Навчальний курс "Ландшафтознавство"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Ландшафтознавство


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Формування розуміння студентами того, що всі геокомпоненти навколишнього природного середовища в географічній оболонці взаємопов’язані між собою, відповідно, вони утворюють ієрархічно різнорівневі геокомплекси (геосистеми), які мають певні властивості, відзначаються певним характером функціонування, динаміки та розвитку і внаслідок їх надзвичайного різноманіття підлягають упорядкуванню, ідентифікації та картографуванню й оцінці.

Завдання:

 • навчальні: надати знання щодо місця ландшафтознавства в загальній системі знань і зокрема в системах наук про Землю й географічну оболонку, морфологічної структури ландшафтів, властивостей та просторово-часової структури ландшафтних комплексів, особливостей функціонування, динаміки та розвитку ландшафтних комплексів, систематики та класифікації ландшафтних комплексів, типів ландшафтів Землі, особливостей ландшафтного картографування та оцінки ландшафтних комплексів;
 • методичні: застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії різних геокомплексів, екскурсійні спостереження, показати методику виділення та ідентифікації ландшафтних комплексів локального рівня; застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії генетично різних геокомплексів, навчити ідентифікувати зональні та інтразональні ландшафти рівнинних та гірських регіонів; формувати уміння працювати з науковою літературою;
 • практичні: сформувати вміння створення елементарних карт ландшафтних комплексів та побудови різномасштабних ландшафтних профілів.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Кривульченко Анатолій Іванович


Учасники

Група ГК19Б Група ГМ19Б


Почати навчання

[Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. – М.: Мысль, 1989. – 504 с.
 2. Ландшафти (шкільна учбова карта). М-б 1:1 000 000 / О.М. Маринич, В.М.
 3. Пащенко, О.М. Петренко, С.В. Міхелі. – К: НПИР, 1997 (Кафедра географії та геоекології КДПУ) Національний атлас України. - К.: Картографія, 2007. – 435 с.
 4. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с. (Власна б-ка проф. А.І.Кривульченка)
 5. Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства. – К.: Абетка-НОВА, 2002. – 184 с. (Бібліотека ПГФ КДПУ).

Допоміжна

 1. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір  : в 2 т. / М.Д.Гродзинський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Т. 1. – 431 с. (Електронний варіант усієї книги в комп’ютерному класі ПГФ)
 2. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: в 2 т. / М.Д.Гродзинський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Т. 2. – 503 с. (Електронний варіант усієї книги в комп’ютерному класі ПГФ)
 3. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с.
 4. Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. – М.: Мысль, 1970. – 283 с.
 5. Кривульченко А.І. Сухі степи Причорномор’я та Приазов’я: ландшафти, галогеохімія ґрунто-підґрунтя / А.І. Кривульченко. – К.: Гідромакс, 2005. – 345 с.
 6. Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья: географические основы хозяйственного освоения / Под ред. Г.И. Швебса. – Л. : Наука, 1988. – 303 с.
 7. Мильков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения и современное состояние // Вопросы географии. – М.: Мысль. – 1977, № 106. С. 11-27.
 8. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. – М.: Моск. гос. ун-т, 1979. – 160 с.
 9. Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. – К.: Наук. думка, 1993. – 283 с.
 10. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К.: Ін-т геогр. НАН України, 1999. – 284 с.
 11. Ретеюм А.Ю., Мухина Л.И. Природа, природные комплексы и геосистемы // Природа, техника, геотехнические системы. – М.: Наука, 1978. – С. 47-69.
 12. Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под ред. В.П.Попова, А.М.Маринича, А.И.Ланько/. – К.: Киев. гос. ун-т, 1968. – 683 с.
 13. Blij H.D., Muller P.O. Geography: realms, regions, and concepts. – New York – Toronto: The Pennsylvania State University, 1995 - 1998. – 539 pp. + Appendix, References and Further Readings (R 1-16), Glossary (1-13), List of Maps and Figures (1-4), Geographical Index (Gazetteer) (I 1-14)

Інформаційні ресурси

 1. Електронний варіант лекцій професора А.І. Кривульченка з курсу «Ландшафтознавство», який представлений в комп’ютерному класі природничо-географічного факультету ЦДПУ імені Володимира Винниченка (варіант від 7.09.2018 р.).
 2. Електронний варіант силабусу, який представлений в комп’ютерному класі природничо-географічного факультету ЦДПУ імені Володимира Винниченка (варіант від 17.02.2020 р.).
 3. Воловик В.М. Ландшафтознавство. Курс лекцій. Навч. посібник. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018. – 254 с. (http://library.vspu.net...).
 4. Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Ландшафтознавство ... Підручник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. — 444 с. (https://www.twirpx.com/file/1560338/).
 5. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Теорія і практика: Навчальний посібник / В.М.Гуцуляк. - Чернівці: Книги - XXI, 2008.- 168 с.

---