Навчальний курс "Інформаційні машини та кібернетичні системи"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ІНФОРМАЦІЙНІ МАШИНИ ТА КІБЕРНЕТИЧНІ СИСТЕМИ


освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

напрям підготовки 6.010100. ПМСО. Трудове навчання

Мета та завдання навчального курсу

Мета: теоретична і практична підготовка до опанування принципів будови дії і використання автоматичних і мікроелектронних засобів. Завдання: навчити майбутніх фахівців грамотного і ефективного використання автоматичних і мікроелектронних засобів до будь-яких видів робіт навчально-виховного процесу, організації і проведення наково-дослідної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: будову і принципи функціонування автоматичних засобів на виробництві і в навчальних засобах

вміти: використовувати засоби автоматики у навчально-виховному процесі підготовки вчителів технологій.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Вовкотруб Віктор Павлович


Учасники

Сторінка координування курсу "Інформацйійні машини та кібернетичні системи"Графік навчання

Polarography workplace.jpg

Варіант Структура

Змістовний модуль 1. ОСНОВИ ТЕХНІКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Тема 1. Автоматизація технологічних процесів як основний засіб розвитку сучасного виробництва.

Тема 2 Інформація та її передача. Кодування інформації двійковим кодом.

Тема 3 Системи автоматичного управління. Пристрої збереження, реєстрації і формування первинної інформації.

Тема 4. Мікроелектроніка і автоматизація.

Тема 5. Одержання інформації.

Тема 6. Підготовка даних в системах електронної обробки інформації.

Тема 7. Запам’ятовування інформації.

Змістовний модуль 2. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Тема 1. Обробка інформації в комутаційних системах

Тема 2. Обробка інформації за цифрового управління

Тема 3. Виконуючі пристрої

Тема 4. Використання ЕОМ у автоматизації виробництва.Зміст курсу

Wpid-kibernetika fmt.jpeg

Змістовний модуль 1. ОСНОВИ ТЕХНІКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

!Практична №1

!Практична №2

Самостійна робота

!Самостійна робота №1

!Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ.АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Тема 1. Назва теми

1446810333 1326021762 sistema-avtomaticheskogo-regulirovaniya.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Модульна контрольна робота (лаб)

Самостійна робота

1446810333 1326021762 sistema-avtomaticheskogo-regulirovaniya.jpg

!Самостійна робота №1

!Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Вовкотруб В.П., Подопригора Н.В., Манойленко Н.В. Електронні основи кібернетичних машин та автоматики. – Кіровоград , 2012.
 2. Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
 3. Вовкотруб. В.П., Подопригора Н.В. Лабораторний практикум з основ автоматики і електроніки: Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2003. – 88 с.


Допоміжна

 1. Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики: Пособие для руководителей кружков: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.
 2. Анисимов М.В. Елементи електронної апаратури та їх застосування: Навч. посібник. – К.: Вища школа., 1997. – 223 с.
 3. Гончаренко С.У., Хаїмзон І.І. Учням про цифрову електроніку: Для ст. шк. віку. – К.: Рад. шк.., 1991. – 173 с.
 4. Куценко В.М. и др. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лабораторный практикум: Учеб. Пособие / В.М.Куценко, А.В.Згурский, Л.Д.Сташук. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 157 с.
 5. Лабораторные работы по основам промышленной электроники: Учеб. Пособие для неэлектротехн. спец. вузов/ О.М.Князьков, А.Е.Краснопольский, П.С.Культиасов и др.; Под ред. В.Г.Герасимова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 175 с.
 6. Основы автоматизации: Пер. с нем. /П. Вольфрам, И. Адамски, Б. Андерс и др.; Под ред. Г.В.Королёва. – М.: Высш. Шк., 1990. – 142 с.
 7. Паскалев Ж. Первые шаги в вычислительной технике: Пер. с болг. – М.: Радио и связь, 1987. – 152 с.
 8. Федішова Н.В. Комплект для вивчення фізичних основ роботи електронно-обчислювальної техніки // Фізика та астрономія в школі. – 1999. - №2. – С. 23-27.


Інформаційні ресурси

Бажаю успіхів у навчанні і зразкової поведінки--Вовкотруб В.П. (обговорення) 12:37, 27 січня 2016 (EET)