Навчальний курс "Геологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Геологія


Напрям підготовки 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу сформувати уявлення про:

 • Землю як цілісну систему, яка має свою внутрішню будову, хімічний, мінеральний, породний склад;
 • внутрішні і зовнішні геологічні процеси;
 • історію Землі;
 • особливості геологічної будови України і області;
 • геоекологічні проблеми взаємодії людини і літосфери.
Завдання:

вивчити:

 • внутрішню будову Землі;
 • термодинамічні умови її оболонок;
 • хімічний склад Землі і земної кори;
 • морфологію кристалів;
 • властивості мінералів;
 • властивості гірських порід;
 • форми залягання порід;
 • основні ендогенні процеси;
 • основні екзогенні геологічні процеси;
 • основні етапи геологічної історії Землі;
 • особливості розвитку Землі в докембрії, палеозої, мезозої, кайнозої;
 • історію розвитку компонентів географічної оболонки: літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери, педосфери;
 • особливості геологічної будови території України;
 • особливості геологічної будови Кіровоградщини;
 • основні проблеми взаємодії людини і літосфери.

отримати навички:

 • визначати основні мінерали і гірські породи;
 • описування відслонень гірських порід;
 • вимірювання елементів залягання геологічних тіл;
 • читання геологічних карт і розрізів;
 • вивчення тектонічних порушень


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Вовк Валентин Михайлович


Учасники

Група ГК20Б


Пачати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навч. закладів/ В.М.Вовк. Видання друге, перероб. і доп. – Харків: Мачулін, 2019. – 444 с.
 2. Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навч. закладів/ В.М.Вовк. – Кіровоград: КОД, 2013. – 504 с.
 3. Горшков Г.П., Якушова А.Ф. Общая геология. М.: Высш. шк., 1973.
 4. Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основи геологии. - М.:Высш. шк.1991.
 5. Національний атлас України / НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру; голов. ред. Національного атласу
 6. України Л. Г. Руденко ; голова ред. кол. Б. Є. Патон.— К. : ДНВП «Картографія», 2007. — 435 с.
 7. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Підручник. К.: Вища шк., 2003.
 8. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія з основами палеонтології. – К.: Вища шк., 1995.
 9. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая геология: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 448 с.
 10. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. М.: МГУ, 1988.
 11. Якушова А.Ф. Динамическая геология. - М.: МГУ, 1970.
 12. Общая геология: Т.1 учебник / под ред. проф. А.К. Соколовского. – М.: КДУ, 2006. - 448 с.
 13. Общая геология: Т.2 пособие к лабораторным занятиям / под ред. проф. А.К. Соколовского. – М.: КДУ, 2006. - 208 с.

Допоміжна

 1. Атлас «Геологія і корисні копалини України». К.: ДП «Такі Справи», 2001.
 2. Белоусов В.В. Основы структурной геологии. – М.: Недра, 1985.
 3. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.
 4. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.
 5. Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии. М.: Просв., 1980.
 6. Историческая геология с основами палеонтологии./Е.В. Владимирская, А.Х.Кагарманов, Н.Я.Спасский и др. Л.: Недра,1986.
 7. Историческая геология./Г.И.Немков, Е.С.Левицкий, И.А. Гречишникова и др.- М.: Недра, 1986.
 8. Косыгин Ю.А. Тектоника. М.: Недра, 1988.
 9. Курс общей геологии. /В.И.Серпухов, Т.В.Билибина, А.И.Шалимов и др. – Л.: Недра, 1976.
 10. Ле Пишон и др. Тектоника плит. М.: Мир, 1977.
 11. Мильничук В.С.,Арабаджи М.С. Общая геология. – М.: Недра, 1989.
 12. Монин А.С. История Земли. Л.: Наука, 1989.
 13. Мороз С.А. Історія біосфери Землі. У 2-х книгах. К.: Заповіт, 1996.
 14. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958.
 15. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982.
 16. Пичугин Б.В., Фисуненко О.П. Школьные геологические экскурсии. М.: Просвещ., 1981.
 17. Петтиджон Ф. Дж. Осадочные породы. М.:1981.
 18. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии./В.Н Павлинов, Д.С.Кизельватер, К.М.Мельникова. – М.:Недра, 1974.
 19. Проскурко А. Минеральные ресурсы Украины. К.: 1989.
 20. Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли. К.: 1987.
 21. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985.
 22. Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. М.: Недра, 1985.
 23. Ясаманов Н.А. Современная геология. М.: Недра, 1987.

Інформаційні ресурси

 1. Авторський сайт «Геологічний словник». Режим доступу: http://geodictionary.com.ua/
 2. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua
 3. Он-лайн енциклопедія «Британіка». Режим доступу: www.britannica.com
 4. Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія». Режим доступу: www.uk.wikipedia.org
 5. Науки про Землю/ Електронний довідник студента. Режим доступу: http://www.students.by/ earth . htm
 6. GeoLab. com.ua – родовище корисної геологічної інформації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www . GeoLab . com . ua/
 7. School of GeoScienses [Електронний ресурс школи геологічних наук Едінбургського університету. Шотландія, В.Британія]. Режим доступу: http://www.geos.ed.ac.uk/
 8. News and information About Geology [Електронний геологічний ресурс]. Режим доступу: http  :// geology . com /
 9. Department of Eath Sciences [Електронний ресурс факультету наук про Землю Оксфордського університету (В. Британія)]. Режим доступу: http://www.earth.ox.ac.uk/~oesis/rocks
 10. Національний класифікатор України. Класифікатор корисних копалин (ККК) ДК 008:2007 (На заміну ДК 008-96). Держспоживстандарт України,
 11. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uazakon.com/
 12. Геоглобус.ру – геолого-географическое обозрение [Электронный ресурс]. Режим доступа: http  :// www . geoglobus . ru / earth / geo 3/ earth 11. php
 13. Все о геологии [Электронный ресурс - неофициальный сайт геологического факультета МГУ им. М.Ломоносова]. Режим доступа: http://geo.web.ru/
 14. Словари и энциклопедии на Академике [Електронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/
 15. Державний інформаційний геологічних фонд України: http://geoinf.kiev.ua

---