Навчальний курс "Методика навчання української мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Методика навчання української мови


Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література.

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета. Сформувати в студентів фундаментальні науково-методичні знання про навчально-виховний процес мовної освіти. Навчити свідомо створювати власний досвід викладання української мови в освітніх закладах різних форм і типів. Формувати вміння виявляти і використовувати кращі надбання педагогічного досвіду.

Завдання

 • Підготувати майбутніх учителів української мови до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти в Україні.
 • Забезпечити засвоєння студентами системи теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнів мовну і мовленнєву компетенції, виховувати свідомих громадян України.
 • Учити студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї в практику вивчення предмета.
 • Розвивати в студентів пізнавальні інтереси. прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною літературою.
 • Формувати в майбутніх учителів-словесників дослідницькі навички, розвивати уміння проводити самостійні наукові пошуки й експериментальні дослідженн

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні концептуальні засади мовної освіти в Україні, ідеї Державного стандарту, закладені в змісті та структурі чинних програм з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів; фундаментальні науково-методичні знання з української лінгводидактики: завдання, зміст, принципи, методи і прийоми навчання української мови, технологію та типологію уроків; особливості навчально-виховного процесу мовної освіти в середніх навчальних закладах різних типів: вивчення основних розділів курсу української мови (фонетики, орфоепії, графіки, лексикології, фразеології, морфеміки і словотвору, граматики, орфографії, пунктуації, основні аспекти розвитку комунікативних умінь учнів, стилістики й риторики);

уміти: осмислювати основні концептуальні засади мовної освіти в Україні, ідеї Державного стандарту, закладені в змісті та структурі чинних програм з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів; проводити методичний аналіз матеріалу, що вивчатиметься; працювати з підручником, уміло використовувати дидактичні можливості методичного апарату навчальної книги, планувати навчальний матеріал на рік, семестр з кожної теми, розділу; складати плани-конспекти уроків різних типів; володіти технологією основних методів і прийомів навчання мови, оптимально використовувати засоби навчання; вести позакласну роботу з української мови, вдало поєднувати її форми з програмовим вивченням мови;свідомо створювати власний досвід викладання української мови в освітніх закладах різних форм і типів шляхом оволодіння технологією навчання, арсеналом методів і прийомів навчання рідної мови.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Волчанська Ганна Василівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Методика навчання української мови"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Методика навчання української мови як наука і фахова дисципліна

Предмет і завдання методики.

Концептуальні засади навчання української мови. Роль рідної мови в реалізації концепції національної освіти в Україні. Лінгвістичні основи навчання української мови. Основні аспекти навчання української мови. Комунікативне спрямування у навчанні української мови. Закономірності навчання української мови. Психологічні та дидактичні основи навчання української мови. Міжпредметні зв’язки та інтегроване навчання.

Програми і підручники з української мови

Зміст і принципи побудови курсу «Рідна мова». Основні етапи навчання української мови. Варіантність структури і змісту курсу «Рідна мова» в 5-9-х і в 10-11-х класах. Поглиблені курси вивчення української мови. Принципи побудови шкільних підручників з української мови.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Загальні питання методики навчання української мови в середній школі

Тема 1. Методика навчання української мови як наука і фахова дисципліна

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Практична №4

Практичне №5

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Навчальний курс "Методика навчання української мови". Самостійна робота

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Методика викладання української мови в середній школі / Олійник І. С., Іваненко В. К., Рожило Л. П., Скорик О. С.; за ред. І.С.Олійника. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вища школа, 1989. – 439 с.
 2. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах /За ред. М. І. Пентилюк: підручник для студентів-філологів. - К.: Ленвіт, 2000, 2009.
 3. Практикум з методики навчання української мови / Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003.
 4. Біляєв О. М., Мельничайко В. Я. Методика вивчення української мови в школі: посібник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1987. - 246 с.

Допоміжна

 1. Біляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. Навчання української мови в 10-11 класах: Посібник для вчителя. – Освіта, 1998.
 2. Білоусенко П. І., Явір В. В. Проблемно-ситуативні завдання на уроках рідної мови. – К.: Освіта, 1990.
 3. Вашуленко М. С. Перспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школах //Дивослово. – 1991. - №8. – С. 15 – 20.
 4. Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. - К., 1989.
 5. Горпинич В. О. Будова слова і словотвір. - К., 1977.
 6. Грипас Н. Я. Робота над текстом на уроках мови в 4 - 6 класах. - К., 1988.
 7. Девдера М. Від антропоцентричної лінгводидактики //Дивослово. – 1997. -№7. - С. 62 – 64.
 8. Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. – К., 1995.
 9. Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної ) мови // Дивослово. - 1994. - №7. – С. 28-31.
 10. Іваницька Н. Я. Вивчення членів речення у 4 - 8 класах. - К., 1988.
 11. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. – К.,2000.
 12. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. – К., 1986.
 13. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови. - К.,1984.
 14. Миронюк Н. П. Орфоепія в 4 - 8 класах. - К., 1986.
 15. Пентилюк М. І. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання. – К.: Рута, 2000.
 16. Пентилюк М. І. Робота з стилістики у 4--8 класах. - К., 1986; Робота з стилістики у 8--9 класах. - К., 1986.
 17. Пентилюк М. І. Наукові основи комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови// УМЛШ. – 1999. - №3. – С. 8-10.
 18. Передрій Г. Р. Позакласна робота з української мови в 4- 8 класах. - К., 1979.
 19. Плющ М. Я. Вивчення морфології у 5 - 6 класах. -К., 1988.
 20. Плющ М. Я. Словотворення та вивчення його у школі. - К., 1985.
 21. Потапенко О. І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах. - К., 1989.
 22. Скуратівський Л. До лінгводидактики, зорієнтованої на формування духовної мовної особистості //Дивослово. – 1997. - №9. – С.52 – 57.
 23. Скуратівський Л. Концепція мовної освіти 12-річної школи (українська мова) // УМЛШ. – 2001. - №2. – С. 4 -10.
 24. Стельмахович М. Г. Етнопедагогічні основи методики рідної мови //УМЛШ. – 1993. - № 5 – 6. – С. 19 – 23.
 25. Стельмахович М Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови. – К., 1976.
 26. Стельмахович М. Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів 4 8 класів. – К.,1981.
 27. Ужченко В. Д. Вивчення фразеології в середній школі: Посібник для вчителя. – К., 1990.
 28. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. – К.,1998.
 29. Шкуратяна Н. Г. Методика вивчення орфографії. - К., 1985.
 30. Журнали “Українська мова і література в школі”, “Дивослово” та інші фахові видання.

Інформаційні ресурси

 1. Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). Электронная версия. «ГРАМОТА. РУ», 2002. - Режим доступу: htt://slovari/ gramota.ru/portal sl. html#az
 2. Бовтенко М. А. Создаем компьютерные учебные материалы самостоятельно//Информационные технологии в обучении языку. 2004. - Режим доступу: http://www.itlt edu.nstu.ru/article11
 3. Руденко-Моргун О. И. Мультимедиа учебник/ Вопросы Интернет образования. - №2, 2001. - Режим доступу: http://vio/fio.ru/ vio02/cd site/Articles/Art 1 16 asp?ForumID=11---