Навчальний курс "Історія держави і права зарубіжних країн"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


ІДПЗК 1.jpg


Галузь знань 0304 Право

ОПР бакалавр

Напрям підготовки/спеціальність 6.030401 Правознавство


Мета та завдання навчального курсу

Мета вивчення курсу: ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю і ставить за мету підготувати студентів до вивчення ряду основних та спеціальних юридичних дисциплін, надати їм цілісної картини зародження та еволюції основних інститутів держави і права, поглибити їхнє сприйняття розвитку світу, систематизувати та встановити причинно-наслідкові зв’язки у розвитку державних та правових категорій людства.


Завдання курсу:

 • загальна підготовка студентів у питаннях держави і права, вироблення в них особливого юридичного мислення, необхідного для засвоєння та застосування права;
 • створення необхідних передумов для найкращого засвоєння таких дисциплін, як теорія держави і права, історія вчень про державу і право, державне та міжнародне право, а також інших юридичних дисциплін, включаючи цивільне, кримінальне право і процес;
 • сприяння формуванню наукового підходу до процесів, які відбуваються в іншій країні і в усьому світі;
 • розвиток вміння вірно і гуманно оцінювати поведінку людей, які за своїм волевиявленням або випадково стали об’єктом чи суб’єктом державно-правової діяльності.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • предмет та метод історії держави і права зарубіжних країн;
 • розвиток суспільного ладу на різних етапах історії зарубіжних країн;
 • систему органів влади і управління в країнах Стародавнього світу, Середніх віків, Нового часу і Новітнього часу;
 • основні джерела рабовласницького, феодального та буржуазного права;
 • принципи континентальної та англосаксонської системи буржуазного права;
 • структуру судових та правоохоронних органів зарубіжних країн.


вміти:

 • використовувати історично-правовий досвід, аналізуючи сучасні конкретні ситуації та державно-правові явища;
 • аналізувати законодавчі акти;
 • використовувати в практичній діяльності знання основних принципів континентальної та англосаксонської системи права;
 • систематизувати та узагальнювати сучасний досвід таких країн, як Англія, Франція, США, Німеччина в державно-правовому будівництві.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Історія держави і права зарубіжних країн"

Автор (автори) курсу

Чернік Світлана Дмитрівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Історія держави і права зарубіжних країн"
Структура

Змістовий модуль 1

Держава і право Стародавнього світу


Тема 1. Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн

Предмет науки історії держави і права зарубіжних країн та її місце у системі юридичних наук. Історичні закономірності розвитку держави і права. Методологія науки та курсу історії держави і права. Концепції походження та еволюції держави і права. Суть “цивілізаційного підходу” в розвитку людського суспільства. Періодизація історії держави і права. Історіографія.

Тема 2. Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього світу

Поняття Східної та Західної традиції розвитку держави і права. Азіатський спосіб виробництва. Характерні особливості зародження та розвитку держави та права Стародавнього Сходу. Поняття античності. Характерні особливості та тенденції розвитку держави і права країн античності.

Тема 3. Держава і право Стародавнього Єгипту

Специфічні риси політичної організації. Періодизація розвитку держави і права Стародавнього Єгипту. Розвиток землеробства, іригаційна система. Державний лад. Формування поняття “східна деспотія”. Влада фараонів. Апарат управління державою. Соціальна Структура. Джерела – пам'ятки права Стародавнього Єгипту. Характеристика правової системи. Поняття правової норми та правопорушення в Стародавньому Єгипті.

Тема 4. Держава і право Стародавнього Вавилону

Соціально-економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III тис. до н.е. Розвиток релігії, права, писемності. Періодизація розвитку держави і права Месопотамії. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. Характеристика органів державної влади. Джерела – пам'ятки права Межиріччя. Характеристика Законнику царя Хаммурапі. Цивільне, сімейне та кримінальне право.

Тема 5. Держава і право Стародавньої Індії

Виникнення держави в Індії. Періодизація розвитку держави і права в Індії. Суспільний лад. Система варн. Державний лад. Центральне і місцеве управління. Суд і судочинство. Джерела і основні риси права.

Тема 6. Держава і право Стародавнього Китаю

Виникнення і розвиток держави і права в Китаї. Періодизація розвитку держави і права в Китаї. Особливості суспільного і державного ладу. Армія. Джерела і основні риси права.

Тема 7. Держава і право Стародавньої Греції

Особливості виникнення держави і права в Греції. Поняття, структура та особливості полісу. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. Реформи Тезея, Солона і Клісфена в Афінах. Суспільний лад Афін. Державний лад Афін. Суд і судочинство. Джерела афінського права та його основні риси.

Тема 8. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

Виникнення держави у Римі. Періодизація розвитку держави і права в Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Правове становище окремих груп населення. Державний устрій і управління у період Республіки. Причини переходу до монархії. Принципат. Домінат. Суспільний лад Риму у період монархії, розвиток колонату.

Тема 9. Право Стародавнього Риму

Виникнення права у Римі. Джерела та види римського права. Кодифікація римського права. Римське право давнього та класичного періодів. Цивільне та кримінальне право, кримінальний процес. Зміна форм цивільного процесу. Історичне значення римського права.

Змістовий модуль 2

Держава і права періоду Середньовіччя


Тема 10. Загальна характеристика держави і права феодального періоду

Поняття феодалізму. Відносини сюзеренітету-васалітету. Основні етапи розвитку феодальних держав. Суспільний лад у феодальних державах. Роль церкви у формуванні держави і права. Характерні особливості розвитку середньовічного права. Види середньовічного права: королівське, феодальне, маноріальне, міське, торгівельне, цехово-гільдійське, церковне. Виникнення університетів та рецепція римського права.

Тема 11. Держава і право франків

Основні етапи виникнення і розвитку франкської держави і права. Формування державного апарату. Влада франкських королів. Основні положення реформи Карла Мартелла (715–741 рр.). Утворення Франкської імперії. Суспільний лад франкської держави. Джерела права. Перехід від варварських до феодальних правових звичаїв. Вплив римського права. Основні риси права.

Тема 12. Держава і право Франції періоду Середньовіччя

Формування держави і права у Франції. Періодизація середньовічної держави і права у Франції. Характеристика сеньоріальної монархії (IX–XIII ст.). Формування правових засад станового ладу. Виникнення Генеральних штатів, їх функції. Організація фінансової системи. Посилення королівської влади (XVI–XVII ст.). Характеристика правової системи. Джерела права феодальної Франції. Кутюми Бовезі, королівські ордонанси, Нантський едикт, Конкордат Франциска І.

Тема 13. Держава і право Англії періоду Середньовіччя

Становлення феодальної держави і права в Англії. Періодизація розвитку держави і права в Англії. Вплив норманського завоювання. Органи державного управління. Взаємовідносини королівської влади з англійською церквою. Прийняття “Великої хартії Вільностей” (1215 р.). Виникнення парламенту. Особливості абсолютної монархії в Англії. Система правосуддя. Суспільний лад Англії. Вільне селянство. Особливості правової системи. Джерела права. Королівські асизи. Характеристика зобов’язального та карного права.

Тема 14. Держава і право Німеччини періоду Середньовіччя

Особливості утворення і розвитку німецької феодальної держави і права. Основні тенденції їх розвитку. Періодизація розвитку держави і права в Німеччині. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (X–XII ст.) Територіальна роздробленість та розвиток автономних німецьких князівств-держав (XIII – кінець XVІІІ ст.). Особливості абсолютизма в Німеччині. Особливості станової структури. Регулювання поземельних, майнових, шлюбно-сімейних відносин. Система кримінального права. “Саксонське Зерцало”, “Кароліна”, «Золота Булла». Міське право.

Тема 15. Держава і право Арабського Халіфату

Передумови, виникнення і розвиток Арабського Халіфату. Особливості суспільного і державного ладу Арабського Халіфату. Судова система. Джерела мусульманського права. Система мусульманського права.

Змістовий модуль 3

Держава і право в Новий час

Тема 16. Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду Криза феодального ладу та основні причини буржуазних революцій. Зміни в державному та суспільному ладі держав Нового періоду. Буржуазні республіки та просвітницький абсолютизм. Колоніалізм та створення колоніальних імперій. Принципи формування та тенденції розвитку права буржуазного періоду.

Тема 17. Держава і право Англії Нового періоду

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Соціальна структура англійського суспільства у Новий період. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Діяльність парламента та парламентські реформи. Джерела та основні риси права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Тема 18. Держава і право США Нового періоду

Утворення колоній у Північній Америці. Види колоній та особливості їхнього управління. Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Доктрина Монро. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 19. Держава і право Франції Нового періоду

Соціально-економічний розвиток Франції наприкінці XVIII ст. Французька буржуазна революція кінця ХVІІІ ст.: її причини та наслідки. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р. Ліквідація монархії і виникнення республіки. Диктатура якобінців. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Конституційне законодавство ХVІІІ - ХІХ ст. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки. Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Цивільний Кодекс Французів (Кодекс Наполеона). Структура та основні положення Кодексу. Вплив римського права на зміст Кодексу. Сімейне право за Кодесом Наполеона. Рецепція Кодексу Наполеона в інших державах. Основні риси права Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 20. Держава і право Німеччини Нового періоду

Особливості розвитку Німеччини у першій половині XIX ст. Реформи в Прусії. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії. Конституція 1871 р. Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Джерела та основні риси права Німеччини Нового періоду. Австрійська імперія та реформи Габсбургів.

Тема 21. Держава і право Японії Нового періоду

Особливості становища Японії в Середньовіччі. Причини та наслідки «закриття Японії». Суспільний та державний лад Японії до середини ХІХ ст. Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Змістовий модуль 4

Держава і право в Новітній період


Тема 22. Загальна характеристика держави і права Новітнього періоду

Загальні тенденції розвитку суспільства, держави та права в ХХ – напочатку ХХІ ст. Розпад колоніальної системи. Особливості монархій та республік в Новітній період. Розвиток приватного права Новітнього періоду. Еволюція публічного права Новітнього періоду. Об'єднання Європи та утворення ЄС.

Тема 23. Держава і право Німеччини Новітнього періоду

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 24. Держава і право США Новітнього періоду

Особливості соціально-економічного розвитку США Новітнього періоду. „Новий курс” Ф. Рузвельта. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США протягом другої половини ХХ ст. Поправки до Конституції США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 25. Держава і право Англії Новітнього періоду

Особливості державного розвитку Англії у міжвоєнний період. Вестмінстерський статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії протягом другої половини ХХ ст. Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 26. Держава і право Франції Новітнього періоду

Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Держава і право Стародавнього світу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Семінарські заняття

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Держава і права періоду Середньовіччя

Теоретичний матеріал

Семінарські заняття

Семінарське заняття


Самостійна робота

Змістовий модуль 3. Держава і право в Новий час

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Семінарське заняття

Семінарське заняття


Самостійна робота

Самостійна робота №1


Змістовий модуль 4. Держава і право в Новітній період

Теоретичний матеріал

Семінарське заняття

Семінарське заняття


Самостійна роботаРесурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-ге вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 730 с.
 2. Гуренко М.М., Джужа О.М., Калиновський В.С., Третякова Т.А. Історія держави і права зарубіжних країн. – Київ, – 2000. – 352 с.
 3. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки). За редакцією Б.Й. Тищика. – Львів, 2006. – 384 с.
 4. Історія держави і права зарубіжних країн: правові джерела навч. посіб. / Упорядник Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.
 5. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 3-є вид. стереотип. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 244 с. – (Б-чка студента).
 6. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник. / Під заг. ред. Джужи О.М. - К.: НАВСУ - "Правові джерела", 2000. - 352 с.
 7. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2004. – 616 с.
 8. Мудрак І.Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій / Державна національна Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – 232 с.
 9. Мудрак І.Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій / Державна національна Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – (Доповнення). – 70 с.
 10. Мудрак І.Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій / Державна національна Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – 137 с.
 11. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003. – 415 с.
 12. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер,2006. – 400с.
 13. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вища школа, 1994. – 464 с.
 14. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн/ За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. У 2-х томах. – Київ: Ін Юре, 1998. – 607 с.
 15. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К. 2005. – 307 с.
 16. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1998. – 255 с.
 17. Шостенко І.І., Шостенко О.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 104 с.
 18. Яцишин Н.Г. Практикум з історії держави і права зарубіжних країн. – Ірпінь, 2006. – 273 с.


Допоміжна

 1. Авдеев В. История Древнего Востока. – М., 1983.
 2. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996. – 398 с.
 3. Арабо-мусульманская правовая мысль // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – Т.1. – М., 1999. – 740 с.
 4. Ардан Ф. Франция: государственная система. – М., 1994.
 5. Бернхем В. Вступ до правової системи США. – К.: Україна, 1999. – 543с.
 6. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – 2-е изд. – М, 1993. – 320 с.
 7. Васильев А.А. История Востока. – СПб., 1998. – У 2-х т.
 8. Говард М. Війна в європейській історії / М. Говард; пер. з англ. А.В. Яковини. – К.: Мегатайп, 2000. – 168 с.
 9. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., Издательство НОРМА. – 2003. – 744 с.
 10. Давид Рене. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В.А Туманова. – М., 1997.
 11. Дейвіс Н. Європа: історія / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Панащук. - К.: Основи, 2000. – 1463 с.
 12. Жилін О. Американська доктрина Монро та її сучасна роль в міжнародному праві – К., 1998.
 13. Зайчук О. Правовая система США. – К., 1992. – 136 с.
 14. Якобсон В.А. (отв. ред.) История Востока. В 6 т. Том 1. Восток в древности М: Вост. лит. , 2002. – 688 с. : карты.
 15. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.
 16. Історія Сполучених Штатів: Нарис / Гол. ред. Говард Синкотта; пер. з англ. Ю. Лісняк. – К.: Діалог Інтернешнл, 2001. – 406 с.
 17. Історія сучасного світу: Соціально-політична історія 15-20 століть: Навч. посіб. / За ред. Ю.А. Горбаня. – К.: Вікар, 2003. – 435 с.
 18. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996. – 584 с.
 19. Кравчук М.В. Правовая система США – К., 2004. – 247 с.
 20. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. – К.: Либідь, 2000. – 592 с.
 21. Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. – М., 1992. – 264 с.
 22. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.
 23. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К., 1997. – 256 с.
 24. Новая история стран Европы и Америки. Первый период: Учеб. По спец. «История» / [В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева, А.М. Зверев и др.]; под ред. Е.Е. Юровской, И.М. Кривогуза. – М.: Высшая школа, 1998. – 415 с.
 25. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. Для вузов / Под ред. И.М. Кривогуза. – М.: Дрофа, 2005. – 909 с.
 26. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 2001. – 384 с.

Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [1]
 2. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського [2]
 3. Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка [3]


Бажаю успіхів! --Чернік С.Д. (обговорення) 13:24, 4 квітня 2016 (EEST) ---