Навчальний курс "ОІ з елементами програмування та СІТН"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання


Галузь знань: 01 Освіта

спеціальність 013 Початкова освіта

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

Метою викладання дисципліни є формування інформаційно-комунікаційної компетентності, тобто здатності ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчальній та дослідницькій діяльності, що забезпечить готовність студентів до ефективного навчання курсу «Сходинки до інформатики» у початковій школі.

Завдання

 • формування у студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній, дослідницькій, а в подальшому професійній діяльності;
 • розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, використовувати електронні засоби обміну даними;
 • формування у студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань щодо пошуку, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних повідомлень і даних;
 • формування та розвиток у студентів логічного, аналітичного та алгоритмічного мислення.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • фундаментальні поняття інформатики, сутність поняття інформації та інформаційних процесів, принципів будови та функціонування комп’ютера, роль інформаційних технологій у сучасному розвитку суспільства;
 • принципи функціонування та використання комп’ютерних мереж та глобальної мережі Інтернет;
 • загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення;
 • основи алгоритмізації і програмування.

вміти:

 • працювати з апаратним та програмним забезпеченням комп’ютера (пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення: операційною системою, текстовим процесором, графічним редактором, редактором презентацій, інформаційно-пошуковими системами, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою);
 • здійснювати пошук інформації в глобальній мережі Інтернет;
 • складати і записувати алгоритми;
 • реалізовувати алгоритми у середовищем програмування.

Робоча програма курсу


Глосарій до курсу "Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання"

Автор курсу

Ганжела Сергій Іванович

Учасники

Координування навчанням викладач Ганжела Сергій Іванович

Тематична колекція

Змістові модулі і теми курсу

Змістовий модуль 1. Основи інформатики

Тема 1.1. Інформація та інформаційні процеси

Поняття інформації, повідомлення і шуму; види та властивості інформації; інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації; кодування та декодування повідомлень, двійкове кодування повідомлень; символи та їх кодування; таблиці кодування; вимірювання кількості інформації.

Тема 1.2. Апаратне забезпечення інформаційних систем

Поняття про архітектуру і принципи функціонування комп’ютера. Процесор. Пам’ять комп’ютера (внутрішня/зовнішня). Пристрої введення/виведення.

Тема 1.3. Операційні системи

Поняття операційної системи; функції та склад операційної системи; файлова структура ОС: поняття файлу, каталогу (папки), ієрархічної структури, шляху до файлу; інтерфейс ОС; основні об’єкти ОС та робота з ними; принципи роботи користувача з ОС; основні операції для роботи з дисками; довідкова система; пошук інформації.

Тема 1.4. Комп’ютерна графіка

Поняття про комп’ютерну графіку та її види. Класифікація і можливості використання систем опрацювання графічних зображень. Формати графічних файлів.

Тема 1.5. Текстовий процесор

Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення та основні функції; створення, відкриття та збереження документа; робота з фрагментами тексту – виділення, копіювання, перенесення, видалення, пошук і заміна; списки в текстовому документі; таблиці в текстових документах; вставка в текстовий документ графічних зображень; створення формул, колонтитулів та спеціальних об’єктів у текстовому документі; використання стилів у текстових документах; структура документа; автоматичне створення змісту документа.

Тема 1.6. Табличний процесор

Електронний процесор. Створення і форматування електронних таблиць. Робота з електронними таблицями. Створення, ведення електронного журналу класного керівника. Створення і перевірка тестових завдань засобами електронного процесору.

Тема 1.7. Бази даних. Системи управління базами даних

Проектування бази даних. Модель «Сутність-зв’язок». Створення форм, запитів, звітів.

Змістовий модуль 2. Елементи програмування

Тема 2.1. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Форми подання алгоритмів.

Тема 2.2. Базові алгоритмічні конструкції. Лінійні алгоритми

Принципи структурного програмування. Базові алгоритмічні конструкції. Лінійні алгоритми.

Тема 2.3. Засоби створення програм

Поняття програми і мови програмування. Інтегроване середовище розробки програм (система програмування). Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі програмування.

Тема 2.4. Вказівки розгалуження. Умовні оператори

Розгалуження в алгоритмах і програмах. Алгоритми з розгалуженням. Реалізація розгалуження у середовищі програмування.

Тема 2.5. Цикли в алгоритмах і в програмах

Цикли в алгоритмах. Приклади програм з використанням циклів. Реалізація циклів з лічильником та з передумовою у середовищі програмування.

Тема 2.6. Програма «Сходинки до інформатики +» у 2-4 класах. Алгоритми і виконавці

Використання програми «Сходинки до інформатики +» при вивченні теми: «Лінійні алгоритми». Використання програми «Сходинки до інформатики +» при вивченні теми: «Алгоритми з розгалуженням і повторенням».

Тема 2.7. Середовище Scratch

Задачі на рух. Анімування об’єктів у середовищі Scratch. Створення та виконання алгоритмів малювання

Змістовий модуль 3. Сучасні інформаційні технології навчання

Тема 3.1. Сучасні інформаційні технології (СІТ) навчання та методика застосування комп’ютерних технологій

Складові СІТ. Спеціальні технічні засоби навчання. Інформаційні технології навчання.

Тема 3.2. Комп’ютерні мережі

Апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Поняття про комп’ютерні мережі. Класифікації комп’ютерних мереж. Апаратне забезпечення мереж. Мережні протоколи. Програмне забезпечення мереж. Засоби пошуку інформації в Internet. Електронна пошта. Сервіси Internet. Спілкування у мережі Internet. Налаштування власного акаунта Google та облікового запису на Вікі-КДПУ.

Тема 3.3. Створення навчальних проектів

Мета проектного навчання. Дії учителя при організації проектного методу. Дії учня. Створення проекту. Особливості навчальних проектів молодших школярів. План проведення проекту. Побудова роботи над проектом. Паспорт проектної роботи. Пам’ятки для батьків. Короткий словник „проектних” термінів. Пам’ятки для учителя. Пам’ятка для вчителів та батьків. Правила презентації для учня.

Тема 3.4. Комп’ютерні презентації

Комп’ютерні презентації, їхнє призначення та види; створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентацій; додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда; використання гіперпосилань і кнопок дій.

Тема 3.5. Технологія веб 2.0 як засіб використання освітніх веб-ресурсів

Використання Вікі-технології у проектній діяльності. Соціальні пошукові системи, пошук спеціального контенту. Колективна робота з мережевими документами Google. Робота з веб-журналами (блогами).

Тема 3.6. Створення і перевірка завдань у тестовій формі

Створення і перевірка тестових завдань засобами текстового процесору. Створення і перевірка завдань у тестовій формі засобами електронного процесору

Зміст курсу

11 група

Графік складання лабораторних і самостійних робіт 1-й семестр

Питання до екзамену з курсу "ОІ з елементами програмування та СІТН" 11 група, 1-й семестр

Графік складання лабораторних і самостійних робіт 2-й семестр

Питання до екзамену з курсу "ОІ з елементами програмування та СІТН" 11 група, 2-й семестр

14, 15 групи

Питання до екзамену з курсу "ОІ з елементами програмування та СІТН" 14, 15 група

Змістовий модуль 1. Основи інформатики

Тема 1.1. Інформація та інформаційні процеси

Тема 1.2. Апаратне забезпечення інформаційних систем

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Інформатика. Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 1.1 Апаратне забезпечення інформаційних систем

Тема 1.3. Операційні системи

Теоретичний матеріал

Лекція №2. Операційні системи. Прикладне програмне забезпечення. Офісні пакети

Самостійна робота

Лабораторна робота 1.2 ОС Windows. Робота з об’єктами файлової системи. Пошук даних у зовнішній пам’яті комп’ютера і мережі

Тема 1.4. Комп’ютерна графіка

Теоретичний матеріал

Лекція №3. Види комп’ютерної графіки. Растрова графіка

Лекція №4. Векторна, фрактальна, тривимірна графіки

Відео побудови графічних примітивів

Відео побудови ліній Безьє (дерева, листочки)

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 1.3 Комп’ютерна графіка. Редактор растрової графіки Paint. Побудова простих геометричних фігур за допомогою набору інструментів

Лабораторна робота 1.5 Векторна графіка. Використання графічних примітивів, створення зображення з сукупності геометричних примітивів за допомогою графічного редактора векторної графіки Іnkscape

Лабораторна робота 1.6 Шари і допоміжні засоби для точного малювання

Самостійна робота

Лабораторна робота 1.4 Комп’ютерна графіка. Робота з фрагментами малюнка в редакторі Paint

Тема 1.5. Текстовий процесор

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 1.7 Створення нового документа. Введення і редагування тексту засобами текстового процесору

Лабораторна робота 1.8 Форматування фахового документу засобами текстового процесора

Лабораторна робота 1.9 Робота з таблицями, списками, використання табуляцій

Лабораторна робота 1.10 Візуальне представлення інформації, використання графічних об’єктів і формул текстового процесору

Лабораторна робота 1.11 Використання стилів, закладок і зносок. Створення змісту і предметного покажчика

Тема 1.6. Табличний процесор

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 1.12 Створення і форматування електронних таблиць

Відео до Лабораторної роботи 1.12 (exe)

Відео до Лабораторної роботи 1.12 (uvPlayer)

Лабораторна робота 1.13 Робота з аркушами книги. Використання відносних, абсолютних і мішаних посилань на комірки

Відео до Лабораторної роботи 1.13 (uvPlayer)

Лабораторна робота 1.14 Використання формул і функцій. Побудова діаграм

Відео до Лабораторної роботи 1.14 (exe)

Відео до Лабораторної роботи 1.14 (uvPlayer)

Лабораторна робота 1.15 Побудова графіків функцій

Відео до Лабораторної роботи 1.15 (exe)

Відео до Лабораторної роботи 1.15 (uvPlayer)

Лабораторна робота 1.16 Робота з базами даних у Microsoft Excel

Лабораторна робота 1.17 Створення електронного журналу засобами електронного процесору

Тема 1.7. Бази даних. Системи управління базами даних

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 1.18 Бази даних. СУБД Microsoft Access

Змістовий модуль 2. Елементи програмування

Тема 2.1. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів

Теоретичний матеріал

Лекція №5. Основи алгоритмізації

Тема 2.2. Базові алгоритмічні конструкції. Лінійні алгоритми

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 2. 1 Базові алгоритмічні конструкції. Лінійні алгоритми

Тема 2.3. Засоби створення програм

Теоретичний матеріал

Лекція №6. Мова програмування Pascal. Засоби створення програм. Середовище PascalABC.Net

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 2. 2 Засоби створення програм. Система програмування Pascal ABC.NET

Відео до лабораторної роботи 2. 2. Середовище PascalABC.Net. Початок (exe)

Відео до лабораторної роботи 2. 2. Середовище PascalABC.Net. Початок (uvPlayer)

Відео до лабораторної роботи 2. 2. Побудова геометричної фігури (uvPlayer)

Лабораторна робота 2. 3 Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі програмування

Тема 2.4. Вказівки розгалуження. Умовні оператори

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 2. 4 Вказівки розгалуження. Умовні оператори

Тема 2.5. Цикли в алгоритмах і в програмах

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 2. 5 Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі програмування

Тема 2.6. Програма «Сходинки до інформатики +» у 2-4 класах. Алгоритми і виконавці

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 2. 6 Сходинки до інформатики. Алгоритми і виконавці

Тема 2.7. Середовище Scratch

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 2. 7 Середовище Scratch. Задачі на рух

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення анімованого об'єкту ЗАВДАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення анімованого об'єкту ЗАВДАННЯ (uvPlayer)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення анімованого об'єкту ВИКОНАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення анімованого об'єкту ВИКОНАННЯ (uvPlayer)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Швидкий танок на сцені ЗАВДАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Швидкий танок на сцені ЗАВДАННЯ (uvPlayer)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Швидкий танок на сцені ВИКОНАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Швидкий танок на сцені ВИКОНАННЯ (uvPlayer)

Самостійна робота

Лабораторна робота 2. 8 Анімування об’єктів у у середовищі Scratch. Створення та виконання алгоритмів малювання

Відео до лабораторної роботи 2.7 Вітальна листівка ЗАВДАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Вітальна листівка ЗАВДАННЯ (uvPlayer)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення вітальної листівки ВИКОНАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення вітальної листівки ВИКОНАННЯ (uvPlayer)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Орнамент ЗАВДАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Орнамент ЗАВДАННЯ (uvPlayer)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення орнаменту ВИКОНАННЯ (exe)

Відео до лабораторної роботи 2.7 Створення орнаменту ВИКОНАННЯ (uvPlayer)

Змістовий модуль 3. Сучасні інформаційні технології навчання

Довідка Вікі-КДПУ

Авторизація

Заповнення статті за допомогою шаблону

Створення власної сторінки користувача

Створення нової статті

Внутрішні та зовнішні посилання

Формування структури статті

Тема 3.1. Сучасні інформаційні технології (СІТ) навчання та методика застосування комп’ютерних технологій

Теоретичний матеріал

Лекція №7. Сучасні інформаційні технології (СІТ) навчання та методика застосування комп’ютерних технологій

Тема 3.2. Комп’ютерні мережі

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 3. 1. Налаштування облікового запису на Вікі-КДПУ і Moodle КДПУ

Тема 3.3. Створення навчальних проектів

Тема 3.4. Комп’ютерні презентації

Тема 3.5. Технологія веб 2.0 як засіб використання освітніх веб-ресурсів

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 3. 2 Створення акаунта, налаштування облікового запису Google, робота з Google Диском і Google Документом

Самостійна робота

Лабораторна робота 3. 3 Використання Вікі-технології у проектній діяльності. Соціальні пошукові системи, пошук спеціального контенту

Лабораторна робота 3. 4 Робота з веб-журналами (блогами)

Тема 3.6. Створення і перевірка завдань у тестовій формі

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 3. 5 Створення і перевірка завдань у тестовій формі засобами текстового процесору

Лабораторна робота 3.6 Створення і перевірка завдань у тестовій формі засобами електронного процесору


Ресурси

Особливості навчальних проектів молодших школярів

Види проектів для роботи з учнями початкових класів

Побудова роботи над проектом

Словник «проектних» термінів ОІ з ЕП та СІТН

Шаблон:Шаблон оформлення статті проекту з "Основи інформатики з елементами програмування та сучасні ІТН"

Паспорт проектної роботи

ККР

Білети ККР

№ білету ККР для студентів гр. ПП 16 Б-С

Рекомендована література

Базова

 1. Андронатій П.І., Ганжела С.І., Копотій В.В., Резіна О.В., Шлянчак С.О. Лабораторні роботи з інформатики. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2007. – 132 с.
 2. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підруч. для учнів 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Форум, 2001. – 255 с.
 3. Ганжела С.І., Основи комп’ютерної графіки. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2007. – 88 с.
 4. Ганжела С.І., Ганжела І.П. Інформатика, базовий курс для користувачів. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2008. – 220 с.
 5. Ганжела С.І. Ганжела І.П. Основи інформаційних технологій: навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2006. – 100 с.
 6. Глинський Я.М. Інформатика: 8–11 класи. Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. 2-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 256 с.
 7. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: Навч. посібник / За ред. М.І. Шкіля. – К.: Вища шк., 1991. – 319 с: іл.
 8. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика-7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. – К.: «ДаіСофт», 2000. –208 с.
 9. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10 – 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392 с. іл. Ч. 1.
 10. Зеленяк О.П. Программирование в среде Turbo Pascal. – Александрия, 1999. – 308 с.
 11. Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академічний рівень: профільний рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2010. - 296 с. : іл.
 12. Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
 13. Інформатика: 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ I. О. Завадський, I. В. Стеценко, О. М. Левченко. — К.: Видавнича група BHV, 2010. — 240 с. : іл.
 14. Інформатика: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академічний рівень: профільний рівень / Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2011. – 304 с.: іл.
 15. Інформатика: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. ./ I. О. Завадський, I. В. Стеценко, О. М. Левченко.— К.: Видавнича група BHV, 2009.
 16. Информатика. Базовый курс /Симонович С.В. и др. – СПб.: Издательство “Питер”, 1999. – 640 с.: ил.
 17. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / Баженов В.А. та ін. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.
 18. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рек. та прикл.: Навч. Посіб. / За заг. ред. М.З.Згуровського – К.: Генеза, 2006. – 286 с.
 19. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: BHV, 1997. – 384 с.
 20. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Коршунова. – К.: Генеза, 2012. — 112 с.
 21. Коршунова О. В. Сходинки до інформатики : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Коршунова. – К.: Генеза, 2014. – 176 с.
 22. Коршунова О. В. Інформатика : підруч. для 4-го кл. загальноос-віт. навч. закл. / О.В. Коршунова. — Київ : Генеза, 2015. — 176 с.: іл.
 23. Коффман Э. Turbo Pascal. – М.: Вильямс, 2002. – 896 с.
 24. Левин А. Самоучитель полезных программ. - М.: Нолидж, 2001.
 25. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я.Ривкінд, Ф.М. Рівкінд . – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.
 26. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я.Ривкінд, Ф.М. Рівкінд . – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.
 27. Ломаковська Г.В. Інформатика: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я.Ривкінд, Ф.М. Рівкінд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 160 с.
 28. Лупан І.В., Присяжнюк О.В., Копотій В.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформатика» для студентів спеціальності «Математика». Частина 3. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – 88 с.
 29. Марченко А.И., Марченко Л.А. Borland Pascal 7.0 / Учебное пособие. – К., «ЮНИОР», 1995. - 480 с
 30. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч. ІV: Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. – 368 с.
 31. Паращук С.Д., Троценко З.М. Програмування мовою Паскаль. Лабораторний практикум: Навчальний посібник. – Кіровоград: Авангард, 2008.- 159 с.
 32. Пильщиков В.Н. Упражнения по языку Паскаль. – М.: Изд–во МГУ, 1986.

Допоміжна

 1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики - М.: Наука, 1990. - 256 с
 2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 5-е вид. – Львів: Деол, 2002.
 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /За ред. В.М. Мадзігона. – К.:Фенікс, 1997 (1998). – 304с.
 4. Турбо Паскаль 7.0 – К.: Издательская группа BHV, 1996. – 448 с.
 5. Хершель Р. Турбо Паскаль,2-е изд., перераб., - Вологда: МП «МИК», 1991. – 342 с.
 6. Інформатика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Н.В.Морзе, О.В.Барна, В.П.Вембер [та ін.]. – К.: Школяр, 2011. – 304 с.: іл.

Інформаційні ресурси

 1. Ганжела С.І., Шлянчак С.О. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. І. Основи інформатики
 2. Ломаковська Г.В. Інформатика: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів
 3. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів
 4. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів
 5. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл.
 6. Коршунова О. В. Сходинки до інформатики : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл.
 7. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рек. та прикл.