Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХХ ст.)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
0 28ba0 ea14af93 XL.jpg

Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХХ ст.)


Галузь знань: 0203

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова та література, 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська/німецька)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу:

 • розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва у єдності його змістових та формальних особливостей;
 • формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особистості студента;
 • стимулювання інтересу до читання в цілому;
 • формування стійкої мотивації вивчення літератури, відчуття краси та виразності художнього слова;
 • сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань студента;
 • формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного;
 • підвищення загального рівня культури студентів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів; виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій;
 • формування планетарного мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ.

Завдання курсу:

 • вивчення історії зарубіжної літератури в широкому культурному контексті, розглядаючи кожне художнє явище як складову загальнокультурного процесу;
 • встановлення зв’язку літератури з духовним розвитком людства та усвідомлення ролі літератури як могутнього засобу виховання «людини культури»;
 • визначення основної проблематики, тематичних обширів та різноманіття художніх напрямів, течій світової літератури цього періоду.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Манойлова Ольга МиколаївнаЗміст курсу "Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст."

Змістовий модуль І. Європейська література другої половини ХХ століття

Тема 1. Світова література другої половини ХХ століття: естетичні пошуки та художні відкриття. Література доби Постмодернізму.

Тема 2. Філософія і література екзистенціалізму, «театр абсурду» у Франції.

Тема 3. Література Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Тема 4.Література Великої Британії.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Змістовий модуль ІІ. Література США, Латинської Америки, Японії та Росії

Тема 1. Література США другої половини ХХ ст.

Тема 2. Латино-американська література ХХ ст. та її світовий резонанс.

Тема 3. Російська література другої половини ХХ ст.: тенденції розвитку і художні здобутки.

Тема 4. Японська література другої половини ХХ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Лекція №6

Матеріали до курсу

Теми практичних занять

Перелік текстів для читання

Теми есе

Художні тексти в електронному вигляді (Скачати архів)

QR тексти ХХ(ІІ).jpg

Тексти можна скачати також за QR-кодом.


Рекомендована література

Базова

 1. Зарубежная литература XX века: Учеб. для вузов / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С, Павлова и др.; Под ред. Л.Г. Андреева. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 559 с.
 2. Зарубежная литература XX века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М.Толмачёв, В.Д.Седельник, Д. А. Иванов и др.; Под ред. В. М.Толмачёва. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 640 с.
 3. Постмодернизм. Литературный гид // Иностранная литература. – 1994. – №1.
 4. Бігун Б. Постмодерністський образ світу // Зарубіжна література. – 1999. – №6.
 5. Первак О.П., Решетняк О.Д., Романовська Н.І., Ратушняк О.М. П.Зюскінд «Запахи»: у пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 39-44.
 6. Галинская И.Л. Загадки известных книг. – М., 1986.
 7. Література Англії ХХ ст.: Навчальний посібник. – К., 1993.
 8. Шпиталь А. Беккет// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №10.
 9. Васильєв Є. «Театр абсурду» чи «театр парадоксу»?//Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №11. – С.35-37.
 10. Рогозинський В.В. Моторошні метаморфози, або феномен стадності за Еженом Іонеско// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С.43-46.
 11. Діброва В. Шляхи театрального авангарду. Ежен Іонеско // Всесвіт. – 1988. – №10. – С.40-52.
 12. Сартр Ж.-П. Обьяснение «Постороннего» // Называть вещи своими именами. – М., 1986.

Допоміжна

 1. Дискуссия о постмодернизме // Вопросы литературы. – 1991. – №11-12.
 2. Білоцерківець Н. Геніальна компіляція // Всесвіт. – 1993. – №11-12.
 3. Чертенко О.П. Мандри руїнами штукарського замку (огляд творчості Патріка Зюскінда) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5-6. – С.84-85.
 4. Венгерова Э. Послесловие к роману. От переводчика // Иностранная литература. – 1999. – №8.
 5. Галинская И.Л. Философская и эстетическая основы поэтики Д. Селинджера. – М., 1975.
 6. Зверев А.М. Дворец на острие иглы. – М., 1989.
 7. Борисенко А. О Селинджере, «с любовью и всякой мерзостью» // Иностранная литература. – 2001. – №10.
 8. Денисов В. Ловец, ставший затворником // Независимая газета. – 1993. – 30 дек.
 9. Павличко С. Інтелектуальна проза Дж.Фаулза // Всесвіт. – 1989. – №5.
 10. Красавченко Т. Коллекционеры и художники // Фаулз. Дж. Коллекционер. – М., 1991. – Б-ка жур. «ИЛ».
 11. Великовский С. Грани несчастного сознания. – М., 1973.
 12. Кушкин Е.П. А. Камю. Ранние годы. – Л., 1982.
 13. Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. – М., 1990.
 14. Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули: Про п’єсу А.Камю // Всесвіт. – 1988. – №7.

Інформаційні ресурси

Сайти, присвячені творчості авторів:

---

Зворотний зв'язок

Сторінка координування курсу "Історія зарубіжної літератури (ІІ пол.ХХ ст.)"

Отримати консультацію