Навчальний курс "Практична стилістика"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Практична стилістика


Капелюшний Практична стилістика.JPG

Галузь знань 0303 «Журналістика та інформація»

Напрям підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу – подати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної та практичної стилістики, а також оволодіння стилістичними нормами літературної мови; виробити чуття естетики мови, вміння працювати над своїм словом і вдосконалювати тексти авторських оригіналів у процесі редакторського опрацювання.

Завдання курсу практичної стилістики полягають у з’ясуванні та засвоєнні основних понять і категорій стилістики; визначенні критеріїв класифікації стилів; встановленні основних етапів формування й розвитку функціональних стилів української літературної мови, ролі інтра- та екстралінгвальних чинників у розбудові функціонально-стильової системи; характеристиці стилістичних ресурсів сучасної української мови. Завдання вивчення курсу в практичному аспекті зводяться до оволодіння стилістичною системою української мови (стилістикою ресурсів та функціональною стилістикою); вироблення вмінь і навичок визначення стилістичних ознак мовних одиниць у текстах усіх стилів та оцінювання стилістичних можливостей елементів мовної системи; ознайомлення зі стилістичними прийомами та способами використання мовних засобів відповідно до умов і цільової настанови спілкування; оволодіння навичками текстотворення в усіх функціональних стилях, підстилях, жанрах; піднесення культури професійного, ділового, мас-медійного мовлення та інших функціональних різновидів української мови; вироблення навичок редакторського опрацювання текстів з метою досягнення їхньої стилістичної довершеності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: стилістичні особливості мовних одиниць різних рівнів, визначальні риси функціональних стилів; вміти: визнати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів та оцінювати стилістичні можливості елементів мовної системи, усвідомлювати конотацію слів.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Шульга Дмитро Олександрович


Учасники

Студенти 4-го курсу спеціальності "Видавнича справа та редагування" денної та заочної форм навчання.

Сторінка координування курсу «Практична стилістика» викладач Шульга Дмитро ОлександровичГрафік навчання


Графік консультацій для студентів денної та заочної форм навчання

День тижня Час Аудиторія
середа 12.40-14.00 409 (кафедра видавничої справи та редагування)
четвер 12.40-14.00 409 (кафедра видавничої справи та редагування)

Змістовий модуль 1. Вступ. Загальні поняття практичної стилістики.

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Практична стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна.

Тема 2. Комунікативні якості мовлення.

Змістовий модуль 2. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Лексична, фразеологічна та фонетична стилістика.

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Лексична стилістика.

Тема 2. Фразеологічна стилістика.

Тема 3. Фоностилістика.

Тема 4. Тропи і стилістичні фігури.

Змістовий модуль 3. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Граматична стилістика

Навчальні теми змістового модуля 3.
Тема 1. Граматична стилістика.

Тема 2. Стилістична морфологія.

Тема 3. Стилістичний синтаксис української мови.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Вступ. Загальні поняття практичної стилістики.

Тема 1. Практична стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна.

Теоретичний матеріал

Лекція. Тема 1.1

Практичні завдання

Практичне. Тема 1.1

Тема 2. Комунікативні якості мовлення.

Теоретичний матеріал

Лекція. Тема 1.2

Практичні завдання

Практичне. Тема 1.2

Самостійна робота до змістового модулю 1.

Практична стилістика. Самостійна робота до змістового модулю 1.

Змістовий модуль ІІ. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Лексична, фразеологічна та фонетична стилістика.

Тема 1. Лексична стилістика.

Теоретичний матеріал

Лекція. Тема 2.1

Практичні завдання

Практичне. Тема 2.1

Тема 2. Фразеологічна стилістика.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Тема 3. Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики).

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Тема 4. Тропи і стилістичні фігури.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота до змістового модулю 2.

Практична стилістика. Самостійна робота до змістового модулю 2.

Змістовий модуль ІІІ. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Граматична стилістика

Тема 1. Граматична стилістика.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Тема 2. Стилістична морфологія.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Тема 3. Стилістичний синтаксис української мови. Синтаксична синонімія.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота до змістового модулю 3.

Практична стилістика. Самостійна робота до змістового модулю 3.

Контрольні запитання

Практична стилістика. Контрольні запитання.


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови. – Львів, 2007.
 2. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. – Львів, 2005.
 3. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.
 4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. – Тернопіль, 2004.
 5. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів. – К., 1998.
 6. Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови. – К., 1985.
 7. Дудик П. С. Стилістика української мови. – К., 2005.
 8. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К., 1987.
 9. Кравець Л. В. Стилістика української мови: Практикум. – К., 2004.
 10. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005.
 11. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. – К., 2003.
 12. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманіт. профілю. – К., 1994.
 13. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль, 2000.
 14. Сучасна українська літературна мова / За заг. ред. І. К. Білодіда. – Кн. 5: Стилістика. – К., 1973.
 15. Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К., 1962.


Допоміжна

 1. Вихованець І. Р. Будова фрази в усному і писемному мовленні // Мова. Людина. Суспільство. – К., 1977. – С. 150 – 158.
 2. Деравчук С. Функціонально-семантичний статус епітетів у конфесійному стилі // Дивослово. – 2003. – № 1. – С. 17 – 19.
 3. Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження // Мовознавство. – 2005. – № 3-4. – С. 112 – 125.
 4. Єрмоленко С. Я. Стилістика сучасної української літературної мови в контексті слов’янських стилістик // Мовознавство. – 1998. – № 2-3. – С. 25 – 36.
 5. Жовтобрюх М. А. Науковий стиль української мови // Мовознавство. – 1968. – № 1. – С. 3 – 13.
 6. Левицький В. В. Звуковий символізм: основні поняття, ідеї, результати // Мовознавство. – 1993. – № 1. – С. 16 – 25.
 7. Мацько Л. Українська мова в кінці ХХ ст. (Зміни в лексиці) // Дивослово. – 2000. – № 4. – С. 15 – 20.
 8. Мацько Л., Сидоренко О. Мовотворчість Лесі Українки // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 14 – 16.
 9. Павлова І. Лексика конфесійного стилю // Дивослово. – 2001. – № 1. – С. 18 – 23.
 10. Рінберг В. Л. Невласне-пряма і вільна непряма мова // Українська мова в школі. – 1962. – № 1. – С. 15 – 21.
 11. Тараненко О. О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.) // Мовознавство. – 2002. – № 4-5. – C. 33 – 39.
 12. Тимошенко П. Д. Фонетичні і морфологічні особливості стильових різновидів української літературної мови // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики / Відп. ред. Г. П. Їжакевич. – К., 1972. – С. 70 – 87.
 13. Чередниченко І. Г. Період як синтаксична конструкція в сучасній українській мові // Українська мова в школі. – 1957. – № 2. – С. 8 – 17.
 14. Шевченко Л. Л. Біблія і становлення української літературної мови // Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 56 – 61.


Інформаційні ресурси

 1. А.О.Капелюшний "Практична стилістика української мови"
 2. Український мовно-інформаційний фонд НАНУ
 3. «Культура мови на щодень»
 4. Портал "Кібермова"
 5. Корисні посилання - Філологічний простір Луганщини

---