Навчальний курс "Музично-педагогічна освіта України"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Музично-педагогічна освіта України

Muz pedOsvita1.jpeg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0202. Мистецтво. Шифр та назва спеціальності: 8.02020401 Музичне мистецтво Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни – формування всебічно підготовленого спеціаліста для вищої школи здібного на високому рівні організовувати та проводити науково-дослідну, педагогічну, методичну та виховну роботу, сприяти професійно-педагогічному становленню майбутніх учителів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: зміст навчального матеріалу курсу, мати системні, повні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовувати їх у розв’язанні актуальних проблем розвитку музично-педагогічної освіти, при аналізі навчально-методичних матеріалів, навчальних планів і навчальних програм робити правильні висновки, приймати обгрунтовані рішення.


вміти: досконало володіти понятійним апаратом, мати сформовані міцні практичні навички з подальшого самостійного опрацювання теоретичних питань, уміти самостійно аналізувати та застосовувати історико-педагогічний досвід для вирішення нестандартних завдань, уміти оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно добирати та користуватися джерелами інформації й архівними матеріалами.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Muz pedOsvita2.jpeg

осилання на сторінки авторів В.Ф.Черкасов 1. Черкасов В.Ф. Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962–1991 рр.): монографія /В.Ф. Черкасов. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2008. – 376 с. 2. Черкасов В.Ф. Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991–2010 рр.). Навч. посібник. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2011. – 380 с.

Сторінка координування навчального курсу "Музично-педагогічна освіта України"

Графік навчання

Змістовий модуль І

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи музично-педагогічної освіти.

Тема 2. Стан науково-педагогічних досліджень розвитку музично-педагогічної освіти в Україні.

Тема 3. Провідні тенденції розвитку музично-педагогічної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору.


Змістовий модуль ІІ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Тема 1. Історичні передумови становлення музично-педагогічної освіти.

Тема 2. Заснування музично-педагогічних факультетів у 60-х роках.

Тема 3. Тенденції розвитку музично-педагогічної освіти у 70-х роках.

Тема 4. Основні напрями реорганізації та перебудови музично-педагогічної педагогічної освіти у 80-х роках.

Змістовий модуль ІІІ

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ

Тема 1. Провідні тенденції підготовки вчителів музики у 90-х роках.

Тема 2. Музично-педагогічна освіта нового тисячоліття.


Змістовий модуль ІV

ЗМІСТ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Тема 1. Зіставний аналіз навчальних планів з підготовки вчителів музики.

Тема 2. Порівняльна характеристика навчальних програм з фахових дисциплін.


Змістовий модуль V

РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Тема 1. Науковий аналіз розвитку музично-педагогічної думки.

Тема 2. Науково-дослідна діяльність викладачів музично-педагогічних факультетів.


Змістовий модуль VІ

ЗМІСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ, ТВОРЧОЇ, КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТА МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Організація науково-дослідної діяльності студентів у наукових гуртках та проблемних групах.

Тема 2. Аналіз результативності участі студентів у фестивалях, конкурсах і олімпіадах.

Тема 3. Форми концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності.

Зміст курсу

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Теоретичний матеріал

Лекції 1-3

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІI

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Практичне заняття № 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ

Провідні тенденції підготовки вчителів музики у 90-их роках

Лекції

Практичні завдання

Практичне заняття № 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

ЗМІСТ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Зіставний аналіз навчальних планів з підготовки вчителів музики

Теоретичний матеріал

Лекція

Практичні завдання

...

Самостійна робота

Завдання для самостійної роботи

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1.Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методология педагогики музыкального образования: Учебник. 2-е изд. – М., 2006

2.Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования: Учебник. – М., 2004

3. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования: Учебник. – М., 2007

4.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Валдос, 2000. – 336 с.

5.Алиев Ю.Б. Методика преподавания музики в общеобразовательных учреждениях: Методическое пособие. – М., 2004

6.Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: навч. посібник / І. М. Гадалова. – К.: ІСДО, 1994 – 272 с.

7.Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного. Методичний посібник. – Київ: Радянська школа, 1983. – 120 с.

8.Концепція мистецької освіти. Л.М. Масол. Мистецтво та освіта. 2004 № 1. – 64 с.

9.Кузнецова Л.М. Українська класична музика в школі. – Київ: Музична Україна, 1969. – 147 с.

10.Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія / Л.М. Масол. – К.: Промінь, 2006. – 432 с. Бібліограф.

11.Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія. – Навч. посібник для студентів музичних спеціальностей. – Суми: Вид-во «Наука», 2004. – 210 с.

12.Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.

13.Падалка Г. М. Музична педагогіка: курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін у системі педагогічної освіти / Г. М. Падалка; за ред. В. Г. Бутенка. – Херсон: ХДПІ, 1995. – 104 с.

14.Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 272 с.

15.Раввінов О.Г. Методика хорового співу в школі. – Київ: Музична Україна. – 1969 – 129 с.

16.Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч. – метод. Посібник. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.

17.Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.- метод. Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

18.Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. – Навч.посібник. – К. 2002. – 270 с.

19.Хлєбникова Л.О. Методика викладання музики в 7 класі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 78 с.

20.Черкасов В.Ф. Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962–1991 рр.): монографія /В.Ф. Черкасов. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2008. – 376 с.

21. Черкасов В.Ф. Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991–2010 рр.). Навч. посібник. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2011. – 380 с.

Допоміжна

1.Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Прсвещение, 1983. – 111с.

2.Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие для студ. пед. институтов. – М., 1983. – 222 с.

3.Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 3-є изд., стереотип. – М.: Академия, 2000. – 240 с.

4.Кабалевский Д.Б. Основные принципи и методы экспериментальной программы по музыке для общеобразовательной школы. – М., 1975.

5.Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов Н/Д: Феникс, 2002. – 288с.

6.Масол Л. М. Вивчення музики в 1 – 4 класах: навчально-методичний посібник для вчителів / Масол Л. М., Очаковська Ю. О., Беземчук Л. В., Наземнова Т.О. – Х.: Скорпіон, 2003. – 144 с.

7.Масол Л. М. Вивчення музики в 5-8 класах: навчально-методичний посібник для вчителів / Беземчук Л. В., Очаковська Ю. О., Наземнова Т. О. – Х.: Скорпіон, 2003. – 128 с.

8.Масол Л. М. Концепція загальної мистецької освіти / Л. М. Масол // Мистецтво та освіта. 2004 № 1. – С. 2–5.

9.Музыкальное образование в школе: Уч. пособие для студ. муз. фак. и отд. высш. и сред. учеб, заведений / Л.В.Школяр, В.А.Школяр, Е.Д.Критская и др.; под ред. Л.В.Школяр. – М.:Академия, 2001. – 232 с.

10.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Музика» 1-8 класи /Марченко Р., Ростовський О., Хлєбникова Л. – К.: Шкільний світ, 2001. – 237 с.

11.Ростовський О.Я. Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки: Навч. посібник. – Ніжин: Вид-во НДПУ, 2003. – 193 с.

12.Ростовський О.Я. Педагогічні основи керування процесом музичного сприймання школярів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / АПН України. – К., 1993. – 48 с.

13.Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: навч. – метод. посібник. /Б.Є. Будний (головний редактор). – [2-е вид., доп.] – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 215 с.

14.Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: навч-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 272 с.

15.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М. – Л.: АПН РСФСР, 1947. – 334 с.

16.Хлєбникова Л. О. Методика викладання музики в 7 класі / Л. О. Хлєбникова. – К.: Музична Україна, 1974. – 78 с.

17.Хрестоматия по методике музыкального воспитания в школе: Уч. пособие для студ. пед.ин-тов по спец. №2119 «Музика» / Сост. О.А.Апраксина. – М.: Просвещение, 1987. – 272 с.

Інформаційні ресурси

  1. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського
  2. Міністерство освіти і науки України


--