Навчальний курс "Основи електротехніки"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ.


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:0101.Педагогічна освіта. 6.010103 Технологічна освіта.Бакалавр.

Мета та завдання навчального курсу

Мета вивчення дисципліни — засвоєння основ теорії, набуття навичок виконання лабораторних робіт, вироблення фізичного, електротехнічного мислення, застосування набутих знань та навичок для розв’язування практичних задач.

Рис Універ 1.jpeg

Завдання курсу полягає у формуванні у майбутніх вчителів знань, умінь та навичок для забезпечення:

 • належного рівня викладання у школі трудового навчання та технологій;
 • трудового та екологічного виховання учнів;
 • технічно грамотної експлуатації та обслуговування шкільного електротехнічного обладнання;
 • подальшої самоосвіти в галузі електротехніки


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • всі важливі поняття електротехніки;
 • методи обчислення основних величин та їх похибок;
 • основні закони з усіх тем та розділів;
 • методи розв’язування типових та нестандартних задач;
 • елементи порядку в організації та проведенні лабораторних робіт

вміти:

 • читати креслення принципових функціональних і монтажних схем з електротехніки;
 • виконувати нескладні електромонтажні робіти;
 • проведити електротехнічніх вимірювання;
 • усувати типовіх несправності в електротехнічних схемах;
 • організацовувати робочі місця учнів, пов'язані з використанням електротехнічних пристроїв;
 • забезпечувати правила охорони праці та техніки безпеки в навчальному процесі, пов'язані з роботою електротехнічних приладів.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Основи електротехніки"

Укладач курсу

Кононенко Сергій Олексійович

Учасники

Сторінка координування курсу "Основи електротехніки" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Окремі аспекти з історії виникнення та розвитку електротехніки.

Тема 2. Первинні джерела електричної енергії.

Тема 3. Електричні кола однофазного гармонійного струму.

Тема 4. Електричні кола трифазного гармонійного струму.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 5. Електровимірювальні прилади та електричні вимірювання.

Тема 6. Електричні освітлювальні установки та їх монтаж.

Тема 7. Електричні силові установки та їх монтаж.

Тема 8. Електромеханічні побутові прилади та електрифіковані інструменти.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1.

Тема. Лінійні кола змінного струму

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Лабораторна робота №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка. -К.:Вища шк. 1986.
 2. Борко П.М. Електротехніка. Лабораторний практикум. -К.: Вища шк. 1972.
 3. Общая электротехника / Под ред. А.Т. Блажкина. -Л.: Энергоиздат. 1986.
 4. Живов М.С. Справочник молодого электромонтажника. -М.:Высш. щк. 1979.
 5. Лабораторные работы по электротехнике / Под ред. В.С.Пантюшина. -М.:Высш. шк. 1977.

Допоміжна

 1. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.И. Электротехника. -М.:Энергоатомиздат. 1985.
 2. Електричні машини та електропривод побутової техніки. /За ред. Д. Г.Головка, М. Г. Поповича — К.: Либідь, 2004. — 352 с.
 3. П.Евсюков А.А. Электротехника: учебное пособие для студентов физ.спец. пед. Институтов. -М.: Просвещение. 1979.
 4. Касаткин А.С., Немцов В.М. Электротехника: учебное пособие для вузов. -М.: Энергоатомиздат. 1983.
 5. Бова М.Т., Захаревич Г.П., Іванова М.П., Нагорний А.О., Хиленко В.Й. Збірник задач з основ електрорадіотехніки з основами електроніки. -К.: Рад. шк. 1968.

Інформаційні ресурси

 1. http://www/kspu/kr/ua.ZTD new/D/Personal/Кафедра./Викладачі/Кононенко