Навчальний курс "Народознавство та музичний фольклор України"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Народознавство та музичний фольклор України

Птах до курсу.png
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр Шифр та назва напряму:0202. Мистецтво

Шифр та назва спеціальності:6.020204. Музичне мистецтво

Мета та завдання навчального курсу

Орнамент до курсу.png

Мета викладання дисципліни:

- сформувати в студентів цілісну систему знань про український етнос і фольклор, спрямувати їхній інтерес до етнічної історії, витоків нації, її матеріальної та духовної культури;
- збагатити знання національного фольклорного матеріалу, необхідного для формування в студентів правильного розуміння й аналізу сучасного стану розвитку народної музики.
Отримані знання допоможуть студентам у проведенні виховних заходів з народознавства, музичного фольклору України, краєзнавства, у позаурочній роботі з учнями (факультативній, гуртковій), в організації роботи кабінету українознавства тощо.
         Завдання вивчення дисципліни полягає:

1) у розширенні музично-професійного світогляду студентів, оскільки народознавство та фольклор як синкретичне мистецтво тісно пов’язане з історією, літературою, побутом народу, воно залучає до ряду суміжних дисциплін (філології, українознавства, етнографії, історії, філософії, психології тощо); 2) у виробленні вміння висвітлювати елементи традиційної матеріальної (поселення, житло, одяг, їжа, основні і допоміжні галузі господарства українців) та духовної культури українського етносу (обряди, звичаї, свята, вірування, усна народна творчість, музика, танці, релігія тощо); 3) у поглибленні загальної музично-теоретичної підготовки студентів; 4) у збагаченні музичних вражень молоді новим високохудожнім матеріалом і тим самим сприяти розвитку їхнього музичного смаку; 5) в ознайомленні студентів з народною образністю, народною естетикою, світоглядом і педагогікою, які допомагають формуванню духовного світу молодих людей, відіграють велику роль у вихованні їхніх високих моральних якостей; 6) в нагромадженні певного пісенного багажу для занять у школі, а також оволодінні методами роботи з народною піснею в класі та шкільному хоровому колективі; 7) в розвитку у студентів навичок «слухового музикознавства», тобто сприйняття фольклорної культури в усній (а не в писемній) традиції, навичок, які важливі в практиці шкільного вчителя музики; 8) у виробленні вміння самостійно добирати й опрацьовувати історичні, фольклорні матеріали, монографічну й довідкову літературу, порівнювати інформацію з різних джерел, узагальнювати й критично оцінювати історичні факти, події, явища.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Дідич Галина Степанівна


Сторінка координування курсу "Народознавство та музичний фольклор України"


Графік навчання

Змістовий модуль 1. ВИТОКИ НАРОДОЗНАВСТВА. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Лекція 1. ЗАВДАННЯ КУРСУ. ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ. НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1 ВИТОКИ НАРОДОЗНАВСТВА, НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ ДОЖОВТНЕВОГО ПЕРІОДУ.

Лекція 2. НАРОДНІ СВЯТА ЗИМОВОГО ЦИКЛУ.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2 КАЛЕНДАРНО-ЗЕМЛЕРОБСЬКІ ПІСНІ. НАРОДНІ СВЯТА ЗИМОВОГО ЦИКЛУ.

Лекція 3. НАРОДНІ СВЯТА ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОГО ЦИКЛУ.

Лекція 4. НАРОДНІ СВЯТА ОСІННЬОГО ЦИКЛУ.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3 КАЛЕНДАРНО-ЗЕМЛЕРОБСЬКІ ПІСНІ. НАРОДНІ СВЯТА ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОГО ТА ОСІННЬОГО ЦИКЛУ.

Змістовий модуль 2. РОДИННО-ПОБУТОВІ СВЯТА Й ОБРЯДИ

Лекція 5. РОДИНИ, ХРЕСТИНИ, КОЛИСАНКИ. Лекція 6. НАРОДНЕ ВЕСІЛЛЯ. Лекція 7. ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД.

Змістовий модуль 3. УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

Лекція 8. ДУМИ, БИЛИНИ Лекція 9. ІСТОРИЧНІ ПІСНІ, БАЛАДИ, СПІВАНКИ-ХРОНІКИ

Змістовий модуль 4. ТАНЦЮВАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. НАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ТЕАТР ТА УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Лекція 10. ЖАРТІВЛИВІ І ТАНЦЮВАЛЬНІ ПІСНІ. НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ. Лекція 11. МЕТОДИКА ЗБИРАННЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ, ТЕХНІКА ЗАПИСУ НАРОДНОЇ ПІСНІ, ТИПОВІ ФОРМИ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
Зміст курсу

Змістовий модуль І. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція 4

Практичні завдання

Сем. заняття № 1,2,3.

Самостійна робота

Питання та завдання до самоконтролю з теми 1. Розповісти про виникнення і розвиток весняно-літніх українських календарно-обрядових пісень.

2. Назвати різновиди весняно-обрядових творів.

3. Чому основна ознака веснянок – закличність?

4. Схарактеризувати різновиди весняно-літніх обрядових пісень.

5. Визначити тематику, посвяту та дати характеристику музичної мови весняно-літніх пісень.

6. Які весняні пісні називаються гаївками, гагілками, яголойками, маївками, рогульками, риндзівками? Пояснити подібність і відмінність між ними.

7. Навести приклади відомих веснянок та весняних хороводів, русальних, купальських та петрівчаних пісень.

8. Назвати мотиви, що характерні для купальсько-петрівчаних пісень.

9. Який настрій переважає в купальсько-петрівчаних піснях?

10. Дати характеристику купальським пісням та народному повір’ю про священну силу вогню.

11. Навести приклади використання весняно-літніх календарно- обрядових пісень у класичній музиці та літературі.

Практичні завдання

1. Розробити один сценарій свята-розваги, дозвілля, присвячений весняно-літньому календарю («Зустріч весни», «Свято Івана Купала» та ін.).

2. Оформити добірки весняно-літніх обрядових пісень (за вказівкою викладача).

3. Зробити добірку дитячого фольклору обрядового змісту для дітей дошкільного і шкільного віку.

4. Записати звичаї і обряди весняно-літнього календаря регіону, в

якому проживаєте, за запитальником, та скласти анотовану картотеку.

Запитальник

Обряди зустрічі весни

1. З яким днем у Вашій місцевості пов’язувався початок весни (весна починається на Петра Вериги, Явдохи, Обретіння, інші дні)?

2. Чи існував звичай закликати весну? Назвіть приклади закличок. Чи існувала традиція пекти коровай до зустрічі весни?

3. Які повір’я, звичаї, пов’язані зі святом Стрітення, яке призначення мала стрітенська вода, свічка (як вона називалася)?

4. Які птахи уважаються провісниками весни?

5. Чи існував у Вашій місцевості звичай вітатися із птахами, що повертаються з вирію? Запишіть ці вітання.

6. Як колись зустрічали лелек? Чи пекли до цього спеціальне печиво – «галопу», «бусньову лапу»?

7. Які обряди, звичаї, повір’я пов’язувались у Вашій місцевості зі святом 40 святих? Чи пекли до свята «жайворонків», пироги?

8. Коли розпочинали співати веснянки? Наведіть зразки веснянок, що збереглись у Вашій місцевості. Хто виконував ці веснянки колись і тепер (жінки, дівчата, діти)?

9. Чи існували у Вашій місцевості молодіжні вулиці? Опишіть, як вони відбувалися?

10. Чи відомий у Вас звичай навесні закопувати в землю горщик каші, чи знаєте Ви пісню про кашу?

11. Які повір’я пов’язувались у Вас зі святом Благовіщеня?

12. Чи відомі у Вас перекази про Благовісника? Хто це?

13. Чи дозволялися польові роботи до Благовіщеня?

14. Чи існувала у Вас традиція пекти до Благовіщеня паску?

15. Що співають весною (на Пасху)? Чи рухаються при цьому?

16. Як називаються пісні (веснянки, постові, гагілки, гаївки, на колодку тощо)?

17. Чи «гукають» у весняних піснях?

18. Чи відомі Вам простонародні весняні ігри та пісні?

19. Як водять і співають Кривого танця?

Троїцькі, зільницькі обряди

1. Як прикрашають хату до Трійці?

2. Чи ставлять зелень на воротах, у полі?

3. Що роблять із зеленню і травами по закінченню свят?

4. Чи існують у Вашій місцевості повір’я про русалок? Як їх називали, які вони з вигляду, коли з’являються, що роблять при зустрічі з людиною?

5. Чи існував у Вас звичай проводити русалку? Як він відбувався? Коли?

6. Чи чули про русалок (пісні, легенди, обряди)?

7. Чи був у Вас звичай поминати померлих у четвер після Трійці?

8. Що таке «розигри», «права середа», «брикси»? Що роблять цього дня?

9. Чи відомий у Вашій місцевості звичай встановлювати на Зелені свята «віху», «явір»?

10. Чи знаєте Ви, як «водили тополю», «водити куста»?

11. Чи відома у Вас традиція на Трійцю пастухам прикрашати роги корів вінками? Як мав себе поводити господар корови?

12. У які дні, на які свята потрібно було запасатися лікарськими рослинами? Чи супроводжувалися ці дії якимись обрядами?

13. Чи був у Вас звичай ходити до лісу за зіллям на Семена Зилоти (Зеленого Семена) – 14 травня н.ст.?

14. Чи купалися потім у відварі із трав?

15. Як проводять зелені свята?

16. Що співають на Трійцю?

Літні обряди

1. Запишіть відомі у Вашому селі повір’я про сонце, його поведінку на свято Івана Купала (сонце гріє, міняється, купається).

2. Чи розкладали багаття на Купала? Що біля нього відбувалося?

3. Чи купалися цього дня в річці, чи обливалися водою?

4. Чи виготовляли у Вас Купальське дерево? Як воно називалося (купайло, марена, віха) і який мало вигляд?

5. Яких пісень співали на Купала? Чи існували розповіді про відьом та про їхню поведінку в купальську ніч? Як береглися від відьми?

6. Чи відомі у Вас повір’я про цвіт папороті? Запишіть їх.

7. Чи ходили збирати цього дня трави? Які?

8. Чи відомі у Вас дівочі гадання на вінках, звичай пускати їх за водою?

9. Чи існував у Вас звичай на Купала жалити одне одного кропивою? Нащо це робили?

10. Чи влаштовували у Вас «гряду»?

11. Які Ви знаєте купальські приспівки?

12. Чи водять хоровод навколо гільця?

13. Чи споряджають ляльку-опудало?

14. Які прикмети, повір’я пов’язувалися з днем святого Петра (12 липня н.ст.)?

15. Які пісні співають у петрівський піст?

16. Чи готували цього дня «мандрики», вареники з сиром?

17. Чи виносили цього дня гостинець пастуху? Як він називався?

18. Як відзначали цей день пастухи на пасовищі?

19. Запишіть відомі у Вашій місцевості купальські та петрівські пісні.

20. Чи існував у Вас звичай на Петра «замочувати дійниці» або «гонити шуляка»?

Змістовий модуль ІІ. Сімейно-побутові пісні

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІІ. Народний епос

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль ІV. Українські народні інструменти

...


Таблиця до курсу:"Народознавство та музичний фольклор України"=Ресурси=

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Архімович Л., Каришева Т., Шиффер Т. та ін. Нариси з історії української музики / Л.Архімович, Т.Каришева, Т.Шиффер та ін. Т.1. – К., 1964. – 305 с.

2. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шиффер Т., Карышева Т. Музыкальная культура Украины / Л.Архимович, А.Шреер-Ткаченко, Т.Карышева. – М., 1961.

3. Бойко В.Г. Сучасна народна поетична творчість на Україні: Основні тенденції розвитку / В.Г.Бойко. – К., 1973.

4. Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії В.Ф.Горленко. – К., 1984.

5. Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народно-поетична творчість / М.С.Грицай, В.Г.Бойко, Л.Ф.Дунаєвська. – К.: Вища школа, 1983. – 360 с.

6. Грушевський М. Історія України-Руси / М.Грушевський. – Т. І. – К., 1991.

7. Декоративно-прикладне мистецтво: Навчальний посібник. – Львів, 1992. – 272 с.

8. Етнографія України / За ред. С.Макарчука. – Львів, 1994. – 520 с.

9. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість / А.І.Іваницький. – К., 1990. – 336с.

10. Історія української дожовтневої музики / Під ред. О.Шреєр-Ткаченко. – К., 1969, Т.1 – 2. – 584 с.

11. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник / М.Лановик, З.Лановик. – К.: Знання-Прес, 2001. – 591 с.

11. Лозко Г. Українське народознавство / Г.Лозко. – К., 1995. – 368 с.

12. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є.Маланюк. – К., 1997.

13. Мишанич С. Система жанрів українського фольклору. Українознавство: Посібник / С.Мишанич. – К., 1994.

14. Наулко В. Культура і побут населення України / В.Наулко. – К., 1993. – 228 с.

15. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій / А.Пономарьов. – К., 1997.

16. Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій / А.Пономарьов. – К., 1997. – 320 с.

17. Попова Т. Русское народное музыкальное творчество / Т.Попова. – М., 1964. 340 с.

18. Попович М. Нарис історії культури України / М.Попович. – К., 1999.

19. Руснак І.Є. Український фольклор: Навчальний посібник / І.Є.Руснак. – К.: «Академія», 2010. – 304 с.

20. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ – ХVІІІ ст.): Навчальний посібник / О.Тищенко. – К., 1992.

21. Українська народна поетична творчість. – К.: Рад. школа, 1958. – Т. 1 – 2. – Т. 1. – 816 с.

22. Українська народна поетична творчість: Радянський період. – К.: Радянська школа, 1955. – 338 с.

23. Українська народна поетична творчість: Хрестоматія: 2-е вид., доп. – К., 1958. – 243 с.

24. Українознавство: Хрестоматія-посібник / За ред П.Кононенка. – У 2-х кн. – К., 1994 – 352 с., 1996. – 464 с.

25. Українське народознавство / За ред. С.П.Павлюка та ін. – Львів, 1994.

26. Хрестоматія української дожовтневої музики / Укл. і коментар О.Я.Шреєр-Ткаченко. – К., 1974. – 268 с., 1976. – 296 с., 1980. – 299 с.

27. Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики / О.Я.Шреєр-Ткаченко. – К., 1980. Ч. І. – 200 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование / Э.Алексеев. – М., 1986.

2. Антонович Д. Передхристиянська релігія українського народу // Українська культура / За ред. Д.Антоновича; Упор. С.Ульяновська; Вступ. ст. І.Дзюби. – К., 1993. – С. 189 – 186.

3. Артюр Л. Українська народна кулінарія / Л.Артюр. – К., 1977.

4. Баканурський А., Місюн Г., Решетнікова І. Український фольклорний театр у контексті європейської видовищної культури // Універсальні виміри української культури / А.Баканурський, Г.Місюн, І.Решетнікова. – Одеса: Друк, 2000. – С.77 – 82.

5. Балади. – К., 1987.

6. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987.

7. Балади. Родино-побутові стосунки. – К., 1988.

8. Барвінський В. Колядки і щедрівки для фортепіано зі словесним текстом / Упоряд. О.Смоляк. – Тернопіль: Збруч, 1997. – 24 с.

9. Березовський І.П. Українська народна творчість (20 – 30 роки ХХ ст.) / І.П.Березовський. – К.: Наукова думка, 1973. – 152 с.

10. Бойко В.Г. Сучасна народнопісенна творчість на Україні / В.Г.Бойко – К., 1973.

11. Болтарович З. Народна медицина українців / З.Болтарович. – К., 1990.

12. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні / В.Борисенко. – К.: Наукова думка, 1988. – 189 с.

13. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу / В.Борисенко – К., 2000.

14. Брайчевський М. Походження українського народу // Матеріали до української етнології / М.Брайчевський. – К., 1995. – Вип. 4.

15. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Г.Булашов. – К.: Довіра, 1993. – 414 с.

16. Вахнина Л.К. Славянские рабочие песни /Л.К.Вахнина. – К., 1986.

17. Великдень в Україні: Нариси про Великодні Свята з народними піснями. – К.: Музична Україна, 1993. – 128 с.

18. Великий Жовтень і громадянська війна в народній творчості України. – К., 1957.

19. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н.Н.Велецкая. – М., 1978.

20. Весілля. У 2 кн. – К., 1970.

21. Весільні пісні. У 2 кн. – К., 1982.

22. Весільні пісні. К., 1988.

23. Визвольний рух слов’ян у народній пісенній творчості (ХVІІ – ХІХ ст.) – К.: Наукова думка, 1971. – 225 с.

24. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія, укладена Я.Головацьким. – К.: Довіра, 1991. – 93 с.

25. Волошин І.О. Джерела народного театру на Україні / І.О.Волошин. – К., 1960.

26. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2-х т. / О.Воропай. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1. – 450 с.; Т. 2. – 445 с.

27. Гайдай М. Слов’янська балада в її зв’язках з іншими жанрами фольклору // Розвиток і взаємовідношення жанрів слов’янського фольклору / М.Гайдайю. – К., 1973. – С. 22 – 61.

28. Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість / В.М.Гнатюк. – К.: Наукова думка, 1966.

29. Гнатюк В. Нарис української міфології / В.Гнатюк. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2000. – 263 с.

30. Гоголь М. Про малоросійські пісні // Твори: В 3 т. / М.Гоголь. – К., 1952. Т. 3.

31. Гордейчук А.М. Современная украинская народная песня / А.М.Гордейчук. – М., 1964.

32. Гордійчук М. Як записувати народну музику: Порадник для збирача музичного фольклору / М.Гордійчук. – К., 1960. – 35 с.

33. Гордійчук М.М. Фольклор і фольклористика / М.М.Гордійчук. – К., 1979. – 252 с.

34. Гошовский В. У истоков народной музыки славян / В.Гошовский. – М., 1971.

35. Гошовский В. Украинские песни Закарпатья / В.Гошовский. – М., 1968. – 477 с.

36. Григор’єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях. – К.: Веселка, 1993. – 276 с.

37. Грица С.Й. Мелос української народної епіки / С.Й.Грица. – К.: Наукова думка, 1979. – 246 с.

38. Грица С. Украинская песенная эпика: Монография / АН УССР; Ин-т искусствознания, фольклора и этнографии им. М.Т.Рыльского / С.Грица. – М.: Советский композитор, 1990. – 258 с.

39. Грица С. Фольклор у просторі і часі: Вибрані статті / С.Грица – Т.: Астон, 2000. – 228 с.

40. Грицай М.С. Українська драматургія ХVІІ – ХVІІІ ст. / М.С.Грица. – К., 1974. – С. 157 – 187.

41. Грушевський М. Молитви і закляття // Історія української літератури: В 6-ти т., 9-ти кн. – Т. 1 / Упоряд. В.Яременко; Авт. передм. П.Кононенко; Приміт. Л.Дунаєвської. – К.: Либідь, 1993. – С. 127 – 145.

42. Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти А.І.Гуменюк. – К., 1967. – 242с.

43. Гуменюк А. Як записувати народну танцювальну музику // Нар. творчість та етнографія . – К., 1969. – № 4.

44. Гуслистий К. До питання про утворення української нації / К.Гуслистий. – К., 1967.

45. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору: Монографія. – 3-тє вид., доп. і перероб / В.давидюк. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 324 с.

46. Дей О.І. Іван Франко і народна творчість / О.І.Дей. – К., 1955.

47. Дей О. І. Народнопісенні жанри / О.І.Дей. – К., 1977. – Вип. І; 1983. – Вип. 2.

48. Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І.Дей. – К.: Наукова думка, 1978. – 250 с.

49. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики / О.І.Дей. – К.: Наукова думка, 1975. – 270 с.

50. Дей О.І. Українська народна балада / О.І.Дей. – К.: Наукова думка, 1986. – 263 с.

51. Дитячий фольклор. – К.: Дніпро, 1988.

52. Дитячий фольклор: Колискові пісні та забавлянки. – К., 1984. – 304 с.

53. Дівчина з легенди – Маруся Чурай. – К.: Дніпро, 1974.

54. Дідич Г.С. Народна музична творчість: Методичний посібник та плани семінарських занять студентам денної та заочної форм навчання / Г.С.Дідич. – Кіровоград, 2003. – 30 с.

55. Дідич Г.С. Фольклорна практика. Програма та методичні рекомендації для студентів мистецького факультету / Г.С.Дідич. – Кіровоград, 2008. – 36 с.

56. Довженок Г.В. Український дитячий фольклор: Віршовані жанри / Г.В.Довженюк. – К.: Наукова думка, 1981. – 171 с.

57. Дожилася Україна...: Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні / Зібр. і прокомент. І.Бугаєвич. – К.: Український письменник, 1993. – 29 с.

58. Дослідники українського фольклору: невідоме та маловідоме: Колективна монографія / За ред. М.Дмитренка. – К.: Видавець М.Дмитренко, 2008. – 384 с.

59. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу / М.Драгоманов. – Женева, 1883. – Ч. І; 1885. – Ч. 2.

60. Думи / Упорядкування, підготовка текстів, вступне слово та примітки М.П.Стельмаха. – К., 1959. – 188 с.

61. Думи / Упорядкування текстів, вступна стаття, примітки та коментарі Г.А.Нудьги. – К., 1969.

62. Думи: Історико-героїчний цикл / Упорядкування та примітки О.І. Дея: Вступне слово М.П.Стельмаха. – К., 1959. – 175 с.

63. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка / Л.Ф.Дунаєвська. – К., 1987.

64. Енциклопедія українознавства. В 10 т. – НТШ, Нью-Йорк-Париж, 1955 – 1984.

65. Жартівливі пісні. Родинно-побутові. – К., 1967. – 800 с.

66. Жартівливі та сатиричні пісні. – К., 1988.

67. Жупанський Я. Географія України / Я.Жупанський. – Львів, 1994.

68. За волю України. Антологія пісень національно-визвольних змагань / Упор. Є.Гіщинський. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002. – 316 с.

69. Загадки. – К., 1962.

70. Закувала зозуленька: Антологія української народної поетичної творчості. – К., 1998.

71. Замовляння // Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт. уклад. Ю.Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – С. 380 – 381.

72. Замовляння // Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – С. 278 – 280.

73. Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості в Україні / Н.І.Здоровега. – К.: Наукова думка, 1980. – 159 с.

74. Зеленин Д. К. Жилище в обрядах и верованиях восточных славян / Д.К.Зеленин. – М., 1987.

75. Земцовский И.И. Мелодика календарных песен / И.И.Земцовский. – Л., 1975.

76. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні / О.Знойко. – К.: Молодь, 1989. – 304 с.

77. Зозуля кувала – мороз одігнала. Українські народні прикмети, повір’я та забобони / Упорядник Н.Лобас. – Серія: Школа народної мудрості. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2009. – 176 с.

78. Золочевський В.Н. Ладо-гармонійні основи української народної музики / В.Н.Золочевський. – К., 1964.

79. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. – К., 1963.

80. Історичні пісні. – К.: Рад. письменник, 1970.

81. Історичний епос східних словян. – К., 1958.

82. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. – Т. 1: Дохристиянські вірування; Прийняття християнства / За ред. Б.Лобовика. – К., 1996. – С. 126 – 150.

83. Календарно-обрядові пісні. – К., 1987. – 392 с.

84. Качкан В. Українське народознавство в іменах: У 2-х ч. – Ч. 1: Навч. посіб. / За ред. А.Москаленка; Передм. А.Погрібного. – К.: Либідь, 1994. – 336 с.; Ч. 2: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1995. – 288 с.

85. Квітка К.В. Вибрані твори / К.В.Квітка. – К., 1985. – Ч. І.

86. Кейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки – виразники національно-визвольних змагань українського народу / Ф.Кейда, С.Мишанич. – Донецьк, 1995. – 101 с.

87. Киченко О. Фольклор як художня система. Проблеми теорії / О.Киченко. – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 1993. – 216 с. 88. Кінько А. Билинна слава Києва / А.Кінько – К., 1983.

89. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С.Килимник: У 3-х кн. – Кн.. 1. – Факс. вид. – Львів: Кобзар, 1993. – 134 с.; Кн. 2. – Факс. вид. – К.: Обереги, 1994. – 528 с.

90. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні / Б.Кирдан, А.Омельченко. – К.: Музична Україна, 1980. – 181 с.

91. Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии: Из истории украинской фольклористики ХІХ в. / Б.П.Кирдан. – М., 1974.

92. Кирдан Б.П. Украинские народные думы. (ХV – начало ХVІІ в.) / Б.П.Кирдан. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1962. – 288 с.

93. Кирдан Б.П. Украинский народный епос / Б.П.Кирдан. – М.: Наука, 1965. – 352 с.

94. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум / Ф.Колесса – К., 1969. – 591 с.

95. Колесса Ф.М. Музикознавчі праці / Ф.М.Колесса. – К., 1970. – 590 с.

96. Колесса Ф. Українські народні думи / Ф.Колесса. – Львів, 1920.

97. Колесса Ф.М. Фольклористичні праці / Ф.М.Колесса. – К.: Наукова думка, 1970.– 416 с.

98. Коломийки / Упор. Н.С.Шумада. – К., 1969.

99. Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. – К., 1965.

100. Комаринець Т. Шевченко і народна творчість / Т.Компринець. – К., 1963.

101. Копаниця Л. Метапонятійна модель української ліричної пісні / Л.Копаниця. – К.: Музична Україна, КНУ, 2000. – 504 с.

102. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І.Бетко, А.Полатай; Вступна стаття М.Яценка. – К.: Либідь, 1994. – 384 с.

103. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика / Ю.Г.Круглов. – М., 1979.

104. Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов’ян Ю.З.Круть. – К.: Наукова думка, 1973. – 208 с.

105. Курочкін О.В. Новорічні свята українців: Традиції і сучасність / О.В.Курочкін. – К.,1978.

106. Лавров Ф. Кобзарі: Нариси з історії кобзарства України / Ф.Лавров. – К.: Мистецтво, 1980. – 164 с.

107. Лапінський І. Старовинні музичні інструменти в Україні: Аналітичний огляд / І.Лапінський. – К.: Український центр культурних досліджень, 2007. – 98 с.

108. Легенди та перекази. – К., 1985.

109. Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні / М.В.Лисенко. – К., 1955.– 62с.

110. Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М.В.Лисенко. – К.: Музична Україна, 1978. – 96 с.

111. Лозинський Й. Українське весілля / Упоряд. і вступ. ст. Р.Кирчіва / Й.Лозинський. – К.: Наукова думка, 1992. – 174 с. 112. Людкевич С. Дослідження і статті / С.Людкевич. – К., 1976. – 212 с.

113. Максимович М. Дни и месяцы украинского селянина //Собр. соч. / М.Максимович. – М., 1877. – Т. 2. – Ч. VІІ.

114. Максимович М. Украинские народные песни М.Максимович. – М., 1834.

115. Максимович М. Сборник украинских песен / М.Максимович. – К., 1849.

116. Маркевич М. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / М.Маркевич. – К., 1992.

117. Марковський Є. Український вертеп: Розвідки й тексти / Є.Марковський. – К., 1929.

118. Матвиенко В. О некоторых особенностях записи украинских народных песен // Украинское музыковедение / В.Матвиенко. – К., 1966.

119. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія / Митрополит Іларіон. – К.: Обереги, 1991. – 424 с.

120. Мишанич О.В. Григорій Сковорода і усна народна творчість / О.В.Мишанич. – К., 1970

121. Мишанич С.В. Пісенна культура радянського села С.В.Мишанич. – К., 1976.

122. Мішалови В. і М. Українські кобзарські думи. До питання виникнення, розвитку та сучасного стану кобзарського епосу / В. і М.Мішалови. – Сідней, 1990. – 77 с.

123. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: У 2-х кн. – К.: Мистецтво, 1995. – Кн. 1. – 224 с.; Кн. 2. – 224 с.

124. Наймитські та заробітчанські пісні. – К.: Наукова думка, 1975.

125. Народ про Довбуша. – К.: Наукова думка, 1965.

126. Народні думи / Упорядкування, передмова і примітки С.В.Мишанича. – К.: Дніпро, 1986. – 173 с.

127. Народні думи, пісні, балади. – К., 1970.

128. Народні пісні в записах Степана Руданського. – К., 1972.

129. Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах. – К., 1974.

130. Наулко В. Хто і відколи живе в Україні / В.Наулко – К., 1998.

131. Никончук Н. Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини: повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку? / Н.Никончук // Наукові записки Інституту психології ім. Г.Костюка АПН України / За ред. С.Максименка: У 4-х т. – К., 2005. – Т. 3. – С. 220 – 224.

132. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – К., 1996. – 176 с.

133. Новикова М. Прасвіт українських замовлянь // Замовляння / М.Новикова / Упор. М.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – С. 7 – 29.

134. Нудьга Г.А. Пісні революції / Г.А.Нудьга. – Львів, 1968. – 117 с.

135. Нудьга Г. А. Українська балада: З теорії та історії жанру / Г.А.Нудьга. – К.: Дніпро, 1970. – 258 с.

136. Нудьга Г.А. Українська дума і пісня в світі / Г.А.Нудьга: У 2-х кн. – Кн. 1. – Львів, 1997. – 421 с.; Кн. 2. – Львів, 1998. – 507 с.

137. Нудьга Г.А. Українська пісня в світі / Г.А.Нудьга. – К.: Музична Україна, 1989. – 534 с.

138. Нудьга Г. А. Український поетичний епос: Думи / Г.А.Нудьга. – К.: Т-во «Знання», 1971. – 48 с.

139. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Дохристиянські вірування українського народу / І.Огієнко. – К., 1991.

140. Пазяк М.М. Юрій Федькович і народна творчість / М.М.Пазяк. – К., 1974.

141. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства / Ю.Павленко. – К., 2000.

142. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їх мов / Г.Півторак. – К., 2001.

143. Пісні з Волині. – К., 1970.

144. Пісні кохання. – К.: Дніпро, 1986.

145. Пісні літературного походження. – К.: Наукова думка, 1978.

146. Пісні Поділля. – К., 1976.

147. Пісні родинного життя. – К., 1988.

148. Пісні та романси українських поетів. У 2 т. – К., 1956. – Т. І – 2.

149. Пісні Явдохи Зуїхи. – К., 1965.

150. Плісецький М. Українські народні думи: Сюжети і образи / М.Плісецький. – К.: Кобза, 1994. – 364 с.

151. Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси, дослідження / Ф.Погребенник. – К.: Музична Україна, 1991. – 207 с.

152. Поліщук Ф. Український фольклор. Давня українська література / Ф.Поліщук. – К.: Вища школа, 1991.

153. Пономарьов А. Розвиток сім’ї і шлюбно-сімейних взаємин в Україні / А.Пономарьов. – К., 1989.

154. Пошивайло О. Етнографія українського гончарства / О.Пошивайло. – К., 1993.

155. Правдюк О.А. Ладові основи української народної музики / О.А.Правдюк. – К., 1961.

156. Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору / О.А.Правдюк – К., 1981.

157. Правдюк О.А. Міжнаціональні зв’язки в музичному фольклорі / О.А.Правдюк. – К., 1982.

158. Правдюк О.А. Т.Г.Шевченко і музичний фольклор України / О.А.Правдюк. – К., 1966.

159. Правдюк О.А. Українська музична фольклористика / О.А.Правдюк. – К., 1978.

160. Прислів’я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. У 3 т. – К., 1989. – Т. І.

161. Пропп В.Я. Фольклор и действительность / В.Я.Пропп // Избр. статьи. – М., 1976.

162. Радянська пісня. – К., 1986.

163. Радянські народні частушки і коломийки. – К., 1953.

164. Рекрутські та солдатські пісні. – К., 1974.

165. Рыбаков Б. Язычество древних славян / Б.Рыбаков. – М., 1981.

167. Рильський М. Фольклористика / М.Рильський // Збір. тв.: У 20-ти т. – Т. 16. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 7 – 182.

168. Різдвяні свята в Україні: Етнографічний нарис з доданням українських народних пісень. – К.: Музична Україна, 1992. – 152 с.

169. Русин М. Фольклор: Традиції і сучасність / М.Русин. – К.: Либідь, 1991. – 99 с.


170. Руснак І. Думи та історичні пісні: Тексти та їх інтерпретації / І.Руснак. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 96 с.

171. Самойлович В. Українське народне житло / В.Самойлович. – К., 1972.

172. Самчук У. Живі струни: Бандура і бандуристи / У.Самчук // Вид. капели бандуристів ім. Т.Шевченка. – Детройт: Друк. Майстри, 1976. – 467с.

173. Свята та обряди трудящих Києва / за ред. Б.В.Попова. – К., 1983.

174. Семенко Ю. Народне слово / Ю.Семенко: Збірник сучасного українського фольклору. – Львів: Вечірня година, 1992. – 96 с.

175. Сивачук Н. Український дитячий фольклор: Підручник / Н.Сивачук. – К.: Деміург, 2003. – 288 с.

176. Сингаївський М. Материна пісня: роздуми про українську колискову / Відп. ред. А.Жихорська, ред. В.Слива / М.Сингаївський. – К.: Т-во «Знання», 1992. – 48 с.

177. Скуратівський В. Русалії / В.Скуратівський. – К.: Довіра, 1996. – 734 с.

178. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу / В.Скуратівський. – К.: Освіта, 1995. – 272 с.

179. Скуратівський В. Місяцелік: Український народний календар В.Скуратівський. – К.: Мистецтво, 1993. – 207 с.

180. Сокіл Г. Українські обхідні календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика / Г.Сокіл. – Львів, 2004. – 265 с.

181. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. ХІХ и начало ХХ в. / В.К.Соколова. – М., 1979.

182. Сосенко К. Різдво-коляда і Щедрий вечір: Культурологічна оповідь / К.Сосенко. – К.: Український письменник, 1994. – 286 с.

183. Соціально-побутові пісні. – К.: Дніпро, 1985.

184. Стельмах М. Дівчина з легенди: Про Марусю Чурай / М.Стельмах. – К.: Дніпро, 1974. – 108 с.

185. Стельмахович М.І. Народна педагогіка / М.І.Стельмахович. – К., 1985. – 312 с.

186. Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях / Упоряд., ред. М.Дмитренко, Л.Єфремова / Г.Танцюра. – К.: Ред. часопису «Народознавство», 1998. – 404 с.

187. Танцюра Г. Записки збирача фольклору / Г.Танцюра. – К., 1958.

188. Традиции, обряды, современность: Сб. статей / Сост. В.Н.Горовой, В.А.Зоц, П.И.Косуха. – К., 1983.

189. Українка Леся. Купала на Волині / Леся Українка. Твори: У 5-ти т. Т. 5. – С. 450 – 464.

190. Українська культура: Лекції за редакцією Дм. Антоновича. – К., 1993. – 592 с.

191. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь, 1994.

192. Українська народна поетична творчість: Хрестоматія / Упорядник М.Поліщук., 1968.

193. Український дитячий фольклор / Вступ. ст. В.Бойка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 247 с.

194. Український фольклор: Критичні матеріали / С.Бисикало, Ф.Борщевський. – К.: Вища школа, 1978. – 287 с.

195. Українські замовляння / Упоряд. М.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – 309 с.

196. Українські народні думи / За редакцією Г.Скрипника. – К., 2007. – 824 с с.

197. Українські народні казки, легенди, анекдоти. – К., 1957.


198. Українські народні пісні. В 2 т. – К., 1954. – Т. 1 – 2.

199. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич. – К., 1982.

200. Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. – К., 1978.

201. Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика. – К., 1963.

202. Українські прислів’я та приказки. – К., 1984.

203. Українські радянські народні пісні. – К., 1955. – 338 с.

204. Українські січові стрільці у піснях. – Тернопіль, 1991.

205. Усі крилаті вислови, прислів’я, приказки, загадки / Укладач Н.В.Курганова. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 320 с.

206. Федас Й.Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ – ХХ ст.) / Й.Ю.Федас. – К.: Наукова думка, 1987. – 182 с.

207. Франко І. Вибрані статті про народну творчість / І.Франко. – К., 1955.

208. Франко І. До історії коломийкового розміру / І.Франко // Зібр. тв. У 50-ти т. – Т. 39. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 232 – 242.

209. Франко І. До історії українського вертепу ХVІІІ ст. / І.Франко // Зібр. тв.: У 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1982. – Т. 36. – С. 170 – 376.

210. Франко І. Дві школи у фольклористиці / І.Франко // Зібр. тв: У 50-ти т. – Т. 29. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 416 – 424.

211. Франко І. Найстаріша українська народна пісня / І.Франко // Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 37. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 216 – 221.

212. Франко І. Наші коляди / І.Франко // Зібр. тв.: У 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1980. – Т. 28. – С. 7 – 41.

213. Франко І. Проба системантики українських пісень ХVІІ в. / І.Франко // Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 42. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 302 – 308.

214. Франко І. Студії над українськими народними піснями / І.Франко // Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 43. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 7 – 352.

215. Франко І. Як виникають народні пісні / І.Франко // Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 27. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 57 – 65.

216. Чистов К.В. Народные традиции и фольклор / К.В.Чистов. – Л., 1985.

217. Чубинський П. Мудрість віків / П.Чубинський. – У 2-х кн. – К., 1995.

218. Чумацькі пісні. – К., 1976. – 544 с.

219. Шумада Н.С. Сучасна пісенність слов’янських народів / Н.С.Шумада. – К., 1981.

220. Щербаківський В. Українське мистецтво / В.Щербаківський. – К., 1995. – 288 с.

221. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків / Д.Яворницький. У 3 томах. – Л., 1991.

Інформаційні ресурси

  1. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського
  2. Міністерство освіти і науки України
  3. Міністерство соціальної політики України

---