Навчальний курс:"Історія української літератури (друга половина ХХ-початок ХХІ століття)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Історія української літератури друга половина ХХ–початок ХХІ cтоліття)


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія *. Українська мова і література

Факультет філології та журналістики

Мета та завдання навчального курсу

Навчальний курс «Історія української літератури (друга половини ХХ – початок ХХІ ст.)» відіграє важливу роль у підготовці філолога, готуючи його до практичного втілення ідеї гуманізації суспільства.

Мета курсу – осягнення тенденцій і закономірностей розвитку української літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в європейському історико-культурному контексті. Вивчаючи цей курс, студенти повинні здобути нові та поглибити ті знання, котрі вони здобули протягом вивчення інших дисциплін, зокрема вступу до літературознавства, історії української літератури попередніх періодів, історії зарубіжної літератури, історії, філософії. Майбутні філологи повинні засвоїти зміст ключових понять і вміти оперувати ними, проектувати здобуті знання у сферу базових предметів, а також застосовувати їх у процесі професійного та духовного самовдосконалення.


Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити своєрідність функціонування вітчизняної літературної парадигми кінця ХХ – початку ХХІ ст. в європейському історико-культурному контексті;
 • – ознайомити студентів із творчими біографіями знакових представників літературного процесу;
 • – осягнути здобутки українських митців другої половини ХХ – початку ХХІ ст. через призму літературних напрямів і течій;
 • – осмислити критичну рецепцію історико–літературного процесу цього періоду;
 • – розвивати вміння і навички аналізу та інтерпретації різножанрових художніх творів, дотримуватися науково обґрунтованих критеріїв оцінки літературних явищ;
 • – формувати вміння давати виважену оцінку стану розвитку української літератури та прогнозувати перспективи її розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • особливості розвитку української літератури в суспільно-історичному українському та європейському контексті другої половини ХХ – початку ХХІ ст.;
 • – основні тенденції розвитку вітчизняного мистецтва слова цього періоду;
 • – визначальні факти творчої біографії українських письменників другої половини ХХ – початку ХХст.;
 • – ключові ідеї літературознавчо-критичних праць відомих дослідників, які представляють рецепцію історико-літературного процесу цього періоду, в розмаїтті існуючих позицій;
 • – зміст пропонованих для вивчення художніх творів;
 • – тексти художніх творів, рекомендованих для вивчення напам’ять;

уміти:

 • розкривати основні закономірності функціонування та визначати іманентні риси історико-літературного процесу другої половини ХХ – початку ХХІст.;
 • – з’ясовувати своєрідність художнього мислення письменника та особливості його індивідуального стилю й ілюструвати їхні вияви у творах;
 • – визначати роль і місце митця в літературному процесі доби та оцінювати естетичну якість його художнього доробку;
 • – зіставляти літературні явища в українському та світовому мистецькому контексті, робити власні висновки та узагальнення;
 • – аналізувати й інтерпретувати художній твір і давати йому власну аргументовану оцінку;
 • – висвітлювати погляди науковців на літературні феномени даного періоду;
 • – орієнтуватися в сучасному літературно-мистецькому просторі, давати виважену оцінку стану розвитку сучасної української літератури та прогнозувати її перспективи в культурно-історичному контексті;
 • – критично осмислювати матеріал, виробляючи власну позицію в осягненні проблеми.

Робоча програма

Користувач: Буряк Олена Федорівна

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу «Історія української літератури (друга половина ХХ-початок ХХІ століття)»

Графік навчання

VII і VIII семестри (денна форма навчання), (заочна форма навчання (на базі ЗНЗ));

ІІІ і ІV семестри (заочна форма навчання (на базі ССНЗ)).

Зміст курсу

Змістовий модуль №1. Ідейно-естетичні пошуки шістдесятників

А.Горська, Л.Семикіна, Г.Севрук, П.Заливаха, Г.Зубченко. Шевченко. Мати

Тематика лекцій

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота
Змістовий модуль №2. Художньо-стильові особливості літератури другої половини ХХ століття

60-ки Горинь 2.jpg

Тематика лекцій

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна роботаЗмістовий модуль №3. Тенденції розвитку сучасної української літератури кінця ХХ–початку ХХІ століття

Тематика лекцій


Лекція №19

Лекція №20
Лекція №21

Лекція №22

Оксана Забужко. Тези

Фото О. Забужко

О. Забужко декламує свої вірші (24 квітня 2011 р. Чернівецький муздрамтеатр)

О. Забужко у програмі Homo Sapiens (17 липня 2013 р.)

Марія Матіос. Тези

Книги М. Матіос

М. Матіос у програмі «Книжковий кошик. №53»

М. Матіос у програмі «Портрети» 08.07.2012

Тізер фільму "Солодка Даруся" за твором М. Матіос

Лекція №25

Практичні заняття

Практичне заняття №19.Поетичний неоавангард кінця ХХ ст. (2 год.)

Практичне заняття №20. Белетристика Юрія Андруховича (2 год.)

Практичне заняття №21. Проза Оксани Забужко (2 год.)

Практичне заняття №22–23. Проза Марії Матіос (4 год.)

Практичне заняття №24–25. Постмодерна драма (Світлана Новицька, Неда Неждана (Надія Мірошниченко) (4 год.)

Самостійна робота

Самостійна робота

Хрестоматія: Поезія

Програма екзамену. Зразок білета

Рекомендована література до курсу

Тарнашинська.jpg
Харчук Сучасна проза.jpg
Методичне забезпечення

1. Буряк О. Історія української літератури (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): Навчально-методичний комплекс для студентів факультету філології та журналістики. – Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2014. – 102 с.
2. Українська поезія (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): Хрестоматія для студентів факультету філології та журналістики / Упорядник Олена Буряк. – Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард"", 2014. – 236 с.

І. Основна

1. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. (Підручник) / За ред. В. Дончика. – К., 1998.

2. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.: Посібник / За ред. В. Дончика. – К., 1993 – 1995.

3. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 кн. – К., 1994–1995.

4.Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: У 4 кн. – К., 2001.

5.Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посібник. – К., 2008.

6.Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.. / Авт. проект, упоряд., вступне слово, примітки Василя Габора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2005. – 600 с.

7.Іменник. Антологія дев’яностих / Упоряд. А. Кокотюха, М.Розумний. – К.: Смолоскип, 1997. – 432 с.

8.У пошуку театру. Антологія молодої драматургії. – К., 2003.

9.Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Автор-укладач Ю. Ковалів. – К., 2007.

10. Мала Українська енциклопедія Української Актуальної літератури: Повернення деміургів // Плерома. – Івано-Франківськ, 1998.

ІІ. Додаткова

1. Бондаренко О. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання. – К., 2006.

2. Бондар-Терещенко І. Текст 1990-х: герої та персонажі. Тернопіль, 2003.

3. Голобородько Я. Артеґраунд. Український літературний істеблішмент: Збірка статей. – К., 2006.

4. Гримич Г. Загадка творчого бунту: Новелістика українських шістдесятників: Літературно-критичний нарис. – К.: Український письменник, 1993. – 248 с.

5. Гундорова Т. Кітч і література (травестії). – К., 2008.

6. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. – К., 2005.

7. Марко В. Стежки до таїни слова: Літературознавчі й методичні студії: Навчальний посібник. Для студентів філологічних спеціальностей. – Кіровоград, 2007.

8. Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк, 2002.

9. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

10. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.

11. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статі. – К., 1997.

12. Пахаренко В. Нарис української поетики: Навч. посіб. – К., 1997.

13. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія. – К., 2008.

14. Тарнашинська Л. Сюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття. – К.: Академперіодика, 2013. – 678 с.

15. Ткачук М. Інтерпретації: літературно-критичні статті, творчі портрети українських поетів ХХ століття. – Тернопіль, 1999.

ІІІ. Інформаційні ресурси

1. «Сучасна українська література» (Твори сучасних авторів та літературознавчі матеріали про них).

2. «Бібліотека сучасної української літератури» (Твори сучасних українських і зарубіжних авторів).

3. «Бібліотека української літератури».

4. «Літакцент» (Веб-портал про сучасну українську та зарубіжну літературу).

5. «Слово і час» (Літературознавчий часопис).
6. «Дивослово» (Науково-методичний журнал).

Художні твори для обов'язкового читання