Навчальний курс: "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ", фізико-математичний факультет

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
1350460726 граф.gif

Зміст

ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ


0402 фізико-математичні науки

напрям підготовки 6.040203. Фізика*


Мета та завдання навчального курсу

Одна з найбільш вагомих і актуальних проблем системи освіти на сучасному етапі її удосконалення є підготовка висококваліфікованого вчителя фізики. Ефективне вирішення цього завдання пов’язане не лише з вивченням студентами фахових та психолого-педагогічних дисциплін, які є обов’язковими і складають основу навчальних планів вищих педагогічних навчальних закладів. Підготовка високопрофесійного вчителя фізики, здатного реалізувати в своїй діяльності основні принципи рівневого та профільного навчання, запроваджувати індивідуальний підхід та ідеї диференціювання забезпечується збільшенням кількості навчальних дисциплін за рахунок введення спецкурсів.

У підвищенні рівня професійної підготовки майбутніх вчителів фізики, як показує практика, добре зарекомендовують себе такі спецкурси, які з урахуванням суб’єкт-суб’єктної основи організації навчального процесу передбачають активну пізнавальну діяльність і самостійну роботу студентів. Для майбутнього вчителя фізики дуже важливо, щоб такі спецкурси враховували можливість ознайомлення студентів з найновішими науковими досягненнями в галузі фізики, з актуальними питаннями методики викладання фізики, із запровадженням в навчальний процес загальнонаукових методів дослідження, і в той же час за рахунок проведення лабораторно-практичних занять посилювали роль активної індивідуальної пошукової діяльності кожного студента, особливо з питань, пов’язаних із практикою навчання фізики в школах різного типу і профілю.

Особливого значення, на нашу думку, для студентів спеціальностей “фізика” і “математика та фізика” набувають такі спецкурси, які дозволяють враховувати особливості вивчення обох дисциплін та міжпредметні зв’язки між ними, таким чином підвищуючи рівень професійної підготовки студентів з обох фахів.

Grafiki forex2.jpg

Саме така мета переслідувалась під час організації спецкурсу “Графічний метод у навчанні природничо-математичних дисциплін”. Розробляючи цей спецкурс ми виходили з того, що по-перше, в навчальний процес з фізики поряд з іншими все ширше запроваджуються загальнонаукові методи дослідження, озброюючи тим самим учнів сучасними методами пізнання і сприяючи розвитку мислення та активізації їхньої пізнавальної діяльності у навчальному процесі, що в свою чергу, уможливлює повніше усвідомлення і засвоєння навчального матеріалу. По-друге, перспективним і методично доцільним бачилося використання саме графічного методу під час вивчення фізики в різних навчальних закладах з урахуванням профільної та рівневої диференціації, що дає можливість створити такі умови у процесі навчання, які сприяли б розвитку інтересу до предмету, стимулювали пізнавальну діяльність учнів, підвищували б науковий рівень навчання фізики і посилювали б її практичне спрямування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: психолого-педагогічні та методичні аспекти використання графіків у навчанні фізики, методичні особливості побудови графіків та графічних зображень у процесі вивчення фізики, основні напрямки запровадження графічного методу в процесі розв’язування фізичних задач та під час проведення навчального фізичного експерименту;

вміти: будувати та «читати» графіки, що описують фізичні процеси, розв’язувати фізичні задачі з використанням графічних зображень, будувати графіки на основі експериментальних даних та описувати їх, знаходити залежності між величинами, що подані графічно, використовувати сучасні математичні пакети та засоби комп’ютерного моделювання для побудови графіків та розв’язування графічних задач.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Сальник І.В.


Учасники

Сторінка координування навчального курсу: "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ", фізико-математичний факультет" викладач Сальник І.В.Графік навчання

Images графік.jpg

Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні та методичні аспекти запровадження графіків у навчанні фізики

Тема 1. Фактори підвищення ефективності організації навчального процесу з фізики. Психологічні аспекти запровадження графіків у навчальному процесі.

Тема 2. Математична підготовка учнів до використання графіків. Графіки у навчанні фізики. Методичні особливості формування вмінь будувати та “читати” графіки на уроках фізики.

Змістовий модуль 2. Графічний метод під час розв’язування фізичних задач

Тема 1. Роль задач у навчанні фізики. Класифікація задач.

Тема 2. Використання графіків та графічних зображень під час розв'язування задач з різних розділів курсу фізики.

Змістовий модуль 3. Застосування графічного методу у системі шкільного фізичного експерименту.

Тема 1. Шкільний фізичний експеримент, його види та роль у навчанні фізики.

Тема 2. Графічний метод під час проведення демонстрацій, фронтальних лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму. Графічне подання результатів вимірювань.

Тема 3 Експериментальні задачі на основі використання графіків. Використання комп'ютерної техніки під час проведення фізичних дослідів.

Зміст курсу

ІНДЗ з курсу: "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ", фізико-математичний факультет

Змістовий модуль І. Вступ. Психолого-педагогічні та методичні аспекти запровадження графіків у навчанні фізики.

Тема 1. Фактори підвищення ефективності організації навчального процесу з фізики. Психологічні аспекти запровадження графіків у навчальному процесі.

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Тема 2. Математична підготовка учнів до використання графіків. Графіки у навчанні фізики. Методичні особливості формування вмінь будувати та “читати” графіки на уроках фізики.

Теоретичний матеріал

Лекція 2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота до модуля 1 НК "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ"

Змістовий модуль ІІ. Графічний метод під час розв’язування фізичних задач.

Задачі графіки.jpg

Тема 1. Роль задач у навчанні фізики. Класифікація задач.

Теоретичний матеріал

Лекція 3

Тема 2. Використання графіків та графічних зображень під час розв'язування задач з різних розділів курсу фізики.

Теоретичний матеріал

Лекція 4

Лекція 5

Практичні завдання

Практична 2

Практична 3

Самостійна робота до модуля 2 НК "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ"

Змістовий модуль ІІІ. Застосування графічного методу у системі шкільного фізичного експерименту.

Експеримент графік.jpg

Тема 1. Шкільний фізичний експеримент, його види та роль у навчанні фізики.

Теоретичний матеріал

Лекція 6

Тема 2. Графічний метод під час проведення демонстрацій, фронтальних лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму. Графічне подання результатів вимірювань.

Теоретичний матеріал

Лекція 7

Тема 3. Експериментальні задачі на основі використання графіків. Використання комп'ютерної техніки під час проведення фізичних дослідів.

Теоретичний матеріал

Лекція 8

Практичні завдання

Практична 4

Самостійна робота до модуля 3 НК "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ"


'Контрольна робота НК "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ'

Розв'язати задачі індивідуального варіанту, оформити їх та розмістити на власній сторінці


Оцінювання НК "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ"

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Контрольна робота ІНЗ Сума
15 балів 15 балів 15 балів 25 балів 30 балів 100 балів

Ресурси

Рекомендована література

 1. Божинова Ф.Я. Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф.Я.Божинова, М.М.Кирюхін, Є.А.Кирюхіна. – Х.: Вид. «Ранок». – 2007. – 192 с.
 2. Божинова Ф.Я. Фізика. 8 клас: Підручник/І.Ю.Ненашев, М.М.Кирюхін. – Х.: «Ранок». – 2008. –256 с.
 3. Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. Фізика 9 клас. - Х.: «Ранок». – 2009. –256 с.
 4. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика. 10 клас: академічний рівень. Підручник для загальноосв. навч. закладів /Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. – Х.: «Ранок». – 2010. –256 с.
 5. Величко С.П., Сальник І.В. Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2002. – 167 с.
 6. Графічний спосіб одержання знань як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у основній школі: Метод. рекомендації /В.І.Баштовий, Л.П.Величко, С.П.Величко, І.В.Сальник. -К.: УДПУ, 1997. -57 с.
 7. Єльченко В.Р. Фізика: Підруч. Для 7 кл. загально освіт. Навч. зал./В.Р.Ільченко, С.Г.Куликовський, О.Г.Ільченко. – Полтава: Довкілля-К, 2007. – 160 с.
 8. Засєкіна Т.М., Головко М.В. Фізика. Підручник для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (профільний рівень) – К.: Педагогічна думка, 2010 – 304 с.
 9. Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. Фізика. 9 клас Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2009. – 160 с.
 10. Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. Фізика. 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. (рівень стандарту) - К.: Генеза, 2010. – 97 с.
 11. Міжпредметні зв’язки під час вивчення фізики в середній школі /За ред. О.В.Сергєєва.- К.: Рад.шк., 1979.-120 с.
 12. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин: Пособие для учителей. /Под ред. В.Н.Федоровой.- М.: Просвещение, 1980.- 208 с.
 13. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 класи.. – Київ: Ірпінь, 2005. – 80 с.
 14. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навч.. Фізика. 10-11 класи. – К.: Педагогічна преса,2004.–144 с.
 15. Розв"язування задач з фізики. Практикум. За заг. ред. Є.В.Коршака. - К.: Вища школа, 1986. - 132 с.
 16. Розв’язування навчальних задач з фізики: питання теорії і методики //С.У.Гончаренко, Є.В.Коршак, А.І.Павленко, О.В.Сергєєв, В.І.Баштовий, Н.М. Коршак / За заг ред. Є.В.Коршака. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2004. – 185 с.
 17. Сиротюк В.Д. Фізика: підр. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / В.Д.Сиротюк. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. – 240 с.
 18. Сиротюк В.Д. Фізика: підр. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / В.Д.Сиротюк. – К.: Зодіак-ЕКО, 2009. – 209 с.
 19. Сиротюк В.Д., Баштовий В.І. Фізика: підр. для 10 класів загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / В.Д.Сиротюк. – К.: Освіта, 2010. – 303 с.
 20. М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. Фізика. 9 клас. – К.: Перун, 2009 -

Інформаційні ресурси

 1. Графіки у фізиці.Програма, що Вам допоможе
 2. Про графіки
 3. Графічні зображення на уроках фізики.Agrafer