Навчальний курс "Географія релігій"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

САКРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)

Мета та завдання навчального курсу

Мета - ознайомити студентів із теоретичними основами та практичними положеннями географії релігій, показати її роль в розумінні георелігійних процесів, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про регіональні особливості розвитку таких процесів.

Завдання : формування у студентів уявлення про роль географії релігій у розвитку складних соціальних процесів у суспільстві, визначення основних принципів і чинників територіальних відмінностей в георелігійних процесах, ознайомлення з особливостями релігійних процесів та розвитку релігійної сфери в регіонах України.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:
0 90db0 61fa50ab XL.jpg
 • теоретико-методичні основи пізнання релігійних процесів;
 • основні проблеми розвитку релігійної сфери в Україні та світі;
 • основні методологічні та методичні підходи до вивчення конкретних релігійних об’єктів, процесів;
 • основні чинники формування територіальних відмінностей в розвитку сакральних процесів;
 • територіальні відмінності в розвитку релігійних явищ та процесів у світ та на Україні.

вміти:

 • дати обґрунтоване пояснення проблем релігійного розвитку України;
 • проводити релігійно-географічні дослідження; працювати з джерелами інформації;
 • збирати первинну наукову релігійно-географічну інформацію;
 • формулювати висновки та пропозиції щодо вирішення соціальних проблем;
 • практично аналізувати георелігійні особливості формування території;
 • визначати чинники формування релігій.

Глосарій до курсу "Сакральна географія"


Робоча програма курсу [1]

Автор (укладач) курсу

Семенюк Лариса Леонтіївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Географія релігій"Графік навчання

Варіант Структура

Розділ/змістовий модуль 1. Історико-географічні аспекти розвитку та поширення релігій світу

Тема 1. Географія релігій як галузь суспільної географії

Релігія як культурно-історичний феномен. Функції релігії. Предметна сутність сакральної географії: об’єкт, предмет, завдання географії релігій. Методологічні підходи та методи дослідження ГР. Місце сакральної географії в системі суспільно-географічних наук. Міждисциплінарні зв’язки ГР. Етапи розвитку ГР. Географічні дослідження релігій в Україні. Терміни і поняття сакральної географії.

Тема 2. Теоретико-методологічні положення вивчення географії релігій

Соціальні функції релігії. Типи і класифікація сучасних релігій. Найбільш поширені класифікації сучасних релігій: статистичний, картографічний, за рівнем розвитку, за часом виникнення. Просторово-часова структура релігій. ТО релігійних напрямків та її основні елементи. ТРЛС.

Тема 3. Історико-географічні аспекти розвитку та поширення релігій світу

Світові релігії: виникнення та еволюція християнства та його гілок; виникнення та особливості віровчення ісламу, його напрями та релігійні течії; історія виникнення та поширення буддизму. Історія появи та поширення різних релігійних течій в Україні. Національні релігії: індуїзм, конфуціанство, синтоїзм та іудаїзм. Ранньоісторичні форми релігії. Нові світові релігії та культи.


Розділ/змістовий модуль 2. Географічні аспекти поширення релігій

Тема 4. Георелігійна ситуація в сучасному світі

Релігійна геоситуація (георелігійна ситуація) та чинники її формування. Релігійний склад населення Землі. Оцінка поширення релігійних організацій у світі. Глобальні та регіональні ТРЛС. Релігійний фундаменталізм в сучасному світі.

Тема 5. Георелігійна ситуація в Україні

Проблеми становлення сакральної географії в Україні. Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні. Сучасні релігійно-конфесійні відмінності в Україні. Територіальна організація релігії в Україні. Релігійний туризм в Україні.

Тема 6. Георелігійна ситуація в Кіровоградській області

Історико-географічні особливості геоконфесійних процесів у Кіровоградській області. Сучасні аспекти розвитку і поширення релігій в Кіровоградській області. Мережа релігійних організацій в області.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Історико-географічні аспекти розвитку та поширення релігій світу

Теоретичний матеріал

Лекція №1-2. Тема 1.

Лекція №3. Тема 2.

Лекція №4-6. Тема 3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2-3

Змістовий модуль 2. Географічні аспекти поширення релігій

Images 55555555555.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція №7-8. Тема 4

Лекція №9-10. Тема 5

Лекція №11. Тема 6

Практичні завдання

Практична №4

Практична №5

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна роботаРесурси

Рекомендована література

Images 77777777.jpeg

Базова

 1. Павлов С. Мезенцев К., Любіцева О. Географія релігій. − Київ: АртЕк, 1998. − 504 с.
 2. Ковальчук А.С. Географія релігій в Україні. – Л.: Видавн. Ц. ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 308 с.


Допоміжна література

 1. Атлас біблійної історії / За ред. Д. Причарда. Київ: Картографія, 2010. – 192с.
 2. Дністрянський М.С. Етнографія України. − Львів: ЛНУ, 2008. − 232 с.
 3. Кирчів Р., Ровенчак І. До проблеми етнографо-географічного районування України // Сучасні проблеми географії населення України. Тези доп. − Луцьк, 1993. − С. 201−202.
 4. Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник / Автор-упорядник Т. Божук. − Львів: Український бестселер, 2010. − 152 с.
 5. Ровенчак І. І. Історико-географічне районування. М 1:8.000.000 // Україна. Навчальний атлас / Відп. ред. Л. Веклич. − Київ: ГУГКК, 1998. − С. 9.
 6. Шаблій О. Географія релігії// Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 2000. – С. 457–474.
 7. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ, 2001. – 744с.
 8. Шевчук Л.Т. Соціальна географія. – К., 2007. – с.236-268.

Інформаційні ресурси

 1. www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського
 2. www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»


---