Навчальний курс "Актуальні проблеми трудового права"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Напрям підготовки 6.030401 Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета полягає в поглибленні теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин та формуванні у студентів практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини.

Завдання

 • сформувати у студентів базові знання відносно історичного становлення законодавства про працю, основах філософії, політики та соціології трудового права, сучасних тенденціях його розвитку в Україні та зарубіжних країнах;
 • дати студентам всебічні і ґрунтовні знання щодо основних прийомів практичного застосування норм трудового права в конкретних ситуаціях, з умінням надавати конкретну юридичну оцінку та висувати пропозиції стосовно використання конкретних норм трудового права тощо.
 • навчити студентів самостійно аналізувати та робити висновки щодо умов, порядку застосування суперечностей законодавства про працю, вирішенні юридичних колізій і подоланні прогалин у трудовому праві з використанням різних видів і форм судової практики;
 • вироблення принципово нового підходу до оцінки ролі і значення людини в системі трудових відносин з урахуванням норм національного та міжнародного трудового права;
 • привити навички юридично грамотного складання трудових договорів (контрактів), локальних нормативних правових актів, колективних договорів, вміння перевіряти відповідні кадрові документи і складати за результатами перевірки юридичні висновки.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основні історичні етапи становлення та розвитку трудового законодавства;
 • основи таких нових міждисциплінарних напрямів як філософія трудового права, трудоправова політика;
 • дискусійні положення міжнародного трудового права;
 • дискусійні положення нормативно-правового регулювання у сфері праці.
 • основні історичні етапи становлення та розвитку трудового законодавства;
 • основи таких нових міждисциплінарних напрямів як філософія трудового права, трудоправова політика;
 • джерела міжнародно-правового регулювання праці та актуальні проблеми формується галузі міжнародного трудового права;
 • дискусійні положення нормативно-правового регулювання у сфері праці;
 • останні нововведення в законодавстві про працю;
 • сферу дії трудового законодавства;
 • особливості розробки колективних договорів і локальних нормативних правових актів у сфері праці, трудових договорів (контрактів);
 • судову практику з трудових справ;
 • адміністративний захист прав працівників;

вміти:

 • використовувати знання з трудового права України в юридичній практиці;
 • відслідковувати зв’язки норм трудового права з нормами інших галузей права;
 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм трудового права;
 • аналізувати актуальні проблеми міжнародного трудового права
 • застосовувати останні нововведення в законодавстві про працю;
 • визначати особливості розробки колективних договорів і локальних нормативних правових актів у сфері праці, трудових договорів (контрактів).


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Соболь Євген Юрійович [1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Історичні та теоретичні проблеми трудового права

Тема 2. Професійні спілки як суб’єкт трудового права


Змістовий модуль 2

Тема 3. Проблеми правового регулювання оплати праці.

Тема 4. Правове регулювання переведення та переміщенні працівників: актуальні проблеми та перспективи розвитку.

Тема 5. Компенсації в системі трудового права України: актуальні проблеми та перспективи розвитку.

Тема 6. Правове регулювання розслідувань професійних захворювань.

Тема 7. Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві

Тема 8. Нетипові форми зайнятості


Змістовий модуль 3

Тема 9. Правове регулювання матеріальної відповідальності

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА (шифр ПП 2.11.01.01)

Тема 1. Історичні та теоретичні проблеми трудового права

Тема 2. Професійні спілки як суб’єкт трудового права

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ЗАХИСТУ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА (ПП 2.11.01.02)

Тема 3. Проблеми правового регулювання оплати праці

Тема 4. Правове регулювання переведення та переміщенні працівників: актуальні проблеми та перспективи розвитку.

Тема 5. Компенсації в системі трудового права України: актуальні проблеми та перспективи розвитку.

Тема 6. Правове регулювання розслідувань професійних захворювань

Тема 7. Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві

Тема 8. Нетипові форми зайнятості

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ (шифр ПП 2.11.01.03)

Тема 9. Правове регулювання матеріальної відповідальності

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України. -К., 2008. – 108 с.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
 3. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991р. від 05.07.2012 № 5067-VI.
 4. 3акон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII
 5. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII.
 6. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII.
 7. Закон України «Про оплату праці» від 1 травня 1995 р. № 108/95-ВР.
 8. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.
 9. Закон України «Про порядок розв'язання колективних трудових спорів»
 10. від З березня 1998 р. № 137/98-ВР.
 11. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
 12. страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
 13. захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999р. № 1105-XIV.
 14. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III.
 15. Закон України «Про організації роботодавців» від 22.06.2012 № 5026-VI // zakon.rada.gov.ua
 16. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003.
 17. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004.
 18. Бойко М.Д.Трудове право України. Навчальний посібник. Курс лекцій. – К.: «Олан», 2006. - 335 с.
 19. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725 с.
 20. Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І. Трудове право України. – К., 2012.
 21. Болотіна Н.Б. Трудове право України. - К.: ЮРІНКОМ-Інтер, 2008. - 518 с.
 22. Дмитренко, Ю.П. Трудове право України : пiдручник / Ю.П.Дмитренко. — К.: Юрiнком Iнтер, 2009. — 624 с.
 23. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком-Інтер, 2006. - 1200 c.
 24. Мельник, К. Ю. Трудове право України : підручник / К Ю. Мельник. — Харків : Діса плюс, 2014. — 480 с.
 25. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. : Право, 2016. – 212 с.
 26. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-е вид.доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2008. – 1072 с.
 27. Трудове право України: Академічний курс: Підручник для студ.юрид.спец.вищ.навч.закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та інш.; За ред.. П.Д.Пилипенка. 3-є видання, перероб. І доп. – К.: Концерн «Видавничій дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.
 28. Моторна І.І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / І. І. Моторна. – К., 2009. – 20 с.
 29. Цесарський Ф. А. До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості / Ф. А. Цесарський // Актуальні проблеми держави і права. − 2011. − Вип. 62. − С. 677-682.
 30. Кохан Р.П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу // Актуальні питання інноваційного розвитку науково-практичний журнал. − Х., 2012. − С. 78-84.
 31. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері / А. Колот // Україна аспекти праці. − 2009. − №8. − С. 3-14.
 32. Свічкарьова Я.В. Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості / Я.В. Свічкарьова // Держава та регіони. − 2013. − №1(39). − С. 129-134.
 33. Іншин М.І. Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки / М.І. Іншин // Форум права. −2014. − №3. − С. 466-469.

Допоміжна

 1. Болотіна Н.Б..Трудове право України. – К.: ЮРІНКОМ-Інтер, 2004. - 518 с.
 2. Грекова М. Визначення поняття та осзнак міжнародних трудових стандартів // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53.
 3. Жарков Г.М. Трудове право України: Підручник. – К.: Ленвіт, 2007. – 428 с.
 4. Загальні засади галузевого права: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Кіровоград. – 2004. – 196 с.
 5. Заржецький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України. – 2008. - № 3. – С. 65-67.
 6. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.метод. розробка. – 2-ге вид., перероб. – К.: МАУП, 2000. – 88 с.
 7. Лазор Н. Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми//Право України.- 1998.-№ 1.-С.10.
 8. Новий Кодекс України про працю, яким йому бути / З.К.Синорот, Н.М.Хуторян, Є.М.Гриценко та інші //Правова держава. - К., 1996. - Вип. 6. -Ст. 165-178.
 9. Пазенок А. Сутність і способи реалізації права на страйк.: вітчизняний та світовий досвід // Право України. – 2009. - № 3. – С. 68-73.
 10. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи // Право України. – 2009. - № 3. – С.7-13.
 11. Пилипенко П. Про концепцію трудового права України // Право України. -1993.-№4.-С. 17-20.
 12. Прокопенко В І. Предмет трудового права України: Посібник -К, 1995.- 32 с.
 13. Процевський О. Новий зміст права на працю — основа формування трудового законодавства України // Право України. -1999. - № 6. - С. 101.
 14. Процевський О. Окремі питання захисту права на заробітну плату в судовому порядку // Право України. – 2008. - № 2. – С. 64-69.
 15. Трудове право України: Підручник / За ред.. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 564 с.
 16. Трудові спори : законодавство, коментар, судова практика / Упорядника: В.А.Скоробагатько, М.І,Федишин. – К.: Істина, 2000. – 432 с.
 17. Хара В. Реформування трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Право України. – 2009. - № 3. – С. 22-27.
 18. Хуторян Н.М. Матеріальна відповідальність власника перед працівником // Право України. -1993. -№ 3. - С. 21-23.
 19. Хуторян Н. Проблеми правового регулювання відпусток у проекті Трудового кодексу України // Право України. – 2009. - № 3. – С. 35-40.
 20. Чанишева Г. Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України // Право України. – 2009. - № 3. – С.28-34.
 21. Юридична відповідальність в галузевому праві: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид., доп.й змін. – Кіровоград. – 2003. – 140 с.
 22. Якушев І. Правосуб”єктність в теорії трудового права // Право України. – 2009.- № 3. – С. 36-40.

Інформаційні ресурси

---