Навчальний курс "Методологія музично-педагогічних досліджень"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Музична освіта 1.jpg

Робоча програма курсу

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

Становлення методологічної культури майбутнього педагога-музиканта як здатності мислити системно, самостійно порівнювати та зіставляти різні точки зору, виявляти власну позицію, науково обґрунтовувати й професійно відстоювати її на основі набуття знань з основ методології як учіння про організацію науково-дослідницької діяльності в галузі педагогіки музичної освіти

Завдання:

• ознайомити студентів з поняттям методології як цілісної системи з визначеними характеристиками, логічною структурою, процесом здійснення

• розкрити філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти

• обґрунтувати значущість науково-дослідницької роботи як вирішальної складової професійно-педагогічної діяльності майбутнього-педагога-музиканта

• окреслити сутність і зміст методології музично-педагогічної освіти та розкрити її складові

• визначити специфіку наукового дослідження з педагогіки музичної освіти

• розкрити сучасні підходи до написання випускової кваліфікаційної роботи магістра музичного мистецтва в опорі на принципово нову її форму, сутність якої полягає у дослідженні проблем педагогіки професійної й загальної музичної освіти та здійсненні відповідної експериментально-дослідницької роботи


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

принципи побудови, форми і способи науково-дослідницької музично-педагогічної діяльності;

сучасні підходи до методології наукового дослідження;

філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти, ключові поняття сучасної методологічної культури нового типу: проект, технологія, рефлексія;

основні методологічні характеристики та складові музично-педагогічного дослідження, його теоретичні та методичні домінанти;

специфіку експериментально-дослідної діяльності на рівні магістратури та вимоги до написання кваліфікаційного магістерського дослідження;

систему діяльності, спрямовану на отримання зазначених знань та наукове обґрунтування їхньої ефективності

вміти:

володіти цілісним методологічним аналізом для теоретичного осмислення будь-якої музично-педагогічної проблеми;

орієнтуватись в понятійному апараті наукового дослідження;

розрізняти зміст теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження та вміти використовувати їх у власній науково-пошуковій діяльності;

в процесі підготовки кваліфікаційної роботи органічно поєднувати й співвідносити теорію, методику та практику;

виконувати різноманітні види науково-педагогічної діяльності, планувати й організовувати екпериментально-дослідницьку роботу в галузі музично-педагогічної освіти і виховання;

у власному дослідженні спиратись на специфіку науково-художнього знання, обґрунтовувати результати музично-педагогічного дослідження;

виконувати випускову кваліфікаційну роботу на основі набутих методологічних компетенцій.


Автор (укладач) курсу

Растригіна Алла Миколаївна, Петренюк Дмитро Анатолійович


Структура курсу

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методології наукового розв’язання проблем з педагогіки музичної освіти

Тема 1. Науково-педагогічне дослідження у галузі музичної педагогіки: стратегія, категорії, принципи* [1]

Тема 2. Філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти [2]

Тема 3. Методологічні підходи у дослідженні з педагогіки музичної освіти [3]

Тема 4. Класифікація та особливості застосування методів науково-педагогічного дослідження у галузі музично-педагогічної освіти [4]

Змістовий модуль 2. Технологія науково-педагогічного дослідження у галузі музичної освіти

Тема 5. Специфіка кваліфікаційної роботи майбутнього магістра музичного мистецтва [5]

Тема 6. Формулювання теми, аналіз наукових досліджень з обраної проблеми та визначення робочої гіпотези

Тема 7. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження у галузі мистецької освіти

Тема 8. Експериментально-дослідницький та бібліографічний апарат музично-педагогічних досліджень


Семінарські заняття

1. Науково-педагогічне дослідження у галузі музичної педагогіки: стратегія, категорії, принципи [6]

Семінарське заняття як метод навчання:

самостійне вивчення і презентація студентами питань лекційного курсу; спрямоване на конкретизацію знань, розвиток навичок спостереження і пояснення сутності науково-педагогічних й культурологічних фактів і явищ;

сприяє формуванню вмінь і навичок, необхідних для формування методологічної культури майбутнього фахівця-музиканта, його професійного становлення.


2. Філософсько-культурологічні засади музично-педагогічної освіти [7]

Семінарське заняття як метод навчання:

самостійне вивчення і презентація студентами питань лекційного курсу;

спрямоване на конкретизацію знань, розвиток навичок спостереження і пояснення сутності науково-педагогічних й культурологічних фактів і явищ;

сприяє формуванню вмінь і навичок, необхідних для формування методологічної культури майбутнього фахівця-музиканта, його професійного становлення.


3. Методологічні підходи у дослідженні з музичної педагогіки [8]

Семінарське заняття як метод навчання:

самостійне вивчення і презентація студентами питань лекційного курсу;

спрямоване на конкретизацію знань, розвиток навичок спостереження і пояснення сутності науково-педагогічних й культурологічних фактів і явищ;

сприяє формуванню вмінь і навичок, необхідних для формування методологічної культури майбутнього фахівця-музиканта, його професійного становлення.


4. Класифікація та особливості застосування методів науково-педагогічного дослідження у галузі музично-педагогічної освіти


5. Специфіка кваліфікаційної роботи майбутнього магістра музичного мистецтва*


6. Формулювання теми, аналіз наукових досліджень з обраної проблеми та визначення робочої гіпотези*


7. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження у галузі мистецької освіти*


8. Експериментально-дослідницький та бібліографічний апарат музично-педагогічних досліджень


9. Обґрунтування категоріального апарату власного кваліфікаційного магістерського дослідження

Рекомендована література

1. Абдуллин Э.Б. Научные исследования в области педагогики музыкального образования: проблемы и пути совершенствования // Педагогическое образование и наука. - № 5 – 2011. – С. 4-10

2. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи : Навч. Посібник для студенів на викладачів ВНЗ . – К.: Форум, 2010 . – 271 с.

3. Реброва О.Є. Методологія і методи досліджень педагогіки мистецтва: навчально-методичне видання для студентів і магістрантів інститутів мистецтва педагогічних університетів. – Вид. 2-ге, переробл. та доповн. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2012. – 127с.

4. Д. Ушинського, 2001. -218 с.

5. Николаї Г. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: Навч. посібник для студентів музично-педагогічних факультетів вищих закладів освіти та аспірантів / Г. Ю. Николаї. - Суми: СДПУ, 1999. - 108 с.

6. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання митецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. - K.: Освіта України, 2008.- 274

7. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / [3. Н. Курлянд, P. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] (За ред. 3. Н. Курлянд) / 3-тє вид., перераб і доп. - K.: Знання, 2007. - 495 с.

8. Растригіна А.М. Магістратура: проблеми та перспективи // Наукові записки / Ред. Кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 125. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С.17-21

9. Растригіна А., Яненко О. Сучасний формат підготовки магістра музичного мистецтва // Етика і естетика педагогічної дії / Зб. наук.праць – Вип.6. – Київ-Полтава – 2014 – С. 145-155

10. Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні: монографія. – К.: Міленіум, 2010. – 476 с.