Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології


Напрям підготовки “014 Середня освіта”, “015 Професійна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» є формування теоретичної бази знань студентів з основ інформатики і практичних навичок використання засобів сучасних комп’ютерних технологій у повсякденній практичній, зокрема, навчально-пізнавальній діяльності студентів, а також у майбутній професійній діяльності. Ліквідувати упередженість студентів вчительських спеціальностей щодо можливості використання комп'ютерів для розв'язання різноманітних задач. Мета курсу досягається через практичне формування у студентів навичок роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення ЕОМ, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера та принципами їх будови і дії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» є:

 • формування у студентів цілісного погляду на сучасні інтернет-технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення своїх професійних завдань;
 • розвиток навичок практичного використання зазначених технологій для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формування вміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • Поняття про інформаційні технології та їх роль у сучасному світі.
 • Побудову та основні технічні характеристики пристроїв апаратної частини сучасного персонального комп’ютера.
 • Вплив засобів сучасних інформаційних технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства.
 • Значення основ інформаційної культури у загальній і професійній діяльності.
 • Побудову файлової структури збереження, пошуку та обробки інформації.
 • Призначення, склад та основні функції операційної системи.
 • Основні елементи та прийоми роботи в операційній системі.
 • Основні поняття та принципи архівування інформації.
 • Технології обробки текстового документа.
 • Технологію підготовки електронних таблиць та проведення розрахунків.
 • Технологію використання системи створення презентацій.
 • Технологію використання мережі Internet. Позитивні і негативні аспекти застосування Інтернет.
 • Пошукові механізми та сервіси Інтернет, програмні засоби на веб-платформі.
 • Особливості використання гіпертексту, мультимедіа, гіпермедіа.
 • Вимоги до організації роботи з документами, що розташовуються он-лайн.
 • Організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі.
 • Особливості та переваги програмних засобів для оптимального вибору інструментів під час розв’язання професійних завдань.
 • Методи захисту інформації.

вміти:

 • Працювати з дисками, папками та файлами.
 • Працювати з вікнами, ярликами та іншими об’єктами операційної системи.
 • Використовувати сучасні зовнішні носії інформації для обміну даними, створювати резервні копії й архіви даних і програм.
 • Використовувати текстовий редактор для створення, редагування, форматування та друку текстових документів.
 • Використовувати електронні таблиці для проведення різноманітних розрахунків.
 • Створювати мультимедійні презентації із ефектами анімації та проводити їх демонстрацію за допомогою мультимедійного проектора.
 • Проводити пошук та збереження інформації в мережі Internet.
 • Працювати з програмними засобами загального призначення, що відповідають сучасним вимогам світового ринку.

Анотація

Робоча програма

Силабус


Викладачі курсу

Болілий Василь Олександрович (доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Рєзіна Ольга Василівна (доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Присяжнюк Олена Віталіївна (доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Баранюк Олександр Филимонович (доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Пузікова Анна Валентинівна (старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Шлянчак Світлана Олександрівна (старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Котяк Віталій Володимирович (старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Матяш (Копотій) Вікторія Володимирівна (викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій)

Дроговоз Наталія Анатоліївна (викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій)


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Програмне забезпечення ЕОМ. ІКТ.

Поняття програмного забезпечення. Класифікація програмного забезпечення. Пропрієтарне та вільне програмне забезпечення. Різні ліцензії на програмне забезпечення.

Поняття ІКТ. Вплив ІКТ на удосконалення процесу навчання. Техніка безпеки при роботі на ЕОМ.

Змістовий модуль 2. Сучасні операційні системи.

Функції операційних систем. Порівняльна характеристика провідних сімейств операційних систем: Windows, Linux, Android тощо. Робота з файловою структурою. Налаштування операційної системи. Встановлення програм.

Змістовий модуль 3. Комп’ютерний пошук інформації.

Пошук інформації. Модель пошуку інформації. Інформаційно-пошукові мови. Види інформаційно-пошукових систем та мереж.

Пошукові служби та основні принципи пошуку інформації. Алгоритми роботи пошукових служб.

Пошук бібліографічних описів в бібліотеках через мережу Internet.

Оцінювання достовірності інформації знайденої у Інтернет-ресурсах.

Змістовий модуль 4. Технології Веб 2.0.

Поняття про Веб 2.0. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0. Організація соціальних мереж на базі ресурсів Веб 2.0. Соціальна роль інформаційно-комунікаційних технологій. «Інформаційний спосіб життя». Проблеми розвитку мережевого суспільства та мережевих спільнот.

Мережеві спільноти. Поняття соціальних мереж та мережевих спільнот. Соціально-психологічні аспекти формування мережених спільнот. Використання у професійній діяльності можливостей соціальних мереж.

Мережеві щоденники. Поняття блога і різновиди блогів. Огляд служб для ведення блогів. Організація соціальних мереж на базі блогів, створення спільнот блогерів.

Технології Вікі-Вікі. Поняття Вікі-Вікі та різні Вікі-платформи. Огляд Вікі-сайтів. Пошук інформації, обговорення статей. Сумісне створення та редагування гіпертекстів. Організація соціальних мереж на базі Вікі-Вікі.

Хмарні технології. Соціальні мережеві сервіси для зберігання мультимедійних файлів. Соціальні сервіси, що дозволяють організовувати спільну роботу з різними типами документів.

Технології штучного інтелекту.

Геосервіси. Карти Google.

Змістовий модуль 5. Обробка текстових документів.

Засоби автоматизації обробки документів. Стилі та шаблони. Структура документа.

Робота з таблицями. Сортування даних в таблиці.

Робота з об’єктами. Вставка в документ фігурного тексту, малюнків. Створення власних малюнків з використанням автофігур. Створення схем, діаграм.

Режим рецензування тексту. Запис виправлень. Коментування.

Підготовка документу до друку. Перевірка орфографії та граматики. Налагодження автоматичної перевірки правопису. Вставка номерів сторінки. Попередній перегляд документа та друкування.

Підготовка електронної публікації у різних форматах (PDF, RTF, PUB, ebook, fb2).

Змістовий модуль 6. Обробка електронних таблиць.

Організація обчислень у електронних таблицях. Типи адресації комірок. Створення формул із вбудованими функціями.

Сортування й фільтрування даних в електронних таблицях. Проміжні підсумки. Зведені таблиці.

Планування, створення, форматування діаграм.

Змістовий модуль 7. Мультимедіа.

Поняття мультимедіа. Означення мультимедіа. Складові мультимедіа. Стандарти. Гілки мультимедіа. Використання мультимедіа.

Графіка в мультимедіа. Графіка. Види графіки. Типи графічних фалів. Конвертація файлів. Порівняння графічного файлу в різних форматах. Обробка зображень.

Звук в мультимедіа. Звук. Параметри звукових файлів. Типи звукових файлів. Конвертація файлів. Порівняння звукового файлу в різних форматах. Обробка аудіо-файлів.

Відео в мультимедіа. Типи відео-файлів. Конвертація файлів. Порівняння відео-файлів в різних форматах. Обробка відео-файлів.

Підготовка мультимедійних презентацій. Особливості навчальних презентацій. Слайдові та потокові презентації. Створення презентації: постановка проблеми, створення проекту; створення фону; створення тексту; вставка малюнків; настроювання анімації тексту; настроювання анімації малюнків; запуск та налагодження презентації. Добавляння нотаток та коментарів до слайдів. Створення елементів управління та гіперпосилань.


Зміст курсу

Шкала оцінювання

 1. Лабораторні роботи №1-4 - 4 бали
 2. Лабораторні роботи №5 (проект "Штучний інтелект") - 24 бали
 3. Лабораторні роботи №6-15 - 4 бали
 4. Підсумковий тест - 20 балів


Лабораторна робота №1. Операційна система Linux Ubuntu. Основи роботи з теками та файлами

Мета: формування поняття операційної системи, файлової системи та вмінь роботи із теками і файлами у середовищі Ubuntu.

Питання до вивчення

 1. Поняття операційної системи.
 2. Файлова система операційної системи Ubuntu.
 3. Стільниця операційної системи Ubuntu. Структура вікна. Діалогові вікна.
 4. Головне меню Ubuntu.
 5. Довідкова система Ubuntu.
 6. Основні дії з теками і файлами.
 7. Призначення Смітника. Відновлення файлів.
 8. Робота з локальною комп'ютерною мережею засобами Ubuntu.
 9. Пошук файлів у файловій системі Ubuntu.

Інформаційні ресурси до теми "Операційна система Linux"


Завдання до виконання

 1. Переглянути вміст об'єкту "Комп'ютер" (за допомогою кнопки "Місця" або кнопки "Діяльність").
 2. У теці (папці) "Домівка" (Домашняя папка) створити власну теку, назва якої Прізвище_група.
 3. У теці Прізвище_група створити теки (папки) такої структури:
  Задание папки.gif
 4. Якщо можливо, то переглянути вміст ресурсу Students: та у теці Students:\Students\ знайти три довільні файли. Якщо доступ до ресурсу неналаштований, то довільні файли пошукати у теці "Домівка".
 5. Скопіювати знайдені файли у кожну з тек (папок) Група (номер групи)Документи (прізвище студента), Малюнки (прізвище студента) та Навчальні матеріали.
 6. Перейменувати файли скопійовані у теку (папку) Документи (прізвище студента), присвоївши їм відповідно імена документ№1, документ№2 і т.д.
 7. Перейменувати файли скопійовані у теку Малюнки (прізвище студента), присвоївши їм відповідно імена малюнок№1, малюнок№2 і т.д.
 8. Перемістити файл документ№1 на Стільницю (Робочий стіл).
 9. Перемістити файл малюнок№1 на Стільницю (Робочий стіл).
 10. За допомогою мишки змінити розташування значків на Стільниці (Робочий стіл).
 11. За допомогою контекстного меню Стільниці (Робочий стіл) впорядкувати значки.
 12. Вилучити із Стільниці (Робочий стіл) файли документ№1 та малюнок№1.
 13. Відновити вилучені файли (Смітник).
 14. Установити ємність та кількість вільного місця на ресурсі Students:.
 15. Надати файлам вид, при якому відображаються приховані (скрытые) файли та папки (каталоги), використовуючи команду меню Вид -> Показывать скрытые файлы.
 16. Приховати файл документ№1 (щоб приховати об'єкт, потрібно його переіменувати, добавивши символ "." на початку імені).
 17. Надати текам (папкам) вид, при якому не відображаються сховані (скрытые) файли (Вид -> Показывать скрытые файлы). Дослідити, що після цього змінилося.
 18. Файл документ№1 зробити неприхованим (щоб показати об'єкт, потрібно його переіменувати, видаливши символ "." на початку імені).

Контрольні запитання

 1. Що називається файлом?
 2. Що називається папкою, каталогом або діректорією?
 3. Що називається посиланням (ярлик) у Linux?
 4. Які функції в Linux виконують посилання?
 5. Що називається файловою системою?
 6. Яка послідовність дій при створенні, перейменуванні, копіюванні, перенесенні, знищенні, відновленні об’єкта?
 7. Як можна створити посилання?
 8. Яке призначення об’єкта Корзина?
 9. Як запустити пошукову систему Linux?

Лабораторна робота №2. Архівування даних. Менеджер архівів Ubuntu. Встановлення програм у середовищі Ubuntu. Налаштування Ubuntu.

Мета: формування поняття архівування даних, вміннь роботи з архівними файлами та Менеджером архівів, вмінь налаштовувати середовище Ubuntu.

Питання до вивчення

 1. Поняття архівування даних.
 2. Програми-архіватори та їхні функції.
 3. Робота із Менеджером архівів Ubuntu.
 4. Встановлення програм у середовищі Ubuntu.
 5. Налаштування Ubuntu.

Завдання до виконання

 1. На робочому столі створити папку Студент_прізвище.
 2. У папку Студент_прізвище скопіювати 2 довільні файли.
 3. Стиснути всі файли, що містяться у папці Студент_прізвище. Архівний файл назвати Архів_Прізвище та розмістити його у папці Студент_прізвище.
 4. З’ясувати розмір архівного файла, порівняти із загальним розміром незаархівованих файлів. Зробити висновки.
 5. Переглянути отриманий архів.
 6. У теку Документи розпакувати файл Архів_Прізвище.
 7. Знайти три документи, що мають розширення *.odt і скопіювати їх до теки Студент_прізвище.
 8. Усі знайдені файли додати до архіву Архів_Прізвище, який потім переіменувати Новий архів, і помістити його у теку Студент_прізвище.
 9. Знайти "Центр програмного забезпечення Ubuntu(Центр приложений Ubuntu)". Переглянути, які програми встановлені на Вашому ПК.
 10. У додатку "Центр програмного забезпечення Ubuntu (Центр приложений Ubuntu)" знайти антивірусні програми та спробувати встановити їх.
 11. У додатку "Центр програмного забезпечення Ubuntu (Центр приложений Ubuntu)" знайти корисну освітню програму (наприклад, перекладач) та спробувати встановити її.
 12. Дослідити Системні параметри у середовиці Ubuntu.
 13. Знайти в Ubuntu програму Про цей комп'ютер (Подробиці). Зібрати та зафіксувати у звіті дані про свій комп’ютер за допомогою програми Про цей комп'ютер (Подробиці).
 14. Налаштувати зовнішній вигляд системи за власними побажаннями (Робочій стіл, Миша, Клавіатура, Екран тощо).

Контрольні запитання

 1. Що таке архівування даних?
 2. Які програми-архіватори ви знаєте?
 3. Як оцінити ефективність і доцільність стискання файлів?
 4. Як переглянути вміст архіву?
 5. Як додати файли до архіву?
 6. Як розархівувати архів?

Лабораторна робота №3. Пошукові системи мережі інтернет

Browser-773215 1920.png

Мета: формування інформаційно-пошукових умінь на основі використання інформаційних ресурсів і засобів пошуку мережі інтернет.

Питання для вивчення

 1. Пошукові системи інтернету. Типи пошукових систем.
 2. Пошукові каталоги.
 3. Індексні пошукові системи (ІПС). Характеристики індексних пошукових систем.
 4. Етапи роботи та складові ІПС.
 5. Об’єкти індексної бази даних.
 6. Характеристики інтерфейсу ІПС.
 7. Архітектура ІПС.
 8. Електронні бібліотеки.

Інформаційні ресурси до теми "Пошукові системи мережі інтернет"


Завдання до виконання

У меню "Закладки" (Избранное) створити тематичну папку "Пошукові системи". Внести до цієї папки закладки з адресами пошукових систем МЕТА, Google, UAport, Шукалка тощо.


У звіті до лабораторної роботи (документі, створеному у середовищі текстового процесора) створити таку таблицю:

№ запитанняФормулювання запитанняВідповідьURL-адреси документа, в якому знайдено відповідь

В інтернеті знайти відповіді на наступні запитання, дані занести до таблиці.

 1. Як називалась перша механічна обчислювальна машина, проект якої розробив Блез Паскаль?
 2. За досягнення в яких сферах людської діяльності надається Нобелевська премія?
 3. Який космічний сигнал зареєстрував радіотелескоп «Велике вухо»?
 4. До якого сімейства приматів відноситься людина?
 5. В якому році відбувся перший вертикальний політ гелікоптера?
 6. О котрій годині сьогодні був схід сонця в Кіровограді?
 7. Як називали односельчани лауреата Шевченківської премії поета Дмитра Йосиповича Іванова в дитинстві?
 8. Записати точну адресу та фізичні координати (широту, довготу) одного зі знакових місць м.Кіровограда (наприклад, бібліотеки ім.Чижевського, педагогічного університету ім.Винниченка, краєзнавчого музею тощо) .
 9. Пошук точної фрази або форми слова. Хто є автором поетичного рядка "Ще вруняться горді славутові кручі…"?
 10. Як знайти цитату, в якій пропущено слово? Хто є автором поетичного рядка "Ой * шляхи широкії"?
 11. Пошук з якоюсь кількістю пропущених слів. Як повністю називається стаття "Facebook відключив ботів, які...", у назві якої пропущено в кінці три слова.
 12. Пошук синонімів. Знайдіть синоніми до слова "контроль".
 13. Значення слова. Дізнаєтеся значення терміну "штучний інтелект".
 14. Конвертер величин. Знайдіть скільки буде 29 дюймів у сантиметрах Для цього просто введіть ваш запит в рядок (1 кг в фунтах).
 15. Курс валют. Знайдіть скільки гривень складають 480 доларів.
 16. Час по місту. Знайдіть точний час по місту Кропивницький.
 17. Калькулятор. Підрахуйте вартість навчання за контрактом на вашій спеціальності за 4 роки.
 18. Прогноз погоди по місту. Знайдіть прогноз погоди по місту Кропивницький.
 19. Перекладач. Перекладіть у полі пошукової системи фразу "штучний інтелект" на англійську мову.
 20. Пошук в певних тимчасових рамках. Знайдіть події, які відбулися у Кіровоградському державному педагогічному університеті за період із 1 листопада по 30 листопада 2016 року.

У будь-якій пошуковій системи знайти Web-документи, які містять указані в завданні ключові слова, використовуючи мову запитів цієї пошукової системи. Результати занести до таблиці.

Номер питанняФормулювання запитуКількість знайдених документів
 1. Як знайти будь-які з кількох слів?. Знайдіть сайти, які містять хоча б одну із фраз "журналіст" або "штучний інтелект".
 2. Як знайти слова в межах одного речення? Знайдіть сайти, на сторінках яких слова "штучний інтелект" та "освіта" стоять в одному реченні.
 3. Як виключити слово з пошуку? Знайдіть сайти, які містять слово "Шевченко", але не містять слів "Андрій" та "Андрей".
 4. Як знайти документ, що містить певне слово?. Знайдіть сайти, які містять фразу "штучний інтелект" і обов'язково слово "освіта".
 5. Як шукати на сайтах на певному мовою? Знайдіть сайти українською мовою (uk), які містять фразу "штучний інтелект".
 6. Зворотні посилання. Знайдіть приблизну кількість прямих посилань на сайт ЦДПУ.

Результати зберегти на жорсткому диску.

 1. "Як шукати на певному сайті?" На сайті "https://www.cuspu.edu.ua" знайдіть інформацію про наукову конференцію, яка присвячена 95-річчю Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Збережіть сторінку на жорсткому диску.
 2. "Як шукати документи певного типу?" Знайдіть навчальний посібник присвячений темі "штучний інтелект" у форматі pdf та збережіть його на жорсткому диску.
 3. Пошук по зображенню. Знайдіть в мережі подане нижче зображення і визначіть по його опису то, де воно зроблено, хто його автор, хто на ньому зображений тощо.

Internet of Things.jpg


Контрольні запитання

 1. Які типи пошукових систем існують у мережі інтернет?
 2. За яким принципом організовані пошукові каталоги?
 3. Що означає поняття "релевантність"?
 4. Що називають ключовими словами запиту?
 5. Назвіть основні характеристики індексних пошукових систем.
 6. Що означає повнота пошуку?
 7. Що означає точність пошуку?
 8. Назвіть етапи роботи індексної пошукової системи.
 9. Назвіть основні складові ІПС.
 10. Які лінгвістичні проблеми вирішуються при створенні та функціонуванні ІПС?
 11. Назвіть об’єкти індексної бази даних.
 12. Для чого створюється інвертований файл? Наведіть приклади завчасно підготовлених для пошуку даних.
 13. Як відбувається процес побудови інвертованого файлу?
 14. Назвіть характеристики інтерфейсу ІПС.
 15. Які пристрої складають архітектуру ІПС.

Лабораторна робота № 4. Технології Вікі-Вікі

Мета: ознайомлення з поняттям технології Вікі-Вікі, формування вмінь і навичок користування Вікі-середовищем.

Отсканированный документ-3.jpg

Питання для вивчення

 1. Служба Вікі-ЦДПУ.
 2. Створення облікового запису, створення й оформлення власної сторінки користувача.
 3. Створення нових статей.
 4. Редагування та форматування тексту статей.
 5. Налаштування власного аккаунту, обговорення статей.

Завдання до виконання

 1. Переглянути Вікі-ЦДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua). Знайти особисту сторінку викладача ("Спільнота").
 2. Авторизуватися у даному ресурсі за відповідними логіном та паролем, що надається тільки студентам ЦДПУ. (Така форма реєстрації надає можливість викладачу та іншим студентам легко шукати Ваші статті).
 3. У особистих налаштуваннях у секції "Параметри електронної пошти" ввести адресу власної поштової скрині й підтвердити реєстрацію на Вікі-ЦДПУ.
 4. Після реєстрації у Вікі-середовищі автоматично створюється власна сторінка користувача (власний міні-сайт). Оформити власну сторінку користувача за шаблоном:
  {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}
 1. У середовищі Вікі-ЦДПУ зайти у розділ «Проекти» (на головній сторінці). Серед проектів обрати Проект "Штучний інтелект".
 2. Створити статтю на Вікі-ЦДПУ, у якій висвітлити свій досвід та враження від реалізованого проекту за зразком Шаблон:Портфоліо до проекту "Штучний інтелект". Посилання на портфоліо розмістити на власній сторінці користувача у розділі "Мої роботи".
 1. До власної статті добавити нумерований або маркерований список. Наприклад, анкету (див. Проект "Штучний інтелект").
 2. Результати проведеного опитування розмістити у власній статті у вигляді таблиць і діаграм (див. Проект "Штучний інтелект").
 3. Дібрати ілюстрації до власної статті. Завантажити їх у Вікі-ЦДПУ і розмістити на сторінці зі статею.

Контрольні запитання

 1. Які можливості надає користувачу Вікі-сервіси?
 2. У чому полягають особливості роботи цієї служби?
 3. Як здійснюється реєстрація та авторизація у Вікі-середовищі?
 4. Як створити власну сторінку?
 5. Що називають вікіфікацією?
 6. Які правила іменування нових статей?
 7. Як можна створити нову статтю?
 8. Для чого у Вікі-середовищі є шаблони і як їх застосовувати?
 9. Як редагувати статтю?
 10. Які команди форматування тексту є на панелі інструментів?
 11. Як слідкувати за змінами та історією статті?
 12. Які правила написання на сторінці обговорень?

Лабораторна робота №5. Технології Веб 2.0

Мета: ознайомлення з поняттям технології Веб2.0, формування вмінь і навичок користування середовищем.

Питання для вивчення

 1. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0.
 2. Організація соціальних мереж на базі ресурсів Веб 2.0.
 3. Проблема адаптації людини до нових технологічних рішень. Соціальна роль інформаційно-комунікаційних технологій. «Інформаційний спосіб життя».
 4. Мережеві спільноти. Поняття соціальних мереж та мережевих спільнот. Соціально-психологічні аспекти формування мережених спільнот. Використання у професійній діяльності можливостей соціальних мереж.
 5. Поняття блога і різновиди блогів. Служба Blogger. Створення облікового запису, створення й оформлення блога, публікація повідомлень (постів), налаштування власного аккаунту, організація обмеженого доступу до блога. Організація соціальних мереж на базі блогів, створення спільнот блогерів.
 6. Хмарні технології. Соціальні мережеві сервіси для зберігання мультимедійних файлів. Соціальні сервіси, що дозволяють організовувати спільну роботу з різними типами документів Google Диск.

Завдання до виконання

Завдання проекту Проект "Штучний інтелект"

Контрольні запитання

 1. Які веб-ресурси відносять до Веб 2.0? Наведіть приклади.
 2. Які сервіси надають користувачеві соціальні мережі?
 3. Як формуються соціальні мережі?
 4. Із яких структурних елементів складається блог?
 5. Які послуги надають користувачу хмарні сервіси?

Лабораторна робота № 6. Текстовий процесор LibreOffice Writer. Редагування текстів

Мета: формування умінь використовувати текстовий процесор для створення та редагування текстових документів.
Питання для вивчення

 1. Структура вікна Writer та робота з його елементами.
 2. Робота з документом (створення, збереження, відкриття, закриття). Створення документів на основі шаблонів та інших документів.
 3. Введення та редагування тексту (введення тексту, вставлення спеціальних символів, переміщення по документу, виділення тексту та його редагування, пошук і заміна символів).

Завдання до виконання

 1. Знайти в мережі інтернет реферат обсягом 5-10 сторінок. Відредагувати його таким чином, щоб:
  • Були виправлені помилки.
  • Між словами стояв лише один символ пропуску.
  • На початку абзацу не містилося жодного пропуску.
 2. На початку реферату вставити симол §.
 3. Зберегти файл під іменем Реферат_Прізвище у папці D:\Students\1_kurs\.
 4. Відкрити документ Реферат_Прізвище. Виділити весь текст (Правка→Выделить все). На панелі інструментів Форматирование у полі Стиль вибрати пункт Отменить форматирование.
 5. Використовуючи команди меню Правка→Найти та Правка→ Заменить виконати завдання у тексті документа Реферат_Прізвище:
  • знайти слово «комп’ютер»;
  • знайти слово, яке починається сполученням літер «інфо»;
  • знайти цифру «3»;
  • замінити в документі всі слова «тобто» на «або»;
  • Зберегти документ Реферат_Прізвище та закрити його.
 6. Створити новий документ, в якому оформити бланк резюме. Зберегти його як шаблон документа під іменем Шаблон_Прізвище.

Контрольні запитання

 1. Як запустити програму Writer?
 2. З яких елементів складається вікно програми Writer?
 3. Яку стандартну назву має документ?
 4. Як створити новий абзац у текстовому документі?
 5. Які є способи відображення документа на екрані?
 6. Як створити новий текстовий документ?
 7. Як відкрити існуючий документ?
 8. Як зберегти на диску текстовий документ?
 9. Як визначити кількість сторінок в документі?
 10. Для чого використовуються шаблони?
 11. Як створити новий документ на основі стандартного шаблону?
 12. Як створити новий шаблон?

Лабораторна робота № 7. Текстовий процесор LibreOffice Writer. Форматування тексту

Мета: формування умінь форматувати символи та абзаци, створювати стилі та використовувати їх для форматування тексту.
Питання для вивчення

 1. Форматування тексту.
 2. Форматування символів та абзаців.
 3. Форматування за допомогою стилів.
 4. Схема документа.
 5. Створення змісту та предметного покажчика.

Завдання до виконання

 1. Створити документ Заява_Прізвище за зразком (рис. 7.1). Рекомендація: між датою і підписом поставити один символ табуляції.
 2. Zayava.png

  Рис. 7.1 Зразок документа Заява
 3. У новому документі ввести список за зразком (рис. 7.2) з використанням табуляції. Зберегти документ Список_Прізвище.
 4. Spisok.png

  Рис. 7.2 Зразок списка


 5. Оформити титульну сторінку до документу Реферат_Прізвище.
 6. Для тексту документу Реферат_Прізвище встановити наступні параметри:
  1. символів: Times New Roman, 14 пт, ж, чорний колір;
  2. абзацу: вирівнювання по ширині, подвійний інтервал, відступ першого рядка на 1 см.
 7. У документі Реферат_Прізвище змінити стиль абзацу Заголовок1 за описом: Times New Roman, 18 пт, ж, червоний, по центру, одинарний інтервал, інтервал перед і після абзацу 12 пт. Застосувати цей стиль до назв розділів реферату.
 8. Змінити стиль абзацу Заголовок2 за описом: Times New Roman, 16 пт, ж, синій, по центру, одинарний інтервал, інтеравал після абзацу 6 пт. Застосувати цей стиль до назв параграфів реферату.
 9. У документі Реферат_Прізвище створити зміст за допомогою команди меню Вставка → Оглавление и указатели ("Покажчики та таблиці")(рівням повинні відповідати стилі Заголовок1, Заголовок2, Заголовок3).
 10. У документі Реферат_Прізвище створити виноски для слів-термінів (не менше 5 звичайних виносок на різних сторінках документу).

Контрольні запитання

 1. Що називається форматуванням тексту?
 2. Як змінити форматування символів?
 3. Як змінити форматування абзаців?
 4. Як змінити в тексті відстань між рядками?
 5. Що називається стилем?
 6. Як накласти стиль на текст?
 7. Як створити новий стиль?
 8. Як змінити існуючий стиль?
 9. Що відбудеться з оформленням тексту при зміні стилю?
 10. Як вилучити стиль?
 11. Де зберігаються стилі?
 12. Як створити зміст у тексті?

Лабораторна робота № 8. Текстовий процесор LibreOffice Writer. Розміщення тексту в таблицях, колонках і списках

Мета: формування умінь використання текстового процесора для створення таблиць, колонок та списків у текстовому документі.
Питання для вивчення

 1. Табуляція. Створення маркірованих та нумерованих списків.
 2. Розміщення тексту в колонках.
 3. Вставка таблиць в документ. Робота з таблицями. Форматування таблиць. Сортування списків і таблиць.

Завдання до виконання

 1. Розбити текст першого параграфа, поданий у файлі Реферат_Прізвище, на дві колонки. Зберегти файл під іменем Колонки2_Прізвище. Об’єднати дві колонки в одну колонку та зберегти під іменем Колонки_Прізвище. Закрити всі відкриті документи.
 2. Для документу Реферат_Прізвище створити нумерований список рекомендованої літератури (не менше 8 пунктів). У нумерованому списку після другого пункту додати новий пункт. Зберегти файл.
 3. Створити новий документ. У ньому набрати маркірований список навчальних предметів. У маркірованому списку поміняти маркер на символ «♥». Зберегти файл під іменем Список1_Прізвище та закрити його.
 4. Відкрити документ Список1_Прізвище. Відсортувати маркерований список за алфавітом. Зберегти та закрити документ.
 5. У документі Список1_Прізвище набрати таблицю «Розклад занять» (за зразок взяти розклад власних занять). Зберегти документ.
 6. Створити документ Календарний_план_Прізвище, у якому набрати та відформатувати таблицю за зразком (рис. 9.1). Зберегти і закрити документ.
 7. Відкрити документ Календарний_план_Прізвище. Перший рядок таблиці зробити заголовком (повинен дублюватися на кожній сторінці документу). Доповнити таблицю наступними рядками
 8. Mnmi -2.JPG
 9. В новому документі Затверджено_Прізвище оформити титульну сторінку до календарного планування за зразком (рис. 9.2).
 10. У новому документі Список2_Прізвище створити багаторівневий список з використанням табуляції за зразком (рис. 9.3).
 11. Mnmi -1.JPGMnmi -3.JPG
  Mnmi -4.JPG

Контрольні запитання

 1. Чому при створенні списків треба користуватися кнопками на панелі інструментів «Нумерация», «Маркеры»?
 2. Як змінити нумерований список на маркірований і навпаки?
 3. Як встановити потрібний маркер?
 4. Як задати вигляд номеру в списку?
 5. Як вставити порожній рядок\стовпчик в таблицю?
 6. Як вилучити з таблиці рядок\стовпчик?
 7. Як об’єднати комірки таблиці?
 8. Як можна змінити форматування таблиці?
 9. Як упорядкувати рядки таблиці за деякою ознакою?

Лабораторна робота № 9. Текстовий процесор LibreOffice Writer. Створення комплексних документів з малюнками. Підготовка текстового документу до друку.

Мета: формування умінь вставляти в текстовий документ різні об’єкти: малюнки, картинки, художньо оформлені слова та математичні формули. Формування умінь готувати документ до друку: вставляти номери сторінок, розставляти переноси та встановлювати потрібні параметри сторінки.
Питання для вивчення

 1. Створення малюнків засобами Writer.
 2. Робота з графічними об’єктами.
 3. Використання спеціальних ефектів до тексту.
 4. Вставка у документ математичних формул.
 5. Вставка верхніх та нижніх колонтитулів.
 6. Перевірка орфографії і граматики.
 7. Настроювання параметрів сторінки.
 8. Настроювання параметрів друкування документу.

Завдання до виконання

 1. Відкрити документ Реферат_Прізвище. Внести у цей документ наступні зміни та зберегти під іменем Лаб9_Прізвище:
  1. Вставити в нижні колонтитули номер сторінки (справа).
  2. Вставити верхні колонтитули з наступним вмістом: власне прізвище, номер групи, малюнок (наприклад, маленька черепашка).
  3. Виконати перевірку орфографії у документі.
  4. Розставити переноси (автоматично).
  5. Встановити в документі такі поля сторінки: ліве – 2 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.
  6. Зробити альбомну орієнтацію сторінки в документі.
  7. Розглянути режими перегляду (Файл → Предварительный просмотр). Переглянути документ перед друкуванням та внести потрібні виправлення.
 1. Зберегти його в PDF форматі під іменем Лаб9_Прізвище.
 2. До слів «перевірка», «поганий», «застосувати», «розв’язання» підібрати синоніми. Оформити у вигляді таблиці з двома стовпцями та чотирма рядками.
 3. Створити новий документ Об_екти_Прізвище, у якому зберегти результати виконання наступних завдань:
  1. створити привітальну грамоту за зразком (рис 10.2);
  2. створити власне генеалогічне дерево.
  3. добавити математичні формули
  Mnmi -5.JPG

Mnmi -7.JPG

Контрольні запитання

 1. Як вставити малюнок у документ?
 2. Як змінити розміри малюнка?
 3. Які дії можна виконувати над малюнками?
 4. Які можливості для розміщення малюнка в тексті надає Writer?
 5. Як вилучити малюнок?
 6. Як створити заголовок за допомогою фігурного тексту?
 7. Як змінити зовнішній вигляд фігурного тексту?
 8. Як змінити колір та товщину фігурного тексту?
 9. Що називається колонтитулами?
 10. Як створити різні колонтитули на різних сторінках документу?
 11. Як налагодити автоматичну перевірку орфографії в документі?
 12. Як надрукувати весь документ в одному примірнику?
 13. Як надрукувати поточну сторінку? декілька сторінок? виділений фрагмент?
 14. Як вибрати розмір, поля і орієнтацію аркушу паперу?
 15. Як встановити масштаб зображення документа?

Лабораторна робота № 10: LibreOffice Calc. Введення та редагування даних. Форматування і добір даних.

Мета: формування знань про можливості використання Calc; формування вмінь уведення та редагування табличних даних, формування вмінь форматування, сортування і фільтрації даних у середовищі Calc
Питання для вивчення

 1. Знайомство з Calc (можливості використання, запуск, вікно програми, меню, робота з книгами).
 2. Уведення та редагування даних в Calc. Автозаповнення. Пошук та заміна інформації.
 3. Робота з фрагментами книги.
 4. Настройка параметрів сторінки.
 5. Форматування даних в Calc.
 6. Умовне форматування.
 7. Сортування інформації в таблицях.
 8. Використання фільтра для відбору даних.

Інформаційні ресурси
Відео


Завдання до виконання

 1. Створити нову книгу Calc. На першому листі наберіть Листок обліку студентів за зразком поданим нижче (рис. 12.1). Для створення нумерації використати автозаповнення.
 2. Перейменувати Лист1 в Список студентів.
 3. Зберегти файл у робочу папку під назвою Spisok.
 4. Перейти на Лист2. Створити відомість семестрових оцінок (рис. 12.2). Номера та прізвища студентів скопіювати з листа "Список студентів". Перейменувати Лист2 у "Відомість оцінок".
 5. Знищити Лист3. Для кожного з ярликів листів встановити свій колір.
 6. Відформатувати листи, створені на попередньому занятті (збільшити шрифт заголовків, використати оформлення напівжирним та курсивом, створити границі для кожної з таблиць, для оформлення таблиць зробити заливку рядку заголовку) за зразком поданим нижче (рис. 13.1).
 7. Відсортувати дані з листа "Список студентів" за такими критеріями:
  1. за датою народження;
  2. за адресою, а потім за прізвищем;
  3. за іноземною мовою, а потім за прізвищем.
 8. З використанням умовного форматування виділити комірки з англійською мовою жовтим кольором, з німецькою – зеленим (перед використанням умовного форматування створити власні стилі (рис. 13.2)).
Mnmi -8.JPG
Mnmi -9.JPG
 1. Провести такі заміни: назви вулиць Маланюка на Черкаську, Попова на Жадова.
 2. Проекспериментувати з налаштуванням зовнішнього виду вікна: змінити масштаб, відобразити розмітку сторінок, зафіксувати рядки 1-7.
 3. Для обох листів встановити такі параметри сторінки: альбомну орієнтацію паперу, поля – верхнє та нижнє по 1,5 см, ліве та праве по 2 см.
 4. У відомості оцінок за допомогою умовного форматування виділити стовпчик з оцінками з української мови: менше 6 балів – червоним кольором, від 6 до 10 балів – жовтим і більше 10 балів – зеленим кольором (рис. 13.2).
 5. Засобом Автофильтр відібрати дані за такими критеріями:
  1. список студентів, які вивчають англійську мову;
  2. список студентів, які вивчають німецьку мову. Відомості, відібрані за кожним із критеріїв скопіювати на нові листи з назвами "Список англійський", "Список німецький".
 1. Створити верхній та нижній колонтитули. У верхньому вказати своє прізвище, групу та факультет. У нижньому – дату та час.
 2. Підготувати 2 лист до друку збільшивши масштаб до 200% (при перегляді таблиця розтягнеться на 4 сторінки).
 1. Відібрати студентів, які мають кращі оцінки з перших трьох предметів (використати можливості сортування).
 2. За допомогою автофільтра відібрати список студентів, які проживають у гуртожитках (Полтавська, 35 та 37). Відібрані дані помістити на новий лист, перейменувавши його в "Список гуртожиток" (рис. 13.3). Зберегти книгу.
Mnmi -10.JPG
Mnmi -11.JPG
Mnmi -12.JPG


Контрольні запитання

 1. У чому полягає різниця між електронними таблицями та табличними процесорами?
 2. Назвіть основні елементи вікна Calc та їх призначення.
 3. Яке призначення пунктів меню табличного процесора?
 4. Розкрийте поняття ім’я комірки та діапазону комірок?
 5. Вкажіть призначення та типи курсорів у Calc?
 6. Як вводяться дані до комірок електронної таблиці?
 7. Як можна відредагувати дані в комірці?
 8. Як скопіювати (перенести) фрагмент даних?
 9. Які особливості пошуку і заміни даних в Calc?
 10. Які операції можна виконувати над стовпцями/строками електронної книги?
 11. Які операції можна виконати над листами електронної книги?
 12. Назвіть формати для представлення даних Calc?
 13. Як змінити зовнішнє представлення числа в комірці?
 14. Як об’єднати комірки в Calc?
 15. Як встановлюються границі для окремої комірки і для діапазону?
 16. Якими способами можна здійснити форматування даних в комірках Calc?
 17. Як встановити умовне форматування для діапазону комірок?
 18. Наведіть власний приклад використання умовного форматування.
 19. Як здійснити сортування даних таблиці за одним або декількома критеріями?
 20. Як здійснити відбір даних за певним критерієм (Автофільтр)?
 21. Чи можна відібрати дані за декількома критеріями?

Лабораторна робота № 11: Використання електронних таблиць LibreOffice Calc для проведення обчислень

Мета: формування умінь проведення обчислень у середовищі Calc з використанням формул і вбудованих стандартних функцій.
Питання для вивчення

 1. Поняття формули та її уведення.
 2. Застосування стандартних функцій. Майстер функцій.
 3. Деякі вбудовані функції Calc. Поняття вкладених функцій. Адресація комірок.

Завдання до виконання.

 1. Відкрити книгу Spisok, перейти на лист "Відомість оцінок". До таблиці добавити стовпчик під назвою Середній бал. Підрахувати середній бал для першого студента за допомогою формули =(C5+D5+E5+F5)/4. За допомогою автозаповнення чи копіювання застосувати формулу для всіх студентів.
 2. Внизу таблиці створити ще один рядок Середня успішність, в якому підрахувати середній бал успішності по предметах за допомогою функції AVERAGE.
 3. Добавити до таблиці ще один стовпчик з назвою Сума набраних балів, в якому підрахувати суму балів для кожного студента (функція SUM).
 4. Створити на листі "Відомість оцінок" ще один стовпчик Претендент на участь в олімпіаді з інформатики. Для кожного студента вивести слово ТАК, якщо бал студента з інформатики більше або дорівнює 10, НІ – в іншому випадку (застосувати функцію IF).
Mnmi -13.JPG
 1. До книги додати ще один лист з назвою "Відомість стипендій". Прізвища скопіювати з попереднього листа. Провести розрахунки в таблиці за такими формулами:
  1. Розмір стипендії – добуток мінімальної стипендії та коефіцієнту, який залежить від середнього балу;
  2. Податок – 11% від розміру нарахованої стипендії;
  3. Профспілкові внески – 1% від розміру нарахованої стипендії;
  4. Утримано – сума податку і профспілкових внесків;
  5. До видачі – різниця між розміром стипендії і утримано.
 2. Перерахувати податок в залежності від розміру стипендії:
  1. Якщо студент отримує основну стипендію, то податок становить 10% від розміру стипендії;
  2. Якщо студент отримує підвищену стипендію. то податок становить 13% від розміру стипендії
Mnmi -14.JPG


Контрольні запитання

 1. Назвіть послідовність дій при уведенні формули.
 2. Для чого призначені вбудовані функції Calc?
 3. Як ввести формулу з допомогою майстра функцій?
 4. Які функції називають вкладеними?
 5. Опишіть призначення функції SUM на власному прикладі.
 6. Опишіть призначення функції AVERAGE на власному прикладі.
 7. Опишіть призначення функції IF на власному прикладі.
 8. Поясніть поняття абсолютної і відносної адресації. Наведіть приклади їх застосування.

Лабораторна робота № 12: Графічне подання даних у середовищі LibreOffice Calc

Мета: формування вмінь використання засобів ділової графіки для побудови і форматування діаграм у середовищі Calc
Питання для вивчення

 1. Діаграми та їх типи.
 2. Елементи діаграми.
 3. Етапи створення діаграми.
 4. Редагування та форматування діаграм.

Завдання до виконання.

 1. Побудувати лінійну гістограму для 10 перших за списком студентів. За ряд даних взяти оцінку з інформатики.
 2. Mnmi -15.JPG
 3. Відформатувати створену гістограму (змінити колір фону, параметри шрифта та ін.)
 1. Побудувати звичайну гістограму за 3 рядами. За ряди даних взяти семестрові оцінки по 3-х перших предметах (для 5 перших по списку студентів)
 2. Mnmi -16.JPG
 3. Побудувати кругову діаграму. За ряд даних взяти виплати, внески та податки із стипендії для першого студента.
Mnmi -17.JPG
 1. Додати до відомості оцінок ще один стовбець в якому вказати кількість пропусків на кожного учня. Побудувати класичну змішану діаграму (гістограма і графік на одній діаграмі, кожен побудований по своїй вісі) залежності середнього балу від кількості пропусків.
Mnmi -18.JPG


Контрольні запитання

 1. Назвіть основні типи діаграм та їх призначення.
 2. Які найбільш поширені види діаграм ви знаєте?
 3. Як побудувати діаграму за допомогою майстра?
 4. Як відформатувати елементи діаграми?
 5. Які параметри можна встановити при роздрукуванні книги?


-

Лабораторна робота № 13. Обробка аудіо файлів

Мета: уміти розрізняти формати аудіо-файлів; записувати на диктофон звук; обробляти аудіо-файли; конвертувати аудіо-файли в інші формати; публікувати аудіо-файли.'

Питання для вивчення

 1. Звук. Цифровий звук.
 2. Параметри звукових файлів.
 3. Типи звукових файлів.
 4. Конвертація файлів.
 5. Порівняння звукового файлу в різних форматах.


Завдання до виконання

 1. Ознайомитися із теоретичними матеріалами "Цифровий звук".
 2. Ознайомитися із теоретичними матеріалами "Цифрові звукові формати".
 3. Дібрати та зберегти 3 музичні композиції в звуковому форматі без стиснення, наприклад, .aiff; .aif, wav [1].
 4. Кожну з композицій компресувати з бітрейдом від 128 до 320 Кбіт на сек.
 5. Порівняти якість звуку в отриманих файлах.
 6. Провести інтервью із своїм одногрупником або викладачем на тему "Штучний інтелект у житті сучасної людини". Записати у вигляді аудіо-файлу тривалістю 2-3 хв.
 7. Добавити до аудіозапису інтервью вступ, фонову музику та вилучити сторонні шуми.
 8. Зберегти новий аудіозапис у форматі mp3 і завантажити у хмарне сховище, а посилання розмістити на персональній сторінці користувача Вікі-ЦДПУ.

Інформаційні ресурси

 1. Что такое mp3?
 2. Что такое mp3?
 3. Звукорежиссура. Выпуск №1 - Введение в звукорежиссуру (Школа живого звука)
 4. AAC
 5. По тупому 01 - Что такое звук?

Веб-додатки для обробки аудіофайлів

Лабораторна робота № 14. Обробка відео файлів

Мета: уміти розрізняти формати відео-файлів; записувати на відео; обробляти відео-файли; конвертувати відео-файли в інші формати; публікувати відео-файли.'

Питання для вивчення

 1. Відео. Цифровий відео-файл.
 2. Параметри відео-файлів.
 3. Типи відео-файлів.
 4. Конвертація відео-файлів.
 5. Порівняння відео-файлів в різних форматах.


Завдання до виконання

 1. Ознайомитися із теоретичними матеріалами Відео-формати.
 2. Ознайомитися із теоретичними матеріалами Презентація "Відео".
 3. Дібрати та зберегти відео-файли для власного відео-роліка з теми "Сучасна молодіжна культура".
 4. Підготувати сценарій для власного відео-роліка тривалістю від 2 до 5 хвилин.
 5. Підготувати відео-фрагменти, фото, аудіо-файли для власного відео-роліка.
 6. Змонтувати засобами програми OpenShot власний відео-ролік із переходами, звуковою доріжкою, титульним кадром, титрами тощо.
 7. Вставити 25-м кадром у відео-ролік картинку із текстом "Поставте мені залік 100 балів!".


Для створення відео-роліка можна використовувати файли:

 1. Зразок відео
 2. Фрагмет 1
 3. Фото 1
 4. Фото 2

Інформаційні ресурси

 1. Ліцензії Creative Commons
 2. Более 20 веб-сайтов для бесплатного скачивания музыки по лицензии Creative Commons
 3. Как скачать с Youtube любой ролик с помощью одной клавиши

Лабораторна робота № 15. Мультимедійні потокові презентації

Мета: уміти розрізняти формати мультимедійних презентацій; створювати потокові презентації; конвертувати файли-презентації в інші формати; публікувати файли.'

Company-Logo Prezi.jpg

Питання для вивчення

 1. Потокова мультимедійна презентація.
 2. Параметри потокової презентації. Типи файлів.
 3. Конвертація файлів-презентацій.
 4. Порівняння відео-файлів та файлів презентацій.

Завдання до виконання

 1. Ознайомитися із теоретичними матеріалами Створення презентації за допомогою сервісу Prezi.
 2. Дібрати матеріали для потокової мультимедійної презентації.
 3. У сервісі Prezi вибрати шаблон оформлення та ефекти для презентації.
 4. Підготувати презентацію у Prezi обсягом від 7-10 слайдів.
 5. Розмістити посилання на презентацію у відповідному розділі курсу.


Інформаційні ресурси

 1. 7 крутых презентаций о презентациях
 2. Як створити презентацію Prezi
 3. Створення презентації за допомогою сервісу Prezi

https://prezi.com/tuspa2zo6lre/present/?auth_key=9offgaw&follow=glro3smltnnn&kw=present-tuspa2zo6lre&rc=ref-185934996Тест до курсу

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Кедрова Г.Е. Інформатика для гуманітаріїв: підручник і практикум для академічного бакалаврату / під ред. Г. Е. Кедрової. - М: Видавництво Юрайт, 2016. - 439 с. - Режим доступу: http://stud.com.ua/43281/informatika/informatika_dlya_gumanitariyiv
 2. Рад Б.Я. Інформаційні технології: підручник для прикладного бакалаврату / Б.Я. Рад, В.О. Цехановский. – 6-е вид., перероб. і доп. – М: Видавництво Юрайт, 2015. – 263 с. - Режим доступу: http://stud.com.ua/59715/informatika/informatsiyni_tehnologiyi
 3. Трофімов В.В. Інформаційні технології. У 2 т. Т. 1: підручник для академічного бакалаврату / під ред. В.В. Трофімова. - М: Видавництво Юрайт, 2015. - 238 с. - Режим доступу: http://stud.com.ua/35734/informatika/informatsiyni_tehnologiyi
 4. Балик Н., Лялик О. Активне навчання з використанням технологій Web 2.0 – Тернопіль: Богдан, 2009. – 88с.
 5. Ганжела С.І., Ганжела І.П. Інформатика, базовий курс для користувачів. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2008. – 220 с.
 6. Завдання до лабораторних робіт з курсу «Основи інформаційних технологій». Навчальний посібник / В.О. Болілий, Н.А. Дроговоз, В.В. Копотій, А.В. Пузікова, О.В. Рєзіна – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 56 с.
 7. Информатика. Базовий курс. /Симонович С.В. и др. – СПб.: Издательство «Питер», 1999.
 8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003.
 9. Лабораторні роботи з інформатики / Андронатій П.І., Ганжела С.І., Копотій В.В., Рєзіна О.В., Шлянчак С.О. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006.
 10. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство: учебный курс. – СПб.: Питер, 2003.
 11. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006.
 12. Проценко Г.О. ВЕБ 2.0 – нові можливості інтернету // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2007. – № 6. – С. 15-19.
 13. Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: Навч. посіб. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004.
 14. Ріжняк Р., Фурсикова Т. Робота на персональному комп’ютері: посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003.

Допоміжна

 1. Сучасні ділові папери. Навч. посібник для вищ., середніх спец. навч. закладів / Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В.- К.:А.С.К., 1998.
 2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України : [гол. ред. В. Г. Кремень] . – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 3. Тихомирова Е. Очень простая оценка качества Е-learningWord (Мир электронного обучения) / Е. Тихомирова. – № 3. – 2004. – С. 25-28.
 4. Vivian Neon, Mimi Recker HTML 3.0 CD with JavaScript, Prentice Hall PTR Upper Saddle River, New Jersey 1996.
 5. Левин А. Самоучитель полезных программ. - М.: Нолидж, 2001.

Інформаційні ресурси

 1. Технологии e-learning. Куда идет каждый 200 запрос в Интернете? http://websoft-elearning.blogspot.com/2007/07/200.html
 2. Алексеева Е. В. «Быстро-быстро» как стиль жизни // журнал «Вопросы информатизации образования». http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=178
 3. Вікі-портал КДПУ. http://wiki.kspu.kr.ua
 4. Лабораторія інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін: http://sites.zsu.zp.ua/interactiv.edu.lab/
 5. Український освітній портал. http://osvita.ua/school/technol/
 6. Фино Пауло, Интернет как продукт коллективизма, BBC-аналитика. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2006/net/newsid_6151000/6151492.stm
 7. Щуров И., Богданов Б. Википедия своими руками. WikiWikiWeb: от идеи до философии, журнал "Компьютерра". http://offline.computerra.ru/2006/660/293290/
 8. Тим О’Рейли «Что такое Веб 2.0» [Электронный ресурс] / Тим О’Рейли // Комп’тера online. 2005 / Режим доступа : http://www.computerra.ru/think/234100/
 9. Вікіпедія: Вільна енциклопедія. - Електронний ресурс. – Шлях доступу: URL: http://uk.wikipedia.org/
 10. Кращі ресурси Веб 2.0. http://www.seomoz.org/web2.0
 11. Патаракин Е. Д. Характеристики социальных сервисов Веб 2.0. http://conf2007.pskovedu.ru/files/thesis/628.doc?PHPSESSID=cb721fbeab289bb4d5db9756881f4825

---