Навчальний курс "Картографія з основами топографії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Картографія з основами топографії


Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу - формування базових, систематизованих знань та практичних вмінь в галузі картографії й топографії, як складових частин наук еографічного циклу; ознайомитися з сучасною картографією та топографією як науками про дослідження, моделюванні і відображенні просторового розташування, поєднання і взаємозв'язки об'єктів, явищ природи і суспільства та можливостями застосування картографічних ресурсів у повсякденному житті.

Завдання курсу: – навчальні: забезпечити засвоєння студентами теоретичних та прикладних засад сучасної картографії та топографії, знати способи картографічного зображення і основи проектування карт;

– дослідницькі: самостійно проводи наукові дослідження в галузі географії з використанням картографічного методу;

– організаторські: забезпечити оволодіння студентами навичками організації навчально-пізнавальної діяльності з використанням карт учнів на уроці;

– практичні: вміти виконувати види і типи лінійних і кутових вимірювань; використовувати прилади та формувати порядок робіт при проведенні теодолітної, тахеометричної, бусольної, окомірної зйомок; визначати географічні та магнітні азимути, дирекційний кути, румби; визначати географічні та прямокутні координати; вирішувати задачі на топографічних та географічних картах (вимірювання довжин, площ, побудова напрямів руху тощо), викреслювати окремі умовні знаки та фрагменти карт; виявляти математичні, допоміжні та додаткові елементи топографічних карт і планів; аналізувати рельєф, визначати кількісні показники рельєфу, форму та крутість схилів, наносити на карту характерні лінії рельєфу, визначати позначки висот точок та взаємні перевищення між ними; будувати профілі; орієнтувати карту чи план на місцевості; здійснювати окомірне вимірювання за картами тощо.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів

Мовчан С.В.

Учасники

Г19Б, спеціальність Середня освіта (Географія) викладач Мовчан С.В.

ІГ18Б група, спеціальність Середня освіта (Історія та Географія) викладач Мовчан С.В.Графік навчання

Для навчання

Для прегляду змісту дисципліни перейдіть на навальну платформу Moodle

Варіант Календар

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії. Навч. посібник. - Львів: Новий світ, 2006. - 248 с.

2. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія: Підручник. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. - 271 с.

3. Божок А.П., Осауленко А.Є., Пастух В.В. Картографія. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2000.

4. Божок, Алла Петрівна. Картографія : підручник для вузів / Алла Петрівна Божок, Лариса ЄфремовнаОсауленко, Володимир Васильович Пастух . - Київ : Фітосоціоцентр, 1999 . -251 с. 5. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. - К.: Вища школа, 1993.-456 с.

6. Картоведение: учебник для вузов/ А.М. Берлянт, А.В. Востокова, В.И. Кравцова и др.; под ред. А.М. Берлянта. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 476 с.

7. Картографічне моделювання: Навч. посіб. / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; за ред. А.П. Золовського. - Вінниця: Антекс-УЛТД, 1999.

8. Колосова, Н.Н. Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Колосова, Е. А. Чурилова, Н. А. Кузьмина. - М.: Дрофа, 2006. - 272 с.

9. Колотуха О.В., Онищенко Є.В. Картографія з основами топографії (практичний курс): Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. Видання четверте, доповнене та перероблене. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 92 с.

10. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. - К.: Наук, думка, 2008. - 184 с.

11. Основи картографії: навчально-методичний посібник. Укл.Войславський Л.К.. - Харків: ХНАМГ.2005. -39с.

12. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії. Навч. посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002 - 179 с.

13. Чурилова, Е.А. Картография с основами топографии: практикум : учебн. пособие для вузов /Е.А. Чурилова, Н.Н. Колосова. - М.: Дрофа, 2004. - 124 с.

14. Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 408 с.

14. Салищев К.А. Картография. – М.: Высшая школа, 1982. – 272 с.

Допоміжна

1. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. - М.. 1986.

2. Берлянт А.М. Теория геоизображений. - М.: ГЕОС, 2006. - 262 с.

3. Войславський Л.К. Картография. Вводная часть. Математическая.

4. Геоинформатика / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. -480 с.

5. Гофман-ВелленгофБ., ЛіхтенеггерГ., КоллінзД. Глобальна система визначення місцеположення (ОР8): теорія і практика. - К., 1995.

6. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты природы. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 296 с.

7. Золовский А.П.. Маркова Е.Е., Пархоменко Г.О. Картографические исследования проблемы охраны природы. - Киев. 1978.

8. ЗоловськийА.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. - Киев, 1987. Издательский центр «Академия», 2005. - 336 с.

9. Історичне картознавство України: 36. наук, праць. - А.; К.; Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2004.

10. Картография с основами топографии: учебн. пособие для педагогических вузов/ Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов и др. Под ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991. - 368 с.

11. Колотуха О.В. Картографія з основами топографії (лекційний курс): Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2010. – 100 с.

12. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання. Навчальний посібник. - Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. - 328 с.

13. Лозинський В.В. Топографічний практикум. - Львів: В.Ц. ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 100 с.

14. Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник. - Львів: В.Ц. ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 180 с.

15. Національний атлас України,- К.: ДНВП "Картографія", 2007. - 440 с.

16. Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование. - Л., 1982. Староверов В.С. Вища геодезія. - К., 1996.

17. Сосса Р.І. Картографування території України. Історія, перспек-тиви, наукові основи. - К.: Наукова думка, 2005.

Інформаційні ресурси

1. http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty

2. http://topokarta.ru/

3. http://zet.astrologer.ru/Manual/setup_of_geographical_map.html

4. http://maps.vlasenko.net/map-lk.html

5. http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=map&art=map400


---