Навчальний курс "Екологічне право"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО


Напрям підготовки 6.030401,спеціальність Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу є:

формування системи знань про поняття, предмет та метод екологічного права, його джерела, основні інститути та підгалузі, правове регулювання використання, відтворення та охорони природних ресурсів, юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.


Завданнями курсу «Екологічне право» є:

 • вивчення системи чинного екологічного законодавства та еколого-правових проблем;
 • набуття навичок застосування екологічного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовної, наукової та іншої діяльності.;
 • формування у студентів наукового світогляду і правової культури, які сприятимуть вибору правильної поведінки у сучасному світі.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • проблеми науки екологічного права;
 • основні положення чинного екологічного законодавства;
 • основні принципи і завдання екологічного права;
 • законодавчі засади раціонального природокористування;
 • організаційно - правові заходи охорони основних об’єктів природи;
 • види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

вміти:

 • давати визначення основних категорій та понять екологічного права;
 • орієнтуватися у чинному екологічному законодавстві
 • застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці;
 • узагальнювати практику використання екологічного законодавства та робити відповідні висновки за результатами узагальнення.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Чернік Світлана Дмитрівна [1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика

Навколишнє природне середовище і сучасний світ. Екологічне право як юридична форма екологічних відносин. Основні наукові концепції щодо правової природи та назви галузі права. Поняття екологічного права як самостійної галузі права України. Місце екологічного права в правовій системі України. Екологічне право як наука та навчальна дисципліна. Предмет еколого-правового регулювання. Поняття екологічних відносин та їх різновиди залежно від об’єкта природи. Метод еколого-правового регулювання. Особливості правового статусу cуб’єктів екологічних відносин і заходів правового впливу на них.

Тема 2. Джерела екологічного права України. Розвиток екологічного законодавства

Поняття джерел екологічного права та їх види. Закони і підзаконні акти як джерела екологічного права. Конституція України як основне джерело екологічного права. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» як інтегроване джерело екологічного права. Інші інтегровані джерела екологічного права. Закон України «Про екологічну експертизу» як інтегроване джерело права. Природоресурсові закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права. Земельний, Водний, Лісовий кодекси України, Кодекс України про надра у системі джерел екологічного права. Закони України «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про охорону атмосферного повітря» як джерела екологічного права.

Тема 3. Екологічні права та обов’язки особи в Україні

Поняття екологічних прав особи в Україні. Класифікація екологічних прав за джерелом закріплення та за видом природного об’єкта. Конституційні права особи, їх види та зміст. Поняття екологічно безпечного довкілля. Екологічні права, закріплені в інших нормативно-правових актах, та їх зміст. Право загального і спеціального використання природних ресурсів. Конституційно-правові гарантії екологічних прав і свобод людини і громадянина. Загальні і спеціальні гарантії реалізації екологічних прав особи.

Тема 4. Право власності на природні ресурси

Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси. Форми права власності на природні ресурси. Співвідношення державного суверенітету і права державної власності на природні ресурси. Класифікація відносин права власності на природні ресурси. Об’єктивне право власності на природні ресурси. Суб’єктивне право власності на природні ресурси. Підстави виникнення права власності на природні ресурси. Суб’єкти права власності на природні ресурси. Види об’єктів права власності на природні ресурси.

Тема 5. Право природокористування

Поняття та види права природокористування. Пріоритети права природокористування. Принципи права природокористування. Об’єктивне і суб’єктивне право природокористування. Право загального і спеціального природокористування. Особливості права орендного природокористування . Підстави виникнення та зміни права природокористування. Значення договору у виникненні орендних правовідносин природокористування. Правосуб’єктність природокористування. Суб’єкти орендних правовідносин природокористування.

Тема 6. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Поняття, мета та види управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Методи управління. Державне управління як найважливіший вид управління в екологічній сфері. Галузеве управління та його підвиди. Виробниче управління та його локальне значення. Громадське управління як вияв демократизації суспільства. Функції управління в екологічній сфері. Поділ функцій на загальні та спеціальні. Система державного моніторингу.

Тема 7. Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні

Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології. Економічні методи в системі державно-правового регулювання екологічних правовідносин. Загальне та особливе у правовому регулюванні економічного забезпечення раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології. Еколого-економічні правовідносини.

Тема 8. Правове забезпечення екологічної безпеки

Сучасний стан радіаційної безпеки в Україні. Поняття ядерної та радіаційної безпеки. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист» – основний законодавчий акт в галузі регулювання радіаційної безпеки. Загальна характеристика законів України «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про видобування та переробку уранових руд», «Про захист людини від іонізуючого випромінювання». Санітарна безпека населення. Конституційні гарантії забезпечення права кожної людини на охорону здоров’я, безпечного для життя і здоров’я людини довкілля та санітарно-епідемічне благополуччя населення.

Тема 9. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

Поняття і підстави юридичної відповідальності в екологічній сфері. Соціально-правова характеристика екологічних правовідносин. Поняття і види екологічних правопорушень. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення. Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічних вимог у сфері виробництва. Цивільно-правова відповідальність і відшкодування шкоди, завданої порушенням екологічного законодавства.


Змістовий модуль 2

Тема 10. Еколого-правовий режим землекористування

Предмет, методи та система земельного права. Земельні правовідносини: поняття і види. Підстави виникнення та припинення земельних правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст. Право власності на землю. Підстави виникнення права власності на землю. Підстави припинення права власності на землю. Поняття, форми та види права землекористування. Підстави виникнення, зміни і припинення права землекористування. Особливості земельних орендних правовідносин.

Тема 11. Еколого-правовий режим використання та охорони надр

Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Особливості правового режиму надр. Фонд надр. Законодавство про надра. Предмет, принципи і система гірничого права. Гірниче право як галузь права, науки та навчальна дисципліна. Право власності на надра. Суб’єкти та об’єкти права власності на надра. Зміст права власності на надра. Правові форми і методи захисту права власності на надра.


Тема 12. Еколого-правовий режим використання та охорони лісів й рослинного світу

Ліс як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони. Лісовий фонд України. Лісові ресурси. Корисні властивості лісів. Групи лісів. Поняття, предмет, принципи і система лісового права. Лісове законодавство. Співвідношення лісового, природноресурсового та екологічного права. Лісові правовідносини: поняття та види. Підстави виникнення, зміни і припинення лісових правовідносин. Суб’єкти, об’єкти, зміст лісових правовідносин. Захист прав суб’єктів лісових правовідносин.

Тема 13. Еколого-правовий режим використання та охорони тваринного світу

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони. Об’єкти тваринного світу. Поняття, предмет, принципи і система фауністичного права. Співвідношення фауністичного, природноресурсового та екологічного права. Законодавство про тваринний світ. Фауністичні правовідносини: поняття, види, підстави виникнення та припинення. Суб’єкти, об’єкти, зміст фауністичних правовідносин. Право власності на тваринний світ. Форми права власності на тваринний світ. Суб’єкти та об’єкти права власності на тваринний світ. Повноваження власників тваринного світу. Правові форми набуття у власність тваринного світу.

Тема 14. Еколого-правовий режим використання та охорони водних ресурсів

Води як об’єкти правового регулювання використання, відновлення та охорони. Склад водного фонду. Юридична класифікація водних об’єктів. Поняття, предмет і система водного права. Місце водного права в системі природноресурсового та екологічного права. Водне законодавство. Право власності на води. Суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення, зміни і припинення права власності на води. Форми і методи захисту права власності на води. Поняття та види права водокористування. Підстави виникнення, зміни і припинення права водокористування. Суб’єкти, об’єкти, зміст права водокористування. Особливості водних орендних відносин. Договір оренди водних об’єктів і сфер, його застосування. Права та обов’язки суб’єктів водних орендних правовідносин.


Тема 15. Еколого - правовий режим охорони і використання атмосферного повітря

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання охорони і використання. Концепція охорони та використання атмосферного повітря як загальної спадщини людства. Проблеми становлення і розвитку атмосфероохоронного права. Законодавство про охорону атмосферного повітря. Співвідношення природноресурсового, природоохоронного та екологічного права. Атмосфероохоронні правовідносини: поняття, види, підстави виникнення, зміст та припинення. Суб’єктний, об’єктний склад та зміст атмосфероохоронних правовідносин.

Тема 16. Правова охорона природно-заповідного фонду

Поняття правового режиму природно-заповідного фонду. Склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Правові засоби збереження природно-заповідного фонду. Законодавство про природно-заповідний фонд. Проблеми становлення та розвитку природно-заповідного права. Співвідношення природно-заповідного, природоохоронного та екологічного права. Поняття і види правовідносин у галузі природно-заповідної охорони. Об’єкти природно-заповідних правовідносин. Зміст правовідносин у галузі природно-заповідної охорони. Підстави виникнення, зміни та припинення природно-заповідних правовідносин.

Тема 17. Правова охорона і використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон

Поняття правового режиму охорони і використання курортних та лікувально-оздоровчих зон. Реалізація права громадян на охорону здоров’я шляхом використання природних властивостей курортних та лікувально-оздоровчих зон. Законодавство про охорону і використання курортних та лікувально-оздоровчих зон. Проблеми формування курортного права. Юридична класифікація курортних та лікувально-оздоровчих зон. Юридичні критерії зонування курортів та лікувально-оздоровчих зон. Правова охорона курортів та лікувально-оздоровчих зон. Зміст правової охорони курортів та лікувально-оздоровчих зон.


Тема 18. Правовий режим національної екологічної мережі України

Поняття правового режиму національної екологічної мережі як особливого об’єкта правового регулювання, охорони та використання. Склад і класифікація природних територій та об’єктів особливої державної охорони як ключових елементів національної екологічної мережі за чинним законодавством. Законодавство про національну екологічну мережу. Поняття, види та склад правовідносин у сфері формування національної екологічної мережі. Проблеми становлення та розвитку законодавства про національну екологічну мережу. Співвідношення законодавства про національну екологічну мережу з природоохоронним та екологічним законодавством.

Тема 19. Правова охорона та використання континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони

Континентальний шельф як елемент навколишнього природного середовища і об’єкт правової охорони. Законодавство про континентальний шельф. Місце законодавства про континентальний шельф у системі екологічного законодавства. Правовідносини щодо охорони і використання багатств континентального шельфу. Особливості реалізації правовідносин щодо охорони і використання природних багатств континентального шельфу. Право власності на природні багатства континентального шельфу. Суб’єктний та об’єктний склад права власності на природні багатства континентального шельфу. Зміст, підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні багатства континентального шельфу.


Тема 20. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи

Поняття правового режиму надзвичайних екологічних ситуацій. Юридичні ознаки надзвичайних екологічних ситуацій. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій та його місце в системі екологічного законодавства. Правовий режим зон екологічної катастрофи. Правовий режим зон підвищеної екологічної безпеки. Проблеми правового режиму інших зон надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми визначення правового режиму зони екологічної біди. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях.

Тема 21. Міжнародне екологічне право

Поняття та основні юридичні ознаки міжнародного екологічного права. Правові засади міжнародного екологічного права та їх види. Співвідношення міжнародного екологічного права та права навколишнього середовища. Проблеми теорії міжнародного екологічного права. Джерела міжнародного екологічного права. Міжнародні договори, концепції, угоди. Юридична природа міжнародних протоколів та інших документів. Всесвітня Хартія охорони природи. Всесвітня стратегія охорони природи. Порядок денний на XXI століття – Програма, прийнята Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (КСОНОСР). Принципи міжнародного екологічного права.

Тема 22. Міжнародне та міждержавне співробітництво в екологічній сфері

Поняття та правові засади міжнародного співробітництва в галузі екології. Правові форми міжнародного співробітництва в галузі екології. Міжнародне співробітництво як правова форма реалізації зовнішньої екологічної функції держави. Принципи міжнародного співробітництва в галузі екології та їх закріплення в міжнародно-правових документах. Рівні міжнародного співробітництва в галузі екології. Організаційно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в межах Організації Об’єднаних Націй.Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Загальна частина екологічного права

Тема 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика

Тема 2. Джерела екологічного права України. Розвиток екологічного законодавства.

Тема 3. Екологічні права та обов’язки особи в Україні

Тема 4. Право власності на природні ресурси.

Тема 5. Право природокористування

Тема 6. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Тема 7. Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні

Тема 8. Правове забезпечення екологічної безпеки

Тема 9. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Особлива частина екологічного права

Тема 10. Еколого-правовий режим землекористування

Тема 11. Еколого-правовий режим використання та охорони надр

Тема 12. Еколого-правовий режим використання та охорони лісів й рослинного світу

Тема 13. Еколого-правовий режим використання та охорони тваринного світу

Тема 14. Еколого-правовий режим використання та охорони водних ресурсів

Тема 15. Еколого-правовий режим охорони і використання атмосферного повітря

Тема 16. Правова охорона природно-заповідного фонду.

Тема 17. Правова охорона і використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон

Тема 18. Правовий режим національної екологічної мережі України

Тема 19. Правова охорона та використання континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Тема 20. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи

Тема 21. Міжнародне екологічне право.

Тема 22. Міжнародне та міждержавне співробітництво в екологічній сфері.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Особлива частина : Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-в. Пов. академ. курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова, Т. Г. Ковальчук, М. В. Краснова, П. І. Лапечук; ред.: В. І. Андрейцев; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Юрид. ф-т. - К. : Істина, 2001. - 544 c.
 2. Анісімова Г. В. Екологічне право : підручник / Г. В. Анісімова, А. К. Соколова, Т. В. Григор’єва, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв; ред.: А. П. Гетьман; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Право, 2013. - 431 c.
 3. Баб’як О. С. Екологічне право України : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Баб’як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-прав. технологій. Ф-т охорони навколиш. середовища. - К. : Атіка, 2000. - 216 c.
 4. Балюк Г. І. Екологічне право України. Академічний курс : Підруч. для вищ. навч. закл. / Г. І. Балюк, Н. В. Барбашова, А. П. Гетьман, М. І. Єрофеєв, В. М. Комарницький; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права. - К. : Юрид. думка, 2005. - 848 c.
 5. Балюк Г. І. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, М. І. Єрофеєв, В. В. Костицький, Н. Д. Красіліч; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Київ. ун-т права. - 2-ге вид. - К. : Юрид. думка, 2008. - 720 c.
 6. Балюк Г. І. Екологічне право України. Конспект лекцій у схемах (загальна і Особлива частини) : Навч. посіб. / Г. І. Балюк. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 191 c.
 7. Бондар Л. О. Екологічне право України : підруч. для студ. ВНЗ / Л. О. Бондар, Н. С. Гавриш, А. Й. Годованюк, І. І. Каракаш, Т. Р. Короткий; ред.: І. І. Каракаш; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О. : Фенікс, 2012. - 775 c.
 8. Бригадир І. В. Екологічне право України. Загальна частина : навч. посіб. / І. В. Бригадир, В. А. Зуєв, О. М. Шуміло; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 292 c.
 9. Гапотій В. Д. Екологічне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Гапотій. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2010. - 178 c.
 10. Гетьман А. П. Екологічне право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов, Г. В. Анісімова, В. І. Гордєєв; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2005. - 384 c.
 11. Дмитренко І. А. Екологічне право України : Підруч. для вузів / І. А. Дмитренко; Нац. акад. внутр. справ України. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 352 c.
 12. Екологічне право: словник термінів (українською, російською, англійською мовами) / уклад.: Г. І. Балюк, М. В. Краснова, О. А. Купрієвич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Чернівці : Кондратьєв А. В., 2013. - 331 c.
 13. Екологічне право: теорія, історія, практика : Зб. пр. / ред.: М. І. Малишко; Нац. аграр. ун-т. Юрид. ф-т. - К., 2004. - 60 c.
 14. Кілічава Т. М. Екологічне право : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Т. М. Кілічава; Відкритий міжнарод. ун-т розв. людини «Україна». - К. : Ун-т «Україна», 2005. - 302 c.
 15. Кобецька Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 349 c.
 16. Комарницький В. М. Екологічне право : Навч. посіб. / В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України, Крим. юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ України. - Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. - 224 c.
 17. Крамар Р. І. Екологічне право України : курс лекцій для студентів ден. форми навчання баз. напряму «Правознавство» освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» / Р. І. Крамар; ПВНЗ «Львів. ун-т бізнесу та права». - Львів : Львів. ун-т бізнесу та права, 2015. - 84 c.
 18. Малишко М. І. Екологічне право України : Навч. посіб. / М. І. Малишко; ред.: В. З. Янчук. - К. : Вид. Дім «Юрид. кн.», 2001. - 389 c.
 19. Мачуська І. Б. Екологічне право : навч. посіб. / І. Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2009. - 301 c.
 20. Меліхова О. Ю. Екологічне право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Ю. Меліхова; ДНВЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОНМС України. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. - 233 c.
 21. Мілімко Л. В. Екологічне право України (загальна частина) : навч. посіб. / Л. В. Мілімко, О. В. Артеменко; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Компринт, 2015. - 284 c.
 22. Молодиченко В. В. Екологічне право України : навч. посіб. / В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій, Н. В. Тарусова. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2013.
 23. Пейчев К. П. Екологічне право України : конспект лекцій для студ. юрид. спец. / К. П. Пейчев; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2008. - 188 c.
 24. Попов В. К. Екологічне право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв, В. С. Шахов, П. Ф. Кулініч, С. М. Кравченко, В. О. Чуйков, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова, В. І. Гордєєв; ред.: В. К. Попов, А. П. Гетьман; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2001. - 480 c.
 25. Ратушна Б. П. Екологічне право України : навч. посіб. / Б. П. Ратушна, А. В. Рабінович; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 203 c.
 26. Сансі М. Екологічне право ЄС : Навч. посіб. / М. Сансі, Л. Г. Заблоцька. - К. : ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. - 157 c.
 27. Тищенко Г. В. Екологічне право : Навч. посіб. / Г. В. Тищенко. - К. : Юмана, 2001. - 256 c.
 28. Ткаченко О. В. Екологічне право України: питання та відповіді : Навч. посіб. / О. В. Ткаченко, С. В. Шарапова. - Х. : Торнадо, 2004. - 75 c.
 29. Шуміло О. М. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир, В. В. Шеховцов, В. І. Книш, І. А. Шуміло; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 431 c.
 30. Шуміло О. М. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. для студентів ВНЗ України / О. М. Шуміло, І. В. Бригадир, В. А. Зуєв, В. І. Книш, В. В. Шеховцов; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2014. - 382 c.


Допоміжна

 1. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно-небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: спец. 21.06.01 / Я.О.Адаменко – Івано-Франківськ, 2006. – 25 с.
 2. Андрейцев В. И., Фролов М. А. Кодификация экологического законодательства: состояние и проблемы законодательного конструктивизма / В. И.Андрейцев , М. А.Фролов // Фиксированное выступление на круглом столе: «Экологический кодекс: мифы и реальность». Киев, 12-13 мая 2005 года. – К., 2005. – 38 с.
 3. Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії / В.І.Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 9 – 21.
 4. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту / В.І.Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.
 5. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) / В.І.Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.
 6. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (початок) / В.І.Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 82 – 89.
 7. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (закінчення) / В.І.Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 162 – 172.
 8. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн/ В.І.Андрейцев . – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.
 9. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу / В.І.Андрейцев // Право України. – 2001. – № 10. – С.9-12.
 10. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства / В.І.Андрейцев // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – С. 15-26.
 11. Бабенко B. I. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004. – 20 с.
 12. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства / В. Бабенко // Право України. – 2002. – № 11. – С. 57-61.
 13. Бабенко В. І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / В.І. Бабенко, М.В. Руденко. — К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2005. – 408с.
 14. Балюк Г.І. Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України / Г.І. Балюк. // Міністерство юстиції України Бюлетень Міністерства юстиції України. - Київ, 2007. № 5. - С. 77-98.
 15. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.
 16. Балюк Г.І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан / Г.І. Балюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 67 – С. 8 – 12.
 17. Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій / Г.І. Балюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 63 – С. 13 – 18.
 18. Балюк Г.І. Поняття «ядерного» та «радіаційного правопорушення» як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії / Г.І. Балюк // В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – С.21-24.
 19. Балюк Г.І. Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки / Г. І. Балюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. 2003. – Випуск 50. – С. 70 – 73.
 20. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун – т ім. Т. Шевченка. – К.– 196 с.
 21. Балюк Г. І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України / Г.І. Балюк // Фіксований виступ на круглому столі: «Екологічний кодекс: міфи та реальність». Київ, 12-13 травня 2005 року. – К.: 2005. – 7 с.
 22. Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України. Автореф. дис. ... доктора. юрид. наук: 12.00.06. / Балюк Галина Іванівна. – К., 2000. – 33 с.
 23. Бевзенко Б.М. Природно-заповідний фонд України як об’єкт державного управління. – У зб.: Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 276 – 281.
 24. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності. – Автореф. дис. … д. ю. н. … 12.00.04; 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. – 19 с.
 25. Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення, становлення і розвитку / І. Боровська // Підприємництво, господарство і прав. – 2004. – № 4. – С. 44 – 48.
 26. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля / І. Боровська // Право України. – 2004. – № 9. – С. 58-60.
 27. Братель Г.О. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: Автоеф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Націонаьний унівеситет внутішніх справ. – Х., 2003. – 22 с.
 28. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 168с.
 29. Вітовська І. В. Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України. – Автореф. дис. … к. ю. н. …12.00.06. – Івано-Франківськ: При¬ка¬р¬пат¬ський національний уні¬вер¬си¬те¬т імені В.Стефаника,, 2004. – 19 с.
 30. Власенко В.В. Роль юридичної відповідальності в системі забезпечення екологічної безпеки / В.В. Власенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Випуск. 54. – С. 132 – 136.
 31. Волошенюк О. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельної ділянки / О. Волошенюк // Юридичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 29-32.
 32. Вівчаренко О. Юридична відповідальність за порушення гарантій права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Право України. – 2008. – № 8. – С. 81-87.
 33. Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.06) / Київський нац. Ун-т ім.. Т. Шевченка. – К., 2008. – 19 с.
 34. Грабовець Н. Формування та розвиток державного земельного кадастру в Україні / Н. Грабовець // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 102-106.
 35. Губань Р. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру / Р. Губань // Юридичний журнал. – 2008. – № 2. – С.23-29.
 36. Григор’єва Т. В. Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів. – Автореф. … к. ю. н. … 12.00.06. – Х.: Національна юридична академія України Імені Ярослава Мудрого, 2005. – 16 с.
 37. Грицкевич С. Г. Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.02. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002. – 15 с.
 38. Гринько С. Правові аспекти відмежування реєстрації прав на земельні ділянки та реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні // Право України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 132-136.
 39. Дрозд О.Ю. Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07) / Акад. управл. МВС. – К., 2010. – 20 с.
 40. Джуган В.О. Правове регулювання використання та охорони вод в Україні: Автореф. дис.. … канд. юрид. наук (12.00.06) / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Укр. – К., 2009. – 19 с.
 41. Захарченко П.П. Розвиток права власності на землю в Україні (середина XIX-перша чверть XX ст.): Монографія / КНУВС. – К.: Атіка, 2008. – 295 с.
 42. Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні: інституалізація, правове забезпечення, особливості реалізації (середина XIX- перша чверть XX ст.): Автореф. дис. … докт. юрид. наук (12.00.01) / КНУВС. – К., 2009. – 36 с.
 43. Коваленко Т. О. Розвиток законодавства України про біобезпеку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 10 (36). – С. 43-55.
 44. Ковтун О.М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. – Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2008. – 16 с.
 45. Корнякова Н.О. Юридична природа поводження з відходами за законодавством України / Н.О. Корнякова // Право України. – 2004. – № 8. – С. 107 – 113.
 46. Коротинський П.А. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру / П.А. Коротинський // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 8. – С. 52-54.
 47. Котелевець А. В. До питання про визначення шкоди, заподіяної довкіллю / А. В. Котелевець // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6 (58). – С. 39-38.
 48. Котелевець А. Особливості правозастосовчої практики судів у сфері екології / А. В. Котелевець // Право України. – 2002. – № 4. – С. 53-55.
 49. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України / М.В.Краснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 88 – 90.
 50. Краснова М.В. Екологічні права і обов’язки громадян / М.В.Краснова // Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Ю.С. Шемшученко, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – С. 39 – 66.
 51. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет», 2008. – 439 с.
 52. Куцевич М. П. Питання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид / М.П. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 65. – С. 60-61.
 53. Конишева О. Державний земельний кадастр. – основна передумова охорони земель / О. Конишева // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С.84-87.
 54. Лісовий М. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері охорони навколишнього середовища / М.Лісовий // Вісник прокуратури. – К., 2009. – № 6. – С. 22-25.
 55. Ліпкан В.А. Необхідність формування системи національної безпеки / В.А. Ліпкан // Право і безпека. – 2003. – №2. – С.23-26.
 56. Максименцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.
 57. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія. – К.: «Азимут-Україна», 2005. – 464 с.
 58. Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 272 с.
 59. Медведєва М. Міжнародне право та біотехнології / Марина Медведєва. – К.: Видавничий дім «Промені», 2006. – 256 с.
 60. Мельничук О.І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини / О.І. Мельничук– К.: Наукова думка, 2008. – 288 с.
 61. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. – Львів: Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Благодійний фонд «ЕКОПРАВО-ЛЬВІВ», 2004. – 256 с.
 62. Мірошниченко А. М. Проблеми реалізації конституційного права «знати свої права і обов’язки» / А.М. Мірошинченко // Вісник. Юридичні науки. – Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2002. – Випуск 47. – С. 245-249.
 63. Мороз Г. Визначення поняття «громадськість» у контексті природоохоронної діяльності / Г. Мороз // Право України. – 2004. – № 8. – С. 100-103.
 64. Настечко К.О. Оформлення прав на земельні ділянки: правові та організаційні питання: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.06) / НАН України. Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – К., 2010. – 20 с.
 65. Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні: Автореф. дис. … канд.. юрид. наук (12.00.06) / Київський нац. Ун-т ім. Т Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
 66. Позняк Е.В. Наукова школа захисту довкілля: розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Е.В. Позняк // Віче. – 2006. – № 23-24. – С. 41 – 44.
 67. Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні / Е.В. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. - Випуск 51. – С. 142-144.
 68. Позняк Е.В. Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології (соціально-правовий аспект) / Е.В. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 44. – С. 31 – 35.
 69. Позняк Е.В. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти / Е.В. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 76. – С. 126 – 129.
 70. Позняк Е.В. Правові проблеми обмеження, тимчасової заборони (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні / Е.В. Позняк // Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків, 13 – 14 груд., 2007 р. / Редкол.: Ю.П. Битяк, М.В. Шульга, І.В. Яковюк. – Х.: Право, 2008. – С. 136 – 141.
 71. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері військової діяльності / Е.В. Позняк // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє». – К.: ВІКНУ, 2007. – С. 385 – 388.
 72. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду України / Е.В. Позняк // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених / Ред. кол.: В.І. Курило, В.О. Шамрай та ін. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2007. – С. 284 – 286.
 73. Позняк Е.В. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні / Е.В. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск 64. – С. 90-92.
 74. Позняк Е. В. Юридична природа висновку громадської екологічної експертизи / Е.В. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 59. – С. 167-170.
 75. Попович Т. Екологічні стандарти у розрізі генезису екологічного права (цивільно-правовий аспект) / Т. Попович // Юридична Україна. – 2004. – № 9. – С. 37-40.
 76. Попович Т. Г. Екологічно безпечне житло: реалії та правове регулювання / Т. Попович. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 32 с.
 77. Потапчук І. М. Прибережна смуга морів як елемент правової охорони морів в Україні / І. М. Потапчук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 66. – 2005. – С.100-102.
 78. Потапчук І. М. До питання про поняття «прибережна смуга морів» / І. М. Потапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2004. – Випуск 54. – С. 128-130.
 79. Рябець К.А. Теоретичні аспекти права водокористування / К.А. Рябець // Науковий вісник КНУВС. – К., 2009. – Вип. 2 (63). – С. 48.
 80. Сенчук В.В. Правове забезпечення реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні: історико-правовий аналіз: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.01) / Ін-т законодавства ВР України. – К., 2009. – 20 с.
 81. Самбор М.А. Специфіка набуття фізичними особами – громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації / М.А. Самбор // Адвокат. – Київ, 2010. – № 1. – С. 20-25.
 82. Світличний О. Правові аспекти застосування терміна «самовільне заняття земельної ділянки» / О. Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 100-104.
 83. Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.06) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 18 с.
 84. Третяк Т.О. Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку / Т.О. Третяк // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С.234 – 237.
 85. Третяк Т. О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку / Т.О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 23-26.
 86. Третяк Т.О. Правові аспекти доступу до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище / Т.О. Третяк // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 155 – 161.
 87. Третяк Т.О. Правові аспекти класифікації надзвичайних екологічних ситуацій / Т.О. Третяк // Державна безпека Україні. – 2007. – № 9 – 10. – С. 94 – 100.
 88. Третяк Т.О. Юридичні межі права громадян на екологічну безпеку в Україні / Т.О. Третяк // Наукові правничі школи Київського університету: матеріали Міжнародній науковій конференції / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 100 – 103.
 89. Чиж Ю.В. Адміністративна відповідальність за службові правопорушення у сфері земельних відносин: проблеми теорії та практики правозастосування: Монографія / Під заг. ред.. В.І. Курила. – К., 2011. – 203 с.
 90. Черкашина М. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян / М. Черкашина // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С.82 – 84.
 91. Чорноус О.В. Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України : Автореф. дис. ... к. юрид. наук: 12.00.06 / Інститут держави і прав ім. В.М. Корецького. –К., 2006. – 20 с.
 92. Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.
 93. Шершун С. Поняття лісу та інших основних категорій лісового законодавства / С. Шершун // Право України. – 2004. – № 7. – С. 65-69.
 94. Шершун С. Право власності на ліс / С. Шершун // Право України. – 2004. - № 12. – С. 75-79.
 95. Шомпол О.А. Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно-правових зобов’язань / О.А.Шомпол // Юридична Україна. – №1. – 2009. – С.82-87.
 96. Шомпол О.А.Конституційне право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля та його забезпечення у процесі реалізації міжнародно-правових зобов’язань України / О.А. Шомпол // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук.пр./ За заг. ред. В.М.Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Частина 2. – С.208-212.
 97. Шульга М.В. Щодо участі громадськості в забезпеченні використання земель / М.В. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип. 50. – С. 85 – 87.
 98. Щербина О.М. Правове регулювання використання природних ресурсів (історико-правовий аналіз): Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.01) / Ін-т законодавства ВР України. – К., 2013. – 18 с


Інформаційні ресурси

 • Єдиний веб-портал органів виконавчої влади в Україні. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/.
 • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 • Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/.
 • Офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет. – Режим доступу: www.lawukraine.com.
 • Урядовий портал Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua.


---