної англійської вимови підготовленого діалогічного мовлення при відтворенні напам’ять зразків діалогічного мовлення, відібраних з лінгафонних курсів.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Ющенко Ганна Олександрівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Практична фонетика англійської мови"Графік навчання

Структура курсу

Змістовий модуль 1

Smiley-face-with-headset.jpg

Артикуляційна характеристика англійських монофтонгів

Тема 1. Артикуляційна класифікація англійських голосних.

Тема 2. Система голосних англійської мови в порівнянні з українською мовою.

Тема 3. Артикуляційний аналіз англійських голосних переднього ряду.

Тема 4. Артикуляційний аналіз англійських голосних змішаного ряду.

Тема 5. Артикуляційний аналіз англійських голосних заднього ряду.

Тема 6. Узгодження ядерних тонів у простому реченні.

Змістовий модуль 2

Артикуляційна характеристика англійських дифтонгів

Тема 1. Загальна характеристика англійських дифтонгів.

Тема 2. Артикуляційний аналіз англійських закритих дифтонгів з /i/ глайдом.

Тема 3. Артикуляційний аналіз англійських закритих дифтонгів з /u/ глайдом.

Тема 4. Артикуляційний аналіз англійських центруючих дифтонгів.

Тема 5. Англійські голосні у зв’язному мовленні: ненаголошений вокалізм, наголошений вокалізм.

Слабкі форми службових слів в англійській мові.

Тема 6. Узгодження ядерних тонів у складносурядному та складнопідрядному реченнях.

Змістовий модуль 3

BTaKxdEoc.jpg

Артикуляційна характеристика англійських зімкнених приголосних

Тема 1. Артикуляційна класифікація англійських приголосних.

Тема 2. Система приголосних англійської мови в порівнянні з українською мовою.

Тема 3. Артикуляційний аналіз англійських зімкнених проривних приголосних.

Тема 4. Артикуляційний аналіз англійських зімкнених носових сонантів.

Тема 5. Артикуляційний аналіз англійських африкатів.

Тема 6. Приголосні фонеми англійської мови у зв’язному мовленні. Типи та види асиміляції.

Змістовий модуль 4

Артикуляційна характеристика англійських щілинних приголосних

Тема 1. Артикуляційний аналіз англійських фрикативних приголосних.

Тема 2. Артикуляційний аналіз англійських щілинних сонантів.

Тема 3. Причини та типологія помилок у вимові звуків.

Тема 4. Типові помилки у вимові англійських голосних і шляхи їх усунення.

Тема 5. Типові помилки у вимові англійських приголосних і шляхи їх усунення.

Тема 6. Фразовий наголос та основні правила наголошування слів в англійському реченні.Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Артикуляційна характеристика англійських монофтонгів

Aapple.jpg

Теоретичний матеріал

Теорія_The English Monophthongs

МКР 1_Module Test 1

Практичні завдання

Відео_Sound 1 /i/

Відео_Sound 2 as in 'cat'

Самостійна робота

Вірш_The Chaos

Відео_The Chaos

Аудіозаписи 1

Змістовий модуль 2. Артикуляційна характеристика англійських дифтонгів

Teenage girl listening to music and reading 0071-1102-2813-5121 smu.jpg

Теоретичний матеріал

Теорія_The English Diphthongs

МКР 2_Module Test 2

Практичні завдання

Відео_Pronunciation - Make It Work for You

Відео_Common Mistakes

Відео_Tips for Sounding Like a Native Speaker

Самостійна робота

Вірш_My Heart's in the Highlands

Відео_My Heart's in the Highlands

Відео_Prince Charles Recites Robert Burn's Poem

Аудіозаписи 2

Змістовий модуль 3. Артикуляційна характеристика англійських зімкнених приголосних

Can-stock-photo csp0388725.jpg

Теоретичний матеріал

Теорія_The English Occlusives

МКР 3_Module Test 3

Практичні завдання

Відео_Pronunciation Icebreakers I

Відео_Pronunication Icebreakers II

Самостійна робота

Вірш_Sonnet 130 by William Shakespeare

Відео_Sonnet 130

Відео_Alan Rickman Reads Sonnet 130

Аудіозаписи 3

Змістовий модуль 4. Артикуляційна характеристика англійських щілинних приголосних

Listening center.gif

Теоретичний матеріал

Теорія_The English Constrictives

МКР 4_Module Test 4

Практичні завдання

Відео_Sound 1 'th'

Відео_Sound 2 'sh'

Відео_Sound 3 'w'

Самостійна робота

Вірш_Twinkle, Twinkle Little Star

Відео_Twinkle, Twinkle Little Star

Аудіозаписи 4


Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови". Самостійна робота

Tongue Twisters

English SongsРесурси

Рекомендована література

Базова

 1. Ющенко А.О., Кочубей В.Ю. Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність Мова та література (англійська): Pronunciation Skillmaster: Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «АВАНГАРД», 2015. – 128 с.
 2. Фонетика английского языка. Нормативний курс. / Васильев В.А. и др. – М.: Высшая школа, 1980.
 3. Соколова М.А., Гинтовт К.П, Кантер Л.А. Практическая фонетика английского языка. – М.: Высшая школа, 1984.
 4. Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови: Підручник. Видання шосте виправлене. – Кіровоград: Авангард, 2012. – 208с.

Допоміжна

 1. Антипова Е.А., Карневская С.Я., Пигулевская Т.А. Пособие по английской интонации. – М.: Просвещение, 1986.
 2. Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи. Методическое пособие. – К.: Вища школа, 1983.
 3. Celce-Murcia M., Brinton D., Goodwin J. Teaching Pronunciation: A Reference for Teachers of English to Speakers of Other Languages. Cambridge University Press, 1996.
 4. Hannock M. English Pronunciation in Use (Intermediate). – Cambridge, 2008.

Лінгафонні курси

 1. Baker A. Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. – Cambridge University Press, 1996.
 2. Cutting Edge Upper Intermediate, Longman, 2004.
 3. Soars J., Soars L. Headway Upper Intermediate, Oxford University Press, 2005.
 4. Total English Intermediate, Longman, 2006.
 5. V.Evans, N.O’Sullivan, Click On 4, Express Publishing, 2003.
 6. Ware D. Intermediate English Course. – London, 1979.

Вимовні словники

 1. Cambridge English Pronouncing Dictionary / Originally compiled by D.Jones. – 17th ed. / Edited by P.Roach, J.Hartman and J.Setter. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 599 p.
 2. Longman Pronunciation Dictionary / Compiled by J.C.Wells. – 3rd edition. – Harlow: Pearson Education Limited, 2008. – 870 p.

Інформаційні ресурси

Winking-smiley-graduate-13083822.jpg
 1. UCL Phonetics – Graduate degrees and short courses in Phonetics/Phonology in London – www.phon.ucl.ac.uk
 2. Phonic from reading A-Z – Online systematic phonics lessons with printable decodable books – www.readinga-z.com
 3. pronunciation-excellence.wikispaces.com

Графік консультацій

Консультация скайп.png
Понеділок Середа П'ятниця
15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00Бажаю успіхів! З повагою --Ющенко Г.О. (обговорення) 13:26, 20 жовтня 2015 (EEST)