Навчальний курс "Основний музичний інструмент (фортепіано)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Основний музичний інструмент (фортепіано)


напрям підготовки 0202 Мистецтво

спеціальність 6.020204 Музичне мистецтво*

спеціалізація художня культура

мистецький факультет, музичне відділення

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни – формування у студентів знань, умінь і навичок, які необхідні для педагогічної, виконавсько-просвітницької діяльності викладача музики в загальноосвітній школі за допомогою фортепіано. В основу програми покладено принцип цілісного підходу до формування професійних засад підготовки майбутнього вчителя музики у єдності трьох компонентів: музично-естетичного, педагогічного та піаністичного розвитку фахівців.

Завдання вивчення дисципліни полягає у:

- формуванні та розвитку піаністичних навичок;

- опануванні студентами різних форм і методів індивідуальної та самостійної роботи;

- формуванні сценічної культури, опануванні сценічної свободи, розвитку артистизму;

- засвоєнні теоретичного матеріалу, потрібного для володіння інструментом, і який орієнтований на досягнення певного рівня знань;

- прискореному темпі засвоєння великої кількості музичного матеріалу;

- вивченні кращих зразків вітчизняної та закордонної народної, класичної, сучасної музики та формуванні любові і зацікавленості до цих шарів культури за допомогою фортепіано;

- формуванні музичного смаку майбутніх викладачів музики за допомогою фортепіано;

- художньо-виконавський розвиток студентів;

- формування музично-педагогічної майстерності майбутніх вчителів;

- виховання їх творчих здібностей;

- накопичення виконавського «багажу» для проведення всіх видів музично-виховної і музично-пропагандистської роботи.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

принцип єдності художніх, піаністичних і педагогічних завдань, які реалізуються на основі тісної взаємодії таких напрямів роботи, як:

- визначення виховного матеріалу твору та доцільності його використання в роботі зі школярами певного віку;

- створення художньої, виразної інтерпретації творів, що вивчаються;

розвиток уміння словесної характеристики музичних образів;

- володіння методом варіантної інтерпретації, застосування прийому «художнього перебільшення»та рельєфної подачі художніх деталей з метою орієнтації виконання на сприйняття дитячою аудиторією.

вміти:

- самостійно розучувати фортепіанні твори різних епох, художніх напрямків, стилів і жанрів;

- виразно виконувати музичні твори та їх фрагменти з урахуванням вікових особливостей сприймання шкільної аудиторії;

- відбирати необхідні музичні приклади для проведення бесід, дискусій з проблеми мистецтва, лекцій-концертів тощо;

- підбирати на слух музичні мелодії з акомпанементом.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Негребецька Ольга МиколаївнаУчасники

Сторінка координування курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. «Набуття практичних умінь та навичок,розвиток технічної майстерності.»

Тема 1. Історія муз. інструментів. Еволюція клавішних інструментів.

Тема 2. Ознайомлення з фортепіано. Піаністичний апарат та його складові.

Тема 3.Елементи фортепіанної техніки,основних понять та термінів, гами, технічні вправи, етюди.

Тема 4.Робота над основною частиною індивідуального плану.

Тема 5.Робота над додатковою частиною індивідуального плану.

Тема 6.Робота над шкільним репертуаром.


Змістовий модуль 2. «Робота над звуком. Елементи поліфонічного написання.»

Тема 1.Історія фортепіанного мистецтва. Поліфонія.

Тема 2.Засвоєння основних понять та термінів.

Тема 3.Робота над основною частиною індивідуального плану.

Тема 4.Робота над додатковою частиною індивідуального плану.

Тема 5.Робота над шкільним репертуаром.


Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Навчальний курс "Основний музичний інструмент (фортепіано)". Самостійна робота.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1978.–288с.

Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.: Музыка,1974.–335с.

Баренбойм Л. Фортепианные принципы Ф.М. Блуменфельда /Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.,1969.

Беркман Т. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Просвещение, 1977.

Бирмак А. О художественной технике пианиста.– М., 1973.–140с.

Браудо И. Артикуляция (О произношении мелодии).– Л.: Музыка, 1973.–198с.

Брейтгаупт Р. Основы фортепианной техники.– М.,1928.

Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве: Сб. статей и мат. –М.,1985. –142с.

Гольденвейзер А. Об исполнительстве /Вопросы исполнительства, вып. 1. М., 1965.

Гольденвейзер А. О музыкальном искусстве: Сб. статей. М.,1975.

Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М.,1961.

Деменко Б. Робота піаніста над поліритмічними труднощами /Питання фортепіанної педагогіки та виконавства.– К.: Муз. Україна, 1981.–С.51–61.

Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. 2-е изд. Л.: Музыка,1988.

Кашкадамова Н. Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах (ХІУ–ХУІІІст.). Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

В.Л.Клин. Українська радянська фортепіанна музика / Київ. «Наукова думка», 1980. – 314 с.

Коган Г. У врат мастерства, 4-е изд. М.,1977.

Коган Г. Работа пианиста, 3-е изд. М.,1979.

Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. /Ред., пер. с франц. и комментарии Я. Мильштейна. М.,1966.

Корыхалова Н. Проблема объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве /Музыкальное исполнительство, вып. 7. М., 1972.

Кременштейн Б. О педагогике Г.Г. Нейгауза /Вопросы фортепианной педагогики. М.: Музыка, 1971. – С.264–296.

Либерман Е. Работа над фортепианной техникой: Учеб. пособие для студентов муз. вузов. – М.: Музыка, 1985.–136с.

Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1982.

С.М.Майкапар. Как работать на рояле / Музгиз. Ленинград, 1963.- 31 с.

Мильштейн Я. Исполнительские и педагогические принципы К.Н.Игумнова /Мастера советской пианистической школы. М., 1961.

Мильштейн Я. К.Н. Игумнов и вопросы фортепианной педагогики /Вопросы фортепианного исполнительства, вып. 1. М., 1965.

Мильштейн Б. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения. – М.: Музыка,1967. –397с.

Михайлов М. Стиль в музыке. Исследование. – Л.: Музыка, 1981.– 264с.

Михайлов М. Этюды о стиле в музыке. Л.: Музыка, 1990. – 288с.

Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации (проблема анализа): Исследование.– К.: Изд-во Киев. Гос. Конс., 1994.

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 4-е изд. –М.: Музыка, 1982.– 300с.

Николаев А. Исполнительские и педагогические принципы А.Б.Гольденвейзера /Мастера пианистической школы. Очерки. М.,1961.

Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. М.: Музыка, 1980.

Оборин Л. О некоторых принципах фортепианной техники /Вопросы фортепианного исполнительства, вып.2. М.:Музыка,1968.–С.71–80.

Савшинский С. Работа пианиста над техникой. Л.: Музыка, 1968.

Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано: Учеб. пособие для студентов.– М.: Просвещение,1984.

Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. –Л.: 1985.–70с.

Штепанова-Курцова И. Фортепианная техника: методика и практика. Изд.2. К: «Муз.Україна», 1986.

Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В.В.Медушевский,

О.О.Очаковская. – М.: Педагогика, 1985. – 352 с., ил.

Допоміжна

Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального фортепиано. М., 2003.

Теплов Б. Психология музыкальных способностей /Избр. Труды: в 2т. – Т.1. – М.: Педагогика, 1985.– С.42–222.

Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста: Учебно-метод. пособие для фортепиано. М.: Сов. композитор, 1987.

Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.: Музыка,1969.

Цыпин Г. Психология музыкальной деятельности. М., 1994.

Інформаційні ресурси

1.Ресурси Internet.

2.Гончаренко Л.П “Методика викладання музичного інструмента(фортепіано)” нструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів.

3.Свещинська Н.В “Методика викладання музичного інструмента (фортепіано)” авчально-методичний посібник для студентів мистецьких факультетів музично- педагогічних факультетів.

4.Грозан С. В., Негребецька О. М. Навчально-методичний комплекс “Основний музичний інструмент (фортепіано)” за вимогами кредитно-модульної системи.


  Бажаю успіхів. З повагою, --Негребецька О.М. (обговорення) 13:29, 20 жовтня 2015 (EEST)