Навчальний курс "Історія фізики", ФМФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Історія фізики


Мета та завдання навчального курсу

Мета – висвітлити теорію і практику єдиного історичного наукового процесу розвитку природи і способів її вивчення та дослідження, розкрити історичні закономірності становлення фундаментальних фізичних явищ, понять, теорій, показати їх еволюцію та суспільно-історичну значущість досягнень фізичної науки.

Завдання:

 • дати студентам загальні поняття про закономірності розвитку фізики;
 • сформувати у майбутніх учителів чітку уяву про основні етапи розвитку фізики, наукову картину світу;
 • дати студентам конкретні знання з історії фізики та техніки, необхідні для реалізації принципу історизму як дидактичного прийому у викладанні шкільного курсу фізика.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • методологію використання і принципу історизму у навчанні фізики;
 • дійсний перебіг обставин відкриттів, зроблений вченими-фізиками;
 • науково-обґрунтований аналіз розвитку фізичного знання;
 • передісторію виникнення фізики;
 • основні етапи та закономірності формування і розвитку класичної фізики;
 • основні перспективні напрямки розвитку науки фізики в Україні та за кордоном;
 • внесок вчених Кіровоградщини та педагогічного університету в розвиток фізичної науки у світі.

вміти:

 • пояснити кризу фізики кінця ХІХ початку XX століття;
 • показати революційні та еволюційні зміни у розвитку фізичного знання;
 • розкрити важливі напрямки і відкриття сучасної фізики.

Робоча програма курсу Історія фізики

Автор (автори) курсу

Трифонова Олена Михайлівна – доцент кафедри фізики та методики її викладання, кандидат педагогічних наук

Садовий Микола Ілліч – професор кафедри фізики та методики її викладання, доктор педагогічних наук

Учасники

Сторінка координування курсу "Історія фізики" викладач Трифонова О.М.Графік навчання

Графік консультацій

День тижня Час консультації (№ пари) Аудиторія
Вівторок 4 пара 213 ауд
Четвер 5 пара 213 ауд

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні:

Тема 1. Вступ

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні:

Тема 2. Передісторія фізики

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні:

Тема 2. Передісторія фізики

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні:

Тема 3. Формування і розвиток класичної фізики

Тиждень 5

Навчальні теми для вивчення на 5-му тижні:

Тема 3. Формування і розвиток класичної фізики

Тиждень 6

Навчальні теми для вивчення на 6-му тижні:

Тема 4. Розвиток окремих областей фізики

Тиждень 7

Навчальні теми для вивчення на 7-му тижні:

Тема 4. Розвиток окремих областей фізики

Тиждень 8

Навчальні теми для вивчення на 8-му тижні:

Тема 5. Наукова революція кінця XIX – першої третини XX ст.

Тиждень 9

Навчальні теми для вивчення на 9-му тижні:

Тема 5. Наукова революція кінця XIX – першої третини XX ст.

Тиждень 10

Навчальні теми для вивчення на 10-му тижні:

Тема 6. Важливі напрямки і відкриття сучасної фізики

Тиждень 11

Навчальні теми для вивчення на 11-му тижні:

Тема 6. Важливі напрямки і відкриття сучасної фізики

Тиждень 12

Завдання на 12-му тижні:

Захист індивідуального науково-дослідного проекту

Тиждень 13

Завдання на 13-му тижні:

Підсумковий тест

Тиждень 14

Завдання на 14-му тижні:

ЗАЛІК

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Становлення фізики як науки

Тема 1. Вступ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Завдання: Ознайомитися з періодизацією історії фізики

Тема 2. Передісторія фізики

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 3. Формування і розвиток класичної фізики

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Історія зародження і розвитку окремих областей фізики

Тема 4. Розвиток окремих областей фізики

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 5. Наукова революція кінця XIX – першої третини XX ст

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Змістовий модуль ІІІ. Сучасна фізика

Тема 6. Важливі напрямки і відкриття сучасної фізики

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Самостійна робота № 6. Ознайомитися та доповнити:

Завдання 1

Завдання2

Питання для самоконтролю

Перелік питань

Індивідуальні науково-дослідні проекти

1.Методичні рекомендації з індивідуальних завдань. Індивідуальне науково-дослідне завдання має висвітлити одну із запропонованих історичних проблем становлення фізики. Результатом виконання індивідуального науково-дослідного завдання має стати реферат, який подається на кафедру за тиждень до останнього практичного заняття з курсу. Захист результатів дослідження обов’язково супроводжується презентацією з використанням ІКТ. Можливим варіантом висвітлення результатів індивідуального науково-дослідного завдання може стати стаття опублікована у збірнику наукових праць.Детальніше

2.Список рекомендованих тем індивідуальних науково-дослідних завдань

Студент виконує завдання за запропонованою тематикою рефератів з історії фізики

Ресурси

Рекомендована література

Список літератури для опрацювання теоретичного матеріалу

Базова

 1. Садовий М.І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] / М.І.Садовий, О.М.Трифонова – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2012. – 415 с. [1]
 2. Садовий М.І. Нариси з еволюції основних фізичних ідей ХІХ-ХХ, початку ХХІ ст.: [наук.-метод. посібн. для викл. пед. ВУЗів та майбутн. учителів]. / М.І.Садовий, Л.І.Кондратьєва, О.А.Гавриленко; за ред. Садового М.І. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2008. – 337 с.
 3. Садовий М.І. Наукові школи в Україні: [наук.-метод. матеріали] / Садовий М.І. – Кіровоград: Прінт-Імідж, 2002. – 21 с.
 4. Кордун Г.Г. Історія фізики: [навч. посібн.]. / Кордун Г.Г. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. – К.: Вища шк., 1993. – 280 с.
 5. Кудрявцев П.С. История физики. / Кудрявцев П.С. – Т. ІІІ. От открытия квант до квантовой механики. – М.: Просвещение, 1971. – 424 с.
 6. Кудрявцев П.С. Курс истории физики: [учеб. пос. для студ. физ.-мат. фак. ин-тов.] / Кудрявцев П.С. – М.: Просвещение, 1974. – 312 с.
 7. Храмов Ю.А. История физики. / Храмов Ю.А. – К.: Феникс, 2006. – 1176 с.

Допоміжна

 1. Бройль Луї де. Революция в физике. (Новая физика и кванты). Перевод с французького С.П. Бакланова, Л.М. Коврыжных. Под ред. и с предисловием М.К. Поливанова. – [2-е изд.] – М.: Атомиздат, 1965. – 231 с.
 2. Вайнберг С. Первые три минуты (Современный взгляд на происхождение Вселенной). / Вайнберг С. – М.: Энергоиздат, 1981. – 208 с.
 3. Вендровская Р.Б. Очерки истории, советской дидактики. / Вендровская Р.Б. – М.: Педагогика, 1982. – 128 с.
 4. Геронимус Я.Л. Очерки о работах корефеев русской механики. / Геронимус Я.Л. – М.: Гостехиздат, 1952. – 519 с.
 5. Голин Г.М. Классики физической науки (с древнейших времен до начала XX в.). / Г.М. Голин, С.Р. Филонович – М.: Высшая школа, 1989. – 89 с.
 6. Головко М.В. Використання матеріалів 3 історії вітчизняної науки про вивченні фізики та астрономії. / Головко М.В. – К.: ТОВ "Міжнар. Фін. агенція", 1998. – 93 с.
 7. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древних времен до конца XVIII в. / Дорфман Я.Г. – М.: Наука, 1974.
 8. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с начала XIX до середины XX в. / Дорфман Я.Г. – М: Наука, 1979.
 9. Лоцци М. История физики / Лоцци М.; [пер. с итальян. Э.Л.Бурштейна]. – М.: Мир, 1970. – 464 с.
 10. Очерки развития основных физических идей / [под. ред. А.Т.Григорьян, Л.С.Полак] – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 512 с.
 11. Розенбергер Ф. История физики. / Розенбергер Ф. – Ч. І-ІІ. – М.: 1937.
 12. Садовий М.І. Місія І.Є.Тамма: [навч.-метод. пос.] / М.І.Садовий, О.М.Трифонова. – Кіровоград: Сабоніт, 2011. – 134 с.
 13. Садовий М.І. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: [навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти] /М.І.Садовий, О.М.Трифонова. – Кіровоград: ПП «Каліч О.Г.», 2007. – 138 с.
 14. Спасский Б.И. История физики: [учеб. пособие для вузов] / Спасский Б.И. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Ч. І. – М.: Высшая школа, 1977. – 320 с.
 15. Спасский Б.И. История физики: [учеб. пособие для вузов]. / Спасский Б.И. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Ч. ІІ. – М.: Высшая школа, 1977. – 312 с.
 16. Турышев И.К. История развития методики в России. / Турышев И.К. – Владимир, 1974.
 17. Хрестоматия по физике / Под ред. Б.И. Спасского – М: Просвещение, 1982.

Інформаційні ресурси

 1. Ядерная физика в Интернете
 2. Обзор книг
 3. Новая библиотека
 4. Физика