Навчальний курс "Контрастивна граматика німецької мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Grammatik-uebungenviele.png
Wirarbeiten anderGrammatik.jpg
KgdS4.png

Назва курсу

Контрастивна граматика німецької мови


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0203 Гуманітарні науки, 6.020303 Філологія. (переклад) (німецька, англійська мови)

Kljuguyg.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета Курс контрастивної граматики німецької та української мов є провідним у системі підготовки майбутніх лінгвістів, який покликаний сприяти розвитку у студентів науково-лінгвістичного мислення, вміння оріентуватися у науковій лінгвістичній інформації, розуміти природу граматичних явищ. Основні завдання – теоретично висвітлити основи граматичної будови німецької та укоаїнської мов в сучасному стані; познайомити студентів з найбільш важливими проблемами сучасних досліджень будови німецької мови; розвинути у студентів вміння використовувати теоретичні знання з граматики мови в практичному використанню німецької мови; розглянути граматичні явища німецької та української мов, визначити особливості граматичнії системи та встановити способи їx подолання при двосторонньому усному або письмовому перекладі, розвинути у студентів вміння самостійно опрацьовувати наукову інформацію з граматичних досліджень мови. Курс розрахований на 18 годин лекційних на 16 годин семіарських занять з 9 тем. Вивчення іх грунтуеться на всебічному вивчанні мовних одиниць, зacoбiв їx поєднання i функцюнування в словосполученні чи реченні. Курс " Контрастивної граматики" закінчуеться iспитом, на якому до студентів висуваються такі вимоги; 1) знания основних проблем контрастивної граматики ; 2) вміння встановити характер розбіжностей в граматичних системах німецької та української мов; 3) вміння адекватно відтворювати граматичні явища .

Завдання Основне завдання курсу – показати багатоаспектність вивчених явищ, зв'язати ії з появою нових векторів граматичної думки та ознайомити студентів із сучасними дослідженнями з основних проблем з новими методами аналізу мовного матеріалу. Практичні заняття повинні поширити знання лекційного курсу, розвивати у студентів вміння розпізнавати і пояснювати явища, характерні для граматичного рівня.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати: Після вивчення курсу студент повинен знати, що типологічні риси однієї мови мають еквіваленти в іншій, незважаючи на віддаленість мов, і виявлення таких особливостей сприяє кращому розумінню кожної з них; що таке слово як номінативна одиниця мови і як центральна одиниця морфології та морфему як елементарну значущу частину слова; типи синтетичних та аналітичних граматичних форм та їх місце в граматичному устрої досліджуваних мов......

вміти: Після вивчення курсу студент повинен вміти: науково обґрунтовувати свою думку стосовно визначення та тлумачення певного явища, знаходити приклади у тексті та пояснювати їх; порівнювати типологічні риси німецької та української мов, пояснювати їх особливості, знаходити еквівалентні способи передачі тих чи інших явищ, відсутніх у одній з мов. Курс контрастивної граматики входить до дисциплін такого типу, які логічно пов’язані з курсами контрастивної лексикології, стилістики та практичної граматики досліджуваних мов.

Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Контрастивна граматика німецької мови"

Автор (автори) курсу

Верезубенко Микола Миколайович

Учасники

Сторінка координування курсу "КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ" викладач Верезубенко Микола МиколайовичСемінарське заняття Лекції Форма контролю
Вівторок 11-10 Середа 12-40 Екзамен

Графік навчання

Змістовий модуль 1

Morphologie.

Lektion 1. Morphologie: Wortklassen. Kategorie. Ausdrucksweisen der grammatischen Bedeutungen. Konversion und ihre Abarten.

Lektion 2. Das Verb. Semantisch-strukturelle Klassen der Verben.Nominalformen des Verbs.

Lektion 3. Grammatische Kategorien des Verbs.

Lektion 4. Grammatische Kategorien des Substantivs.

Змістовий модуль 2

Syntax

Lektion 5. Typologische Eigebschaften des Satzes im Deutschen und im Ukrainischen. Die Wortstellung. Satzarten und Satzformen.

Lektion 6. Zusammengesetzter Satz.

  • 6.1. Nebenordnung. Satzreihe. Satzverbindung. Parataxe.
  • 6.2. Unterordnung. Satzgefüge. Hypotaxe.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва Morphologie

Тема 1. Morphologie: Wortklassen. Grammatische Kategorien. Ausdrucksweisen der grammatischen Bedeutungen. Konversion und ihre Abarten.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Назва Syntax

Тема 1. Syntax

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

l.Admoni W. Der deutsche Sprachbau. - Leningrad. 1960

2. Вихованець IP. Частини мови в граматико-семантичному плані.-К. 1988

3. Schendels E. Deutsche Grammatik.-M.,1979

4. Moskalskaja 0.1 Theoretische Grammatik der deutsche Sprache.-M., 1981 5.Dal L. Kurze deutsche Syntaks. -Tübingen, 1962

5.Agricola E. Die deutsche Spache in zwei Bänden. -Leipzig. 1969,1970

6. Абрамов Б. Теоретическая грамматика немецкого языка. M.,1999.

7.Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М.: Наука, 1981.

Допоміжна

1.Deutsche Sprache. KLEINE Enzyklopädie. -Leipyig, VEB, Bibliographisches Institut, 1983.

2. Heibig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländer-unterricht.-Leipzig. 1986.

3. Jung W. Grammatik. - Yena, 1969.

4. Chr Nord. Einführung in das funktionale Übersetzung.- Tubingen. 1993.

5. Москальская О.И. Практическая грамматика немецкого языка. М..1988.

6. Рецнер ЯМ. Теория перевода и переводническая практика. М.. 1974.

Інформаційні ресурси

  1. Pädagogisch Hoschule Freiburg
  2. Zur kontrastiven Grammatik
  3. Satzstrukturen im Deutschen und Englischen: Typologie und Textrealisierung