Навчальний курс "Методологічні та теоретичні проблеми психології"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Методологічні та теоретичні проблеми психології


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0301 соціально-політичні науки

7.03010301 Практична психологія

спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Програма курсу “Методологічні та теоретичні проблеми психології” присвячена осмисленню та систематизації студентами основних теоретико-методологічних проблем, принципів, підходів і категорій психології. Вивчення курсу спрямовано на оволодіння ідеями і методами системного підходу в дослідженні психічних явищ та на узагальнення отриманих знань з багатьох психологічних дисциплін у наукову систему.

Завдання:

Сформувати наступні знання:

  • Методологічні основи; задачі, рівні та функції;
  • Методологічні проблеми загальної психології;
  • Методологічні позиції вітчизняної психології у контексті плюралізму теоретико-методологічних засад сучасної психологічної науки;
  • Тенденції розвитку психологічного знання та значення системного підходу.


Сформувати наступні вміння:

  • Проводити науковий аналіз теоретико-методологічних проблем сучасної психології;
  • Аналізувати психологічні категорії в їх відношенні до проблем психології;
  • Самостійно працювати з науковими працями видатних вчених, які зробили внесок у розвиток методологічних засад психології.
  • Використовувати отримані знання при написанні статей, курсових, дипломних та магістерських робіт.Робоча програма

Глосарій до курсу МТТПП

Автор курсу

Зубченко Владислав ВладиславовичУчасники

Сторінка координування курсу "Методологічні та теоретичні проблеми психології"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Теорія й методологія психологічної науки

Тема 2. Принцип розвитку в психології

Тема 3. Суб’ектний підхід у психології.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Вчинковий підхід у психології.

Тема 2. Діяльність і свідомість.

Тема 3. Свідомість і самосвідомість.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 1. Біологічне й соціальне.

Тема 2. Проблема особистості в психології.

Тема 3. Проблема спілкування в психології.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Тема 1. Теорія відображення в психології.

Тема 2. Системний підхід в психології.

Тема 3. Методологічні проблеми практичної психології.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

лекційний матеріал

Змістовий модуль І. Базис методології психології

Тема 1. Теорія й методологія психологічної науки

Пирам.gif

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Основні підходи в методології психології

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Методологічні проблеми психології

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль IV. Теоретичні проблеми методології психології.

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Абульханова К.А. О субъекте психической деятельности. Методологические проблемы психологии. – М.:Наука, 1973.

2. Абульханова-Славская К.А. Диалектика человеческой жизни. - М.: Мысль,1977. - 224 с.

3. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 980. - 335 с.

4. Абульханова-Славская К.Л. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980. – 334 с.

5. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.

6. Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Философско-психологическая концепция С.Л.Рубинштейна. – М.: Наука, 1989.

7. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977. – 380 с.

8. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: ЛГУ, 1968.

9. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х кн. – М.: Педагогика, 1980. – т. І. – 230 с.; т. ІІ. – 287 с.

10. Андреева Г.М. Социальная психология. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 365 с.

11. Анциферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. – М.: Наука, 1974. – 359 с.

12. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. – М.: Наука, 1977. – 184 с.

13. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 367 с.

14. Асмолов А.Г. Деятельность и установка. - М.: Изд-во МГУ, 1979.

15. Биологическое и социальное в развитии человека. Под ред. Б.Ф.Ломова и др. – М.: Наука, 1977.

16. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 200с.

17. Бодалев А.А. Личность и общение: Избр. труды. - М.: Педагогика, 1982. – 212 с.

18. Брушлинский А.В. Проблема субъекта в психологической науке // Психологический журнал. - Т. 12. - 991. - № 6. - с. 3 - 11 .

19. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. - М. : Наука, 1996.

20. Будилова Е.А.Философские проблемы в советской психологии. – М.: Наука, 1972.

21. Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // Московский психотерапевтический журнал, 1992. - №1. - с. 20.

22. Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса. //Вопросы психологии, 1996, № 6.- с.25 –40.

23. Василюк Ф.Е. На подступах к синергийной психотерапии. // Москваю психотерапевт.журн.-1997.- №2.- С.5-24.

24. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т.1: Вопросы теории и истории психологии. Под ред.А.Р.Лурия, М.Г.Ярошевского. – М.: Педагогика,1982. - 488 с.

25. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т.П : Проблемы общей психологии. Под. ред.В.В.Давыдова. М.:Педагогика, 1982.-504 с.

26. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т.- Т.Ш: Проблемы развития психики. Под ред.Матюшкина А.М. - М.: Педагогика, 1983. - 368 с.

27. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. - Т.1У: Детская психология. Под ред. Д.Б.Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. - 432 с.

28. Выготский Л.С. История развития высших психологических функций. – Собр. Соч. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3, с.6-328.

29. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 150 с.

30. Дьяконов Г.В. Психология диалога: теоретико-методологическое исследование. – Кировоград: РВЦ КГПУ, 2006. – 696с.

Допоміжна

1. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. – М.: Наука, 1980. – 197 с.

2. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. - М., 1996.

3. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. – М.: Мысль, 1978. – 325 с.

4. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. – М.: Изд-во МГУ,1982. – 336 с.

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Движение человеческого глаза. – М.: Изд-во МГУ, 1978. 6. Гонсалес Ф. Общение и его значение в разработке проблемы личности.// Психологический журнал. – т. 4, №4, 1983. - с. 40-47.

7. Грачев А.А. Влияние общения на выбор цели. // Проблемы общения психологии. – М.: Наука. – с.133-147.

8. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М., 1986.

9. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – М., 1997.

10. Елфимов Г.М. Возникновение нового. Философский очерк. - М.,1983.

Інформаційні ресурси

Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

Бібліотека українських підручників

Куб — електронна бібліотека психологічної літератури

Універсальна бібліотека

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

---