Навчальний курс "Кримінальне право (загальна частина)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

"Кримінальне право (загальна частина)"


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0304 Право, 6.030402 Правознавство, бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: засвоєння студентами основних положень кримінального права, вироблення навичок у правильному застосуванні кримінального закону.

Завдання:

 • систематизоване закріплення студентами теоретичних знань про історію, принципи, категорії і положення науки кримінального права;
 • навчання студентів правильному орієнтуванню в чинному кримінальному законодавстві;
 • набуття вміння застосовувати норми кримінального права при кваліфікації злочинів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

Справедливість.jpg
 • поняття, предмет, метод правового регулювання та систему кримінального права України;
 • поняття та ознаки закону про кримінальну відповідальність, його чинність у часі та просторі;
 • поняття, види та склад злочину;
 • стадії вчинення умисного злочину, співучасть у злочині та множинність злочинів;
 • обставини, що виключають кримінальну відповідальність;
 • поняття та правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності;
 • поняття, мету та види покарань;
 • правила призначення покарання та звільнення від покарання та його відбування;
 • поняття судимості, погашення та зняття судимості;
 • поняття примусових заходів медичного характеру та примусового лікування;
 • особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх тощо.


вміти:

 • вільно орієнтуватися в системі чинного кримінального законодавства України;
 • розуміти причинно-наслідкові зв’язки між різноманітними правовими явищами;
 • порівнювати, пояснювати, аналізувати, систематизувати та критично осмислювати окремі правові явища, юридичні факти;
 • застосовувати кримінально-правові норми при кваліфікації злочинів.

Робоча програма курсу Кримінальне право (загальна частина)

Автор (автори) курсу

Мілова Тетяна Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Кримінальне право (загальна частина)"


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Вступ до Загальної частини кримінального права.

Навчальні теми змістового модуля 1.

 1. Поняття, предмет, метод та система кримінального права.
 2. Закон про кримінальну відповідальність.
 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність.
 4. Злочин та його види.

Змістовий модуль 2. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види.

Навчальні теми змістового модуля 2.

 1. Склад злочину і кваліфікація злочинів.
 2. Об’єкт і предмет злочину.
 3. Об’єктивна сторона злочину.
 4. Суб’єкт злочину.
 5. Суб’єктивна сторона складу злочину.

Змістовий модуль 3 . Стадії вчинення злочину та співучасть у злочині.

Навчальні теми змістового модуля 3.

 1. Стадії вчинення злочину.
 2. Співучасть у злочині

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Вступ до Загальної частини кримінального права.

Тема 1. Поняття, предмет, метод та система кримінального права.

 1. Поняття кримінального права, його предмет та метод.
 2. Завдання, функції та принципи кримінального права.
 3. Наука кримінального права та її завдання.
 4. Методи науки кримінального права.
 5. Зв'язок кримінального права з іншими галузями права.
 6. Система кримінального права.

Практичні завдання

Практична №1

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність.

 1. Поняття і значення кримінального закону.
 2. Джерела кримінального права.
 3. Структура кримінального закону.
 4. Тлумачення кримінального закону.

Практичні завдання

Практична №2

Тема 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність.

 1. Чинність кримінального закону в часі.
 2. Чинність кримінального закону в просторі:
 3. Інститут екстрадиції та дипломатичного імунітету.

Практичні завдання

Практична №3

Тема 4. Злочин та його види.

 1. Поняття та ознаки злочину.
 2. Злочини та інші правопорушення.
 3. Малозначність діяння.
 4. Класифікація злочинів.
Злочин.jpg

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота до модуля 1

Самостійна робота до Модуля 1

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Змістовий модуль ІІ. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види.

Тема 5. Склад злочину і кваліфікація злочинів.

 1. Поняття і значення складу злочину.
 2. Елементи й ознаки складу злочину.
 3. Види складів злочину.
 4. Кваліфікація злочинів.

Практичні завдання

Практична №5

Тема 6. Об’єкт і предмет злочину.

 1. Поняття об’єкта злочину і його ознаки.
 2. Види об'єктів злочину.
 3. Безпосередній об'єкт злочину та його види.
 4. Предмет злочину та його місце у структурі складу злочину.

Практичні завдання

Практична №6

Тема 7. Об’єктивна сторона злочину.

 1. Об’єктивна сторона: поняття та елементи.
 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).
 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення.
 4. Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками.
 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.

Практичні завдання

Практична №7

Тема 8. Суб’єкт злочину.

 1. Поняття та ознаки суб’єкта складу злочину.
 2. Поняття осудності та її значення. Обмежена осудність.
 3. Поняття неосудності. Медичний та юридичний критерії неосудності.
 4. Спеціальний суб'єкт злочину та його види.

Практичні завдання

Практична №8

Тема 9.Суб’єктивна сторона складу злочину.

 1. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину. Поняття і форми вини.
 2. Умисел та його види.
 3. Необережність та її види.
 4. Змішана форма вини.
 5. Мотив і мета злочину.
 6. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.

Практичні завдання

Практична №9

Самостійна робота до модуля 2

Самостійна робота до Модуля 2

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Змістовий модуль ІІІ. Стадії вчинення злочину та співучасть у злочині.

Тема 10. Стадії вчинення злочину.

 1. Поняття і види стадій вчинення злочину.
 2. Закінчений злочин.
 3. Незакінчений злочин та його види.
 4. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин.
 5. Добровільна відмова від злочину.

Практичні завдання

Практична №10

Тема 11. Співучасть у злочині.

 1. Поняття, ознаки та форми співучасті.
 2. Види співучасників та їх відповідальність.
 3. Спеціальні питання відповідальності за співучасть. Причетність до злочину

Практичні завдання

Практична №11

Самостійна робота до модуля 3

Самостійна робота до Модуля 3

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Тематика курсових робіт

Теми курсових робіт


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.
 2. Кримінальне право України. Теоретичний курс і практикум: Посіб. для підгот. до держ. іспитів / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко, В.С. Плугатир; За заг. ред. В.Я. Горбачевського. – К.: Вид. Паливода А.В., 2005.
 3. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навчальний посібник для підготовки до іспитів / Т.О. Гончар, Є.Л. Стрельцов, О.А. Чуваков; за заг. ред. Є.Л. Стрельцова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: Одіссей, 2012. – 264 с.
 4. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І.Тютюгін та ін.. ; за ред.. В.В.Сташиса, В.Я.Тація – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.
 5. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар. Видання дев’яте, перероблене та доповнене / Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Х.: Одіссей, 2013. – 912 с.
 6. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1: Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.. – 2013.  376 с.
 7. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник.– К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 704 с.
 8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. - 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А. С. К., 2005.
 9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 9-е вид., доп. і пер./ За ред.. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.
 10. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004). – Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К., 2004.
 11. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.
 12. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В. Савченко та ін.; За заг. ред. В.В. Кузнєцова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.
 13. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.- 488 с.

Законодавство

 1. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додатковий протокол 1978 року до Конвенції // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – С. 346–360.
 2. Європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957 рік. До¬датковий протокол 1975 року та Другий додатковий протокол 1978 року до Конвенції // Там само. – С. 324–343.
 3. Європейська конвенція про передачу кримінальних справ, 15 трав¬ня 1972 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах: Книга 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомо¬га: Збірник документів. — К, 1996.
 4. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з пи¬тань кримінального судочинства: Затверджено наказом Мініс¬терства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ Ук¬раїни, Державної податкової адміністрації України, Державно¬го департаменту України з питань виконання покарань 29 червня 1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73.
 5. Конвенция о правовой помощи й правових отношениях по гражданским, семейним й уголовным делам: Подписанная в Минске 22 января 1993 г. десятью государствами //Україна в між¬народно-правових відносинах: Книга 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. – К.: Юрінком, 1996. – С. 1049–1082.
 6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листо¬пада 1950 р. // Голос України. – 2001. – 10 січня.
 7. Конвенція про передачу засуджених осіб, 21 березня 1983 р. // Там само.
 8. Положення про порядок здійснення помилування: Затверджене Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. № 588/2000.
 9. Про виконання судами України законодавства в справах про повторні злочини та постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 жовтня 1989 р. № 7 // Постанови... Т. 2. — С. 65—68.
 10. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р.
 11. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року.
 12. Про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні: Положення, затверджене Указом Президента України від 10 червня 1993 року.
 13. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963 — 2000): Офіц. вид.: У 2-х т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка – Т. 1.– С.23–28.
 14. Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбування покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу: постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 28 березня 1973 року з наступними змінами.
 15. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7.
 16. Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини: постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 28 червня 1984 року з наступними змінами.
 17. Про практику розгляду судами України клопотань про погашення і дострокове зняття судимості: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 травня 1975 р. № 4.
 18. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року.
 19. Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції: Закон України від 16 січня 1998 р.
 20. Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопоруш¬ників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції: Закон України від 16 січня 1998 р.
 21. Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відно¬сини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: Закон України від 10 листопада 1994 р.
 22. Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних спра¬вах від 22 січня 1993 р.: Закон України від 3 березня 1998 р.
 23. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1.
 24. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів лю¬дини: Закон України від 16 липня 1999 р.
 25. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і за¬міну невідбутої частини покарання більш м'яким: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2.

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main - Сайт Верховної Ради України (законодавство)
 2. http://pravoua.com.ua/ - Сайт журналу «Право України»
 3. http://www.ligazakon.ua/ - Головний правовий портал України

---