Навчальний курс "Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах" (заочна форма навчання)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

[1]

Зміст

Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах


Галузь знань:Філологія,

напрям підготовки: Педагогічна освіта Мова і література (англійська) ,

освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр


Мета викладання дисципліни– формування у студентів достатньої методичної компетенції вчителя. Методична компетенція – це сукупність методичних знань, навичок, вмінь та індивідних, суб’єктних і особистих якостей майбутніх вчителів. Ця компетенція функціонує як здатність проектувати, адаптувати, організовувати, мотивувати, досліджувати та контролювати процеси навчання, освіти, виховання та розвитку школярів у класній і позакласній роботі з англійської мови. Згідно з сучасною європейською тенденцією система методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови передбачає формування у студентів білінгвальної (рідної- й іншомовної) методичної компетенції.

Завдання навчання дисципліни:

 1. Показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.
 2. Ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов в нашій країні та за кордоном.
 3. Забезпечити формування у студентів уміння реалізовувати комунікативно-навчальну, виховну, розвиваючу, освітню, гностичну, конструктивно-плануючу, організаторську функції.
 4. Під час лекцій та семінарських занять забезпечити оволодіння студентами декларативними та процедурними знаннями з теорії та практики методики навчання іноземних мов.
 5. Навчити студентів аналізувати нормативні документи з викладання іноземної мови, навчально-методичні комплекси з англійської мови.
 6. Сформувати у студентів уміння здобувати декларативні знання з друкованих джерел – носіїв фахових знань та застосовувати набуті знання в практиці роботи (планування уроків, розробка вправ, підготовка позакласних заходів і т.ін.).
 7. Ознайомити студентів з методами дослідження в методиці навчання іноземних мов та практикою їх застосування під час практичної роботи в школі (протягом педагогічної практики в середніх навчальних закладах).
 8. Сформувати у студентів уміння критично опрацьовувати наукові джерела, здійснювати самостійний науковий пошук, аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження, практично реалізовувати результати дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.
  Студент повинен знати:
 • методологічні основи навчання іноземних мов, які зумовлюють зміст, цілі, методи, принципи, підходи до навчання мови;
 • основні методичні закономірності навчання предмету;
 • сучасні тенденції у навчанні, способи здобуття знань з різноманітних джерел та критичного їх оцінювання, методи дослідження в методиці навчання іноземних мов;
 • виробничі функції учиеля іноземної мови.
  Студент повинен вміти: 

реалізувати такі функції вчителя іноземної мови: комунікативно-навчальну(сформувати в учнів іншомовну мовну, мовленнєву, соціокультурну Та навчальну компетенцію); гностичну (аналізувати і прогнозувати навчальну діяльність учнів, власну професійну діяльність), конструктивно-плануючу (планувати і творчо конструювати навчальний процес), організаторську (проводити уроки і позакласні заходи); освітню (забезпечити освіту учнів засобами іноземної мови), виховну (виховувати учнів через систему особистого ставлення до іншомовної культури і процес оволодіння цією культурою); розвиваючу (розвивати інтелектуальну й емоційну сфери особистості учнів, їх пізнавальні й розумові здібності).


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Труханова Тетяна Іванівна


Учасники

Сторінка координування курсу «Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах» викладач Труханова Тетяна ІванівнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Тема 1: Система навчання та лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов

Змістовий модуль 2. НАВЧАННЯ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Тема 1: Навчання фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу

Змістовий модуль 3. НАВЧАННЯ РЕЦЕПТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1: Навчання аудіювання та читання.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Теоретико-практична підготовка студентів до викладання англійської мови у середніх навчальних закладах

Тема 1. Система навчання та лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов

Теоретичний матеріал

Лекція №1


Завдання до семінарських занять та самостійної роботи

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. Навчання мовного матеріалу

Тема 1. Навчання граматичного матеріалу. Навчання лексичного матеріалу. Навчання фонетичного матеріалу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності

Тема 1. Навчання аудіювання та читання

Теоретичний матеріал

Лекція №3Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/Кол. авт. під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 6-59.
 2. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю Ніколаєвої і Бадаянц Г.С. – К.: Ленвіт, 2001. – 296 с.
 3. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики Викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

Допоміжна

 1. Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов: Навч.посібник. – К.: Знання, 2011. – 206 с.
 2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов – М.: Логос, 2000. – С. 41-124.
 3. Колкер Я.М. и др.. Практическая методика обучения иностранному языку: Учеб. пособие. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 264 с.
 4. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник/ Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др.. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с.
 5. Настольная книга преподавателя иностранного языка/ Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф. и др. – Минск: Вышейшая школа, 2003. – 522 с.
 6. Рогова Г.В. и др.. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
 7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам : Базовый курс лекцій: Пособие для студентов пед..вузов и учителей. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
 8. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для студентов пед.вузов и учителей. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 272 с.

Інформаційні ресурси

---