Навчальний курс "Історія та культура України"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

«ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ»


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.030104. ПОЛІТОЛОГІЯ

Мета та завдання навчального курсу

Метою курсу є формування системного уявлення студентів про провідні, визначальні тенденції розвитку української історії та культури, що має сприяти їх кращій орієнтації в умовах суспільного буття.

Основними завданнями дисципліни є:

 • показати студентам, що минуле України має тисячолітню традицію і є історією одного з найбільших європейських народів;
 • навчити студентів аналізувати історичні та культурні джерела, пам’ятки минулого, що дозволяють аналітично мислити й об'єктивно сприймати події історії України;
 • навчити студентів розуміти історичні процеси, що відбувалися в Україні з найдавніших часів, показати розвиток державотворчої діяльності, суспільних та культурних процесів;
 • в ході викладання курсу “Історія та культура України” формувати із студентів свідомих громадян України з почуттям відповідальності за історичну долю своєї держави.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основні періоди історії України, їх особливості, визначальні події та явища;
 • історію соціально-економічних, суспільно-політичних та культурних відносин в Україні;
 • роль у вітчизняній історії видатних представників українського народу;
 • здобутки української духовної та матеріальної культури.

вміти:

 • аналізувати історичні події, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • давати визначення історико-культурних понять;
 • самостійно опрацьовувати історичні документи, науково-популярну і довідкову літературу;
 • узагальнювати історичний досвід української історії та культури в контексті світових культурно-історичних процесів.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "історія та культура України"

Автор (автори) курсу

Токар Наталія Миколаївна

Учасники

Сторінка координування курсу "Історія та культура України"
Змістовий модуль 1

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДАВНЮ ДОБУ ТА ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ТЕМА 1. Вступ. Стародавня історія України.

ТЕМА 2. Київська Русь

Змістовий модуль 2

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДОБУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ТЕМА 3. Українські землі в середині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Змістовий модуль 3

НОВА ДОБА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

ТЕМА 4. Українські землі у ХVІІ ст.

ТЕМА 5. Українські землі наприкінці ХVІІ - ХVІІІ ст.

ТЕМА 6. Українські землі в складі Російської і Австро-Угорської імперій.

Змістовий модуль 4

НОВІТНІЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. Українські землі у Першій світовій війні. Українська революція та громадянська війна (1917 – 1921 рр.)

ТЕМА 8. Радянський період української історії.

ТЕМА 9. Україна в умовах незалежності.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДАВНЮ ДОБУ ТА ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема 1. Вступ. Стародавня історія України.

Теоретичний матеріал

Лекція №1-2

Практичні завдання

Семінар № 1

Семінар № 2

Семінар № 3

Самостійна робота

Самостійна робота № 1

Самостійна робота № 2

Тема 2. Київська Русь

Теоретичний матеріал

Лекція № 3-4

Практичні завдання

Семінар № 4

Самостійна робота

Самостійна робота № 3

Самостійна робота № 4

Змістовий модуль 2. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДОБУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема 3. Українські землі в середині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція № 5-6

Лекція № 7-8


Практичні завдання

Семінар № 5

Семінар № 6

Семінар № 7

Семінар № 8

Самостійна робота

Самостійна робота № 5

Самостійна робота № 6

Самостійна робота № 7

Змістовий модуль 3. НОВА ДОБА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Тема 4. Українські землі у ХVІІ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція № 9

Практичні завдання

Семінар № 9

Семінар № 10

Тема 5. Українські землі наприкінці ХVІІ - ХVІІІ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція № 10

Тема 6. Українські землі в складі Російської і Австро-Угорської імперій

Теоретичний матеріал

Лекція № 11

Практичні завдання

Семінар № 11

Самостійна робота

Самостійна робота № 8

Змістовий модуль 4. НОВІТНІЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Тема 7. Українські землі у Першій світовій війні. Українська революція та громадянська війна (1917 – 1921 рр.)

Теоретичний матеріал

Лекція № 12

Практичні завдання

Семінар № 12

Самостійна робота

Самостійна робота № 9

Тема 8. Радянський період української історії

Теоретичний матеріал

Лекція № 13

Лекція № 14

Лекція № 15

Практичні завдання

Семінар № 13

Семінар № 14

Семінар № 15

Семінар № 16

Самостійна робота

Самостійна робота № 10

Самостійна робота № 11

Тема 9. Україна в умовах незалежності

Теоретичний матеріал

Лекція № 16

Самостійна робота

Самостійна робота № 12

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. - К., 2005.
 2. Бебей І., Верига В. Нариси з історії України /кін. ХVІІІ - поч. ХХ ст./. - Львів., 1996.
 3. Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К., 2005.
 4. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.
 5. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.
 6. Довідник з історії України. 2-ге вид.– К., 2002.
 7. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К., 1991.
 8. Дорошенко Д. Нарис історії України. - К., 1991. - Т.1 - 2.
 9. Єфименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.
 10. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А.Смолія. - К., 1997.
 11. Історія України: нове бачення. - К., 1995 - 1996. Т.1 - 2.
 12. Історія України: Хрестоматія: У 2 ч. - К., 1996.
 13. Історія української культури. - К., 1994.
 14. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. - К., 1991.
 15. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. - К., 1996.
 16. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. - К., 1996.
 17. Котляр М., Кульчицький С., Шляхами віків: довідник з історії України. - К.,1993.
 18. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. - К., 1994.
 19. Крип’якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
 20. Культура і побут населення України. Навч. посібник. - К., 1993.
 21. Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України. Навчальний посібник. - К.,2002.
 22. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного розвитку українського народу. - К., 1991.
 23. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. - К., 1994.
 24. Політична історія України: Навчальний посібник / За ред. В.І.Танцюри.– 2-ге вид., доповнене. - К., 2008.
 25. Політична історія ХХ століття: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А. Титаренко та ін. – К.,2001.
 26. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. - К., 1992.
 27. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. -К., 1994.
 28. Попович М. Нарис історії культури України.– К.,1999.
 29. Рибалка І. Історія України. Ч.1.: Від найдавніших часів до кінця ХVШ ст. - Харків, 1995.
 30. Рибалка І.К. Історія України. Ч.2.: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року. - Харків, 1997.
 31. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - К., 1993.
 32. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. Навч. посібник. Кн. 1. - К., 1995.
 33. Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. Навч. посібник. - К., 1997.
 34. Українська культура. Лекції за ред. Д.Антоновича. - К., 1993.
 35. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ.- К., 1997.

Допоміжна

 1. Аваненко В.В. та ін. Очищення правдою: Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ ст. - К.,1998.
 2. Баран В.К., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. - К., 1991.
 3. Бойко О.Д. Бій під Крутами: історія вивчення // УІЖ. – 2008 - №2.
 4. Верстюк В. Махновщина. - К., 1992.
 5. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: Політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // УІЖ.- 2004.- № 3.
 6. Верстюк В.Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т.1. Українські проекти в Російській імперії. - К.,2004.
 7. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: навч. посібник. - К., 1997.
 8. Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух (березень-листопад 1917 р.) // УІЖ.- 2003.- № 3.
 9. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К.,1992.
 10. Верстюк В.Ф., Пиріг Р.Я.,Грушевський М.С.: Корот. хроніка життя та діяльності. - К., 1996.
 11. Вільшанська О.Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни// УІЖ. – 2004.- № 4.
 12. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ - початку ХХ ст. - К., 1996.
 13. Головешко Л.М. Українсько-козацька держава: Історія українського козацтва. - Маріуполь, 2005.
 14. Горелов М.С. Передвісники незалежної України. Іст. розвідки. - К., 1996.
 15. Грушевський М. Ілюстрована історія України: Репринтне відтворення видання 1913 року. - К.,1991.
 16. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVП - ХVШ ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.
 17. Дорошенко Д. Товмацький Б. Симон Петлюра. Життя і діяльність .- К., 2005.
 18. Кирило-Мефодіївське товариство:. Зб. документів: У 3-х т. - К., 1990.
 19. Коваль М. Україна: 1939 - 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К., 1995.
 20. Коваль М.В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні й перші повоєнні роки // УІЖ.– 2002.–№1.
 21. Коваль М.В. Український народ у Великій Вітчизняній війні (1941-1945) // УІЖ.–1991.–№ 3.
 22. Коваль Р. Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу. - К.; Вінниця, 2006.
 23. Когут З.Є. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760 - 1830. - К., 1996.
 24. Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. - К., 2006.
 25. Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки. - К., 1995.
 26. Котляр М. Галицько-Волинське Велике князівство ХІІІ ст. // УІЖ.– 2000.–№4.
 27. Котляр М.Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) // УІЖ. – 2013. - №2.
 28. Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації. - К., 1995.
 29. Котляр М.Ф. Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі // УІЖ. - 2011. - №3.
 30. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.
 31. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинська князівство. - К., 1984.
 32. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя /1919 - 1928/. - К., 1996.
 33. Кульчицький С. Ціна «великого перелому». - К., 1993.
 34. Кульчицький С.В. Голод – геноцид 1932-1933 рр. в Україні. Матеріали до навчального курсу. – К., 2006.
 35. Моця О.П. Зрада й донос у контексті дослідження І.Мазепи. // УІЖ. - 2012. - №5.
 36. Оглоблин О.Гетьман Іван Мазепа та його доба. 2-ге доп. вид.– К.,2001.
 37. Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.
 38. Петрук В. Велика Скіфія – Україна.– К.,2001.
 39. Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда трьох братів слов’янських зі “спільної колиски». - К., 2001.
 40. Ричка В.М. Спадщина Володмира Мономаха // УІЖ. – 2013 - №3.
 41. Розумний М.Українська ідея на тлі цивілізації.– К., 2001.
 42. Чмихов М.О. Давня культура. Навч. посібник.- К.,1994.
 43. Шаповал В.І. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. - К., 2001.– №2.
 44. Якубова Л. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст. – К., 2006.

Інформаційні ресурси

 1. Історія України / [1]
 2. Інститут історії України НАН України / [2]
 3. Історія України ІХ - XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації / [3]
 4. Днєслово / [4]
 5. Мислене древо / [5]
 6. Історія - Україна русь / [6]
 7. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / [7]
 8. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського / [8]
 9. Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. / http://library.kspu.kr.ua/new/

Бажаю успіхів!--Токар Н.М. (обговорення) 13:26, 4 квітня 2016 (EEST) ---