Навчальний курс "Вступ до мовознавства"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Вступ до мовознавства


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* «Українська мова і література»

Мета та завдання навчального курсу

Мета

сформувати наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку та функціонування, сприяти виробленню у студентів філологічного мислення.

Завдання

 • сформувати системне уявлення про мовознавство,
 • виробити компетенції наукової характеристики мов світу,
 • ознайомити з понятійно-теоретичним апаратом мовознавства,
 • виробити у студентів стійкі навички використання мовознавчої термінології та проведення самостійного аналізу мовних одиниць різних рівнів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • найголовніші закономірності виникнення, розвитку, будови та функціонування людської мови,
 • зміст та особливості використання системи сучасних мовознавчих термінів;

уміти:

 • здійснювати самостійний аналіз мовних одиниць різних рівнів рідної мови та тієї іноземної, яка вивчалася раніше,
 • правильно застосовувати мовознавчі терміни в ході аналізу.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Вступ до мовознавства"

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів Білих Олександр Петрович


Учасники

Сторінка координування курсу "Вступ до мовознавства"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Мовознавство як наука, методи і напрямки мовознавства.

Тема 2. Мова, її природа, функції. Система й структура мови. Знаковий характер мовної системи.

Тема 3. Походження мови, закономірності історичного розвитку мов. Класифікація мов.

Тема 4. Структура мови. Знаковий характер мовної системи.

Тема 5. Фонетика. Звуки мови, їх класифікація.

Тема 6. Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Поняття про звукові зміни. Фонетична транскрипція.

Тема 7. Фонологічний аспект вивчення звуків мови. Поняття про фонему. Звукова мова і письмо. Графіка. Орфографія.

Змістовий модуль 2

Тема 8. Лексикологія, її предмет, завдання. Поняття про слово та його функції.

Тема 9. Лексико-семантична система мови.

Тема 10. Історичні зміни лексичного складу мови. Етимологія. Ономастика. Фразеологія. Лексикрграфія.

Тема 11. Морфеміка. Морфонологія. Словотвір.

Тема 12. Граматична будова мови. Морфологія.

Тема 13. Синтаксис.Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Мовознавство, його предмет, завдання. Мова, її сутність, походження й розвиток. Класифікації мов. Фонетичний рівень мови.

Тема 1. Мовознавство як наука, методи і напрямки мовознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №1 (план)

Практичні завдання

Практична №1

Тема 2. Мова, її природа, функції

Теоретичний матеріал

Лекція №2 (план)

Практичні завдання

Практична №2

Тема 3. Походження мови, закономірності історичного розвитку мов. Класифікації мов

Теоретичний матеріал

Лекція №3 (план)

Практичні завдання

Практична №3

Тема 4. Система й структура мови. Знаковий характер мовної системи

Теоретичний матеріал

Лекція 4 (план)

Практичні завдання

Практична 4

Тема 5. Фонетика. Звуки мови, їх класифікація

Теоретичний матеріал

Лекція 5 (план)

Практичні завдання

Практична 5

Тема 6. Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Поняття про звукові зміни. Фонетична транскрипція

Теоретичний матеріал

Лекція 6 (план)

Практичні завдання

Практична 6

Тема 7. Фонологічний аспект вивчення звуків мови. Поняття про фонему. Звукова мова і письмо. Графіка. Орфографія

Теоретичний матеріал

Лекція 7 (план)

Практичні завдання

Практична 7

Самостійна робота

[Самостійна робота до тем першого модуля]

Змістовий модуль 2. Лексичний рівень мови. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір. Граматика

Тема 8. Лексикологія, її предмет, завдання. Поняття про слово та його функції

Теоретичний матеріал

Лекція 8 (план)

Практичні завдання

Практична 8

Тема 9. Лексико-семантична система мови

Теоретичний матеріал

Лекція 9 (план)

Практичні завдання

Практична 9

Тема 10. Історичні зміни лексичного складу мови. Етимологія. Ономастика. Фразеологія. Лексикографія

Теоретичний матеріал

Лекція 10 (план)

Практичні завдання

Практична 10

Тема 11. Морфеміка. Морфонологія. Словотвір

Теоретичний матеріал

Лекція 11 (план)

Практичні завдання

Практична 11

Тема 12. Граматична будова мови. Морфологія

Теоретичний матеріал

Лекця 12 (план)

Практичні завдання

Практична 12

Тема 13. Синтаксис

Теоретичний матеріал

Лекція 13 (план)

Практичні завдання

Практична 13

Самостійна робота

[Самостійна робота до тем другого модуля]


Ресурси

Рекомендована література

Базова

Підручники

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2006. – 396 с.

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. К.: Академія, 2004. – 368 с.

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

Донець Л.С., Мацько Л.І. Вступ до мовознавства: Практикум. – К.: Вища школа, 1989. – 183 с.


Термінологічні та енциклопедичні словники

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энц., 1969. – 607 с.

Вахек И. Лингвистический словарь Пражской школы. – М.: Изд-во иностр. лит., 1964. – 350 с.

Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк., 1985. – 360 с.

Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энц., 1990. – 685 с.

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М.: Изд-во ин. лит., 1960. – 436 с.

Никитина С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике. – М.: Наука, 1978.

Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистической терминологии. – М.: Просв., – 399 с.

Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник. – К.: АртЕк, 1998. – 335 с.

Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. – М.: Изд-во иностр. лит., 1964. – 240 с.

Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид-во ”Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004. – 820 с.

Энциклопедический словарь юного филолога: Языкознание. – М.: Сов. энц., 1984.

Допоміжна

Баранникова Л.И. Основные сведения о языке. – М.: Просвещение, 1982.

Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕк, 1996. – 223 с.

Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М.: Просвещение, 1965.

Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. – К.: Рад школа, 1959.

Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 1983.

Доленко М.Т. Вступ до мовознавства. – К.: Вища школа, 1975.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1979.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 1975.

Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1967.

Соссюр Фердінанд де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.superlinguist.com/
 2. http://uz-translations.net/
 3. http://litopys.org.ua/


Бажаємо успіхів! --Білих О.П. (обговорення) 13:26, 4 квітня 2016 (EEST) ---