Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти" (2019-2020 н.р.)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:


освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета та завдання навчальної практики-тренінгу

Мета навчальної практики-тренінгу «Засоби дистанційної освіти» полягає у підвищенні інформатично-комунікативної компетентністі магістрантів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Завданням проходження навчальної практики-тренінгу «Засоби дистанційної освіти» є:

 • формувати у магістрантів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації освітнього середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання;
 • засвоїти основні положення нормативних документів щодо впровадження дистанційного навчання у закладах освіти;
 • сформувати знання теоретичних положень, функціональних можливостей та практичних аспектів дистанційного навчання;
 • забезпечити практичне оволодіння технікою дистанційного навчання, а саме, базових засад створення дистанційних навчальних курсів засобами хмарних та вікі-технологій.

У результаті проходження навчальної практики-тренінгу у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 • Здатність проектувати й організовувати сучасне освітнє середовище для навчання, ефективно реалізовувати стратегію і тактику вивчення шкільних предметів.
 • Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й інформаційні, для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу.
 • Здатність до підготовки дидактичних та методичних матеріалів державною мовою.

Програмні результати навчання:

 • Знає та розуміє принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти.
 • Добирає і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.
 • Здатний проектувати психологічно безпечне, комфортне та сучасне освітнє середовище із залученням ІКТ, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.
 • Уміє використовувати інформаційно-комунікаційні технології для подання, редагування, збереження та перетворення текстової, числової, графічної, звукової та відео інформації як для дистанційного так і для змішаного навчання.
 • Розуміє і реалізовує сучасні методики й освітні технології дистанційного навчання для виконання освітньої програми в середній школі.


Робоча програма навчальної практики-тренінгу

Автор (укладач) курсу

Матяш Вікторія Володимирівна - викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій


Учасники

Сторінка координування навчальної практика-тренінгу "Засоби дистанційної освіти"

Сторінка координування навчальної практика-тренінгу "Засоби дистанційної освіти"- 2020


Графік навчання. Тематичний план навчальної практики-тренінгу

Розділ 1. Дистанційне навчання. Законодавча база

Тема 1.1. Поняття дистанційного та змішаного навчання. Чинники, які спричинили появу і розвиток сучасних форм дистанційної освіти. Поняття дистанційної освіти. З історії дистанційної освіти. Переваги і недоліки дистанційної форми навчання. Моделі дистанційного навчання.

Тема 1.2. Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у заклади освіти. Положення про дистанційне навчання. Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями.

Тема 1.3. Особливості дистанційного навчання студентів. LMS MOODLE. Moodle-ЦДПУ.


Розділ 2. Дистанційний (електронний) урок

Тема 2.1. Особливості дистанційного вивчення шкільних предметів. Дистанційний або електронний урок. Особливості підготовки методичних та дидактичних матеріалів до електронного уроку. Огляд веб-ресурсів для забезпечення дистанційного навчання школярів.

Тема 2.2. Вікі-сайт як платформа для дистанційного навчання. Вікі-ЦДПУ. Огляд Вікі-сайтів. Служба Вікі-ЦДПУ. Авторизація на сайті. Ознайомлення з прикладами дистанційних курсів для студентів на Вікі-ЦДПУ. Створення й оформлення звіту про навчальну практику.

Тема 2.3. Система управління навчанням Google Клас. Ознайомлення із сервісом Google Клас, доступ до сервісу, його веб-інтерфейс та мобільна версія. Ознайомлення з прикладами дистанційних курсів у Google Клас. Ролі користувачів «Студент» і «Викладач». Формат навчального курсу. Реєстрація на дистанційний курс. Доступ до файлів та управління ними. Завантаження файлів. Утворення та налаштування подій у «Календарі». Спілкування між зареєстрованими учасниками курсу. Організація форуму для обговорення через інструмент "Запитання". Наповнення курсу теоретичними матеріалами (презентації, текстові файли у форматі та відео) засобами інструменту "Матеріал". Наповнення курсу завданнями та практичними вправами через інструмент "Завдання". Створення тестів засобами Google Форми. Перевірка виконання студентами поставлених задач. Оцінювання робіт студентів, відгуки на них. Інструмент «Журнал оцінок».

Тема 2.4. Педагогічні програмні засоби. Електронні колекції, бібліотеки та збірки навчальних матеріалів. Педагогічні програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмету (з математики, інформатики, іноземної мови, образотворчого мистецтва, фізичного виховання, історії, географії, біології, іноземної мови тощо). Інформаційні освітні ресурси. Електронні бібліотеки із текстовими документами, навчальними посібниками тощо. Колекції навчальних презентацій та відео.

Тема 2.5. Розробка тестових завдань засобами Google Форми. Знайомство з ресурсом для проведення тестування та опитування Google Форми. Створення та налаштування тесту. Наповнення тесту запитаннями типу: “З варіантами відповіді”, “Прапорці”, “З короткими відповідями” та “Абзац”. Перегляд результатів тестування.

Тема 2.6. Ментальні карти. MindMeister. Огляд веб-сервісів для створення ментальних карт, наприклад, MindMeister. Макети карт. Візуалізація зв'язків між об'єктами ментальної карти. Вставка до об'єктів ментальної карти виносок та приміток. Ментальна карта як спосіб подання презентації.

Тема 2.7. Публікації у сервісі Canva. Основні макети публікацій та функції у Canva. Інфографіка. Добір та організація даних, ілюстрацій та діаграм. Завантаження файлів. Збереження публікацій у форматах PDF, JPG або PNG.

Тема 2.8. Організація співпраці та спілкування між учнями. Організація спілкування між учнями засобами Google Клас. Стіна або Whiteboard як платформа для співпраці (Google Jamboard). Блог вчителя як засіб спілкування з учнями та їх батьками (Blogger).


Розділ 3. Демонстрація дистанційних (електронних) уроків

Тема 3.1. Підготовка розроблених дистанційних уроків до демонстрації.

Тема 3.2. Демонстрація учасниками практики- тренінгу розроблених дистанційних уроків.

Тема 3.3. Обговорення дистанційних уроків. Підведення підсумків.

Зміст курсу

Опитування "Вивчення навчальних потреб студентів" 

Завдання практики

Список залікових складових

Електронний журнал оцінок (викл. Матяш В.В.)


Тема 1. Дистанційне навчання. Законодавча база

 1. Поняття дистанційної освіти. Чинники, які спричинили появу і розвиток сучасних форм дистанційної освіти.
 2. З історії дистанційної освіти.
 3. Переваги і недоліки дистанційної форми навчання.
 4. Моделі дистанційного навчання.
 5. Положення про дистанційне навчання(НАКАЗ 25.04.2013 № 466).
 6. Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями (НАКАЗ 30.10.2013 № 1518) [1].

Завдання

 1. Переглянути навчальну презентацію "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу" (розробник доцент О.В. Рєзіна) [2]
 2. Ознайомитися із Положенням про дистанційне навчання (НАКАЗ 25.04.2013 № 466). [3]


Ресурси

 • Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу" (розробник доцент О.В. Рєзіна)
 • Положення про дистанційне навчання (НАКАЗ 25.04.2013 № 466) [4]
 • Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями (НАКАЗ 30.10.2013 № 1518) [5]
 • Положення про електронний навчальний курс в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка [6]
 • Технологія створення дистанційного курсу. Биков, Кухаренко, 2008. [7]
 • Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання. [8]Тема 2. Особливості дистанційного вивчення шкільних предметів

 1. Особливості дистанційного вивчення шкільних предметів.
 2. Дистанційний або електронний урок.
 3. Особливості підготовки методичних та дидактичних матеріалів до електронного уроку.

Завдання

 1. Переглянути навчальну презентацію Рекомендації до оформлення електронного уроку (розробник В.В. Матяш) [9].
 2. Підібрати тему зі шкільної програми 10-11 класів (за власною спеціальністю).

Примітка! Основна мета практики — підготувати майбутніх учителів до проведення дистанційних уроків. Тому під час навчальної практики потрібно розробити дистанційний електронний урок засобами Google Клас. Можна обрати будь-який із навчальних предметів за Вашою спеціальністю та тему зі шкільної програми 10-11 класів. Ви маєте розробити або підібрати електронні версії навчально-методичних матеріалів уроку: теоретичні матеріали (медіа-ресурси, відео, презентації та тестові файли), практичні завдання, тестові завдання, перелік посилань до зовнішніх Інтернет-ресурсів тощо. Продумати форми для проведення анкетування та опитування.

Дистанційний (електронний) урок має включити у себе матеріал, достатній для оволодіння учнем повним обсягом знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою з даної теми. Обсяг навчально-методичного матеріалу визначається кількістю годин, відведених на цю тему навчальним планом. Мова підготовки матеріалів – українська.


Тема 3. Педагогічні програмні засоби. Електронні колекції, бібліотеки та збірки навчальних матеріалів

 1. Огляд веб-ресурсів для забезпечення дистанційного навчання школярів.
 2. Педагогічні програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмету (з математики, інформатики, іноземної мови, образотворчого мистецтва, фізичного виховання, історії, географії, біології, іноземної мови тощо).
 3. Інформаційні освітні ресурси.
 4. Електронні бібліотеки із текстовими документами, навчальними посібниками тощо.
 5. Колекції навчальних презентацій та відео.


Завдання

 1. Переглянути та обрати сервіси і педагогічні програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмету (з математики, інформатики, іноземної мови, образотворчого мистецтва, фізичного виховання, історії, географії, біології, іноземної мови тощо).
 2. Підготувати в обраному продукті методичні та дидактичні матеріали до електронного уроку.
 3. Переглянути колекції навчальних матеріалів. Обрати презентацію, відео та текстові файли для власного електронного уроку.
 4. Посилання на дібрані матеріали розмістіть на сторінці блогу та у курсі на Google Клас

Колекції презентацій

 1. Презентації Українською - cоціальний сервіс, що дозволяє створювати та завантажувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання.
 2. Посібник - допомога школяру, студенту та вчителю.
 3. База презентацій освітньої тематики.
 4. Slideshare - cоціальний сервіс, що дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання. Даний сервіс надає користувачеві можливість демонстрації своїх презентацій в онлайн-режимі. Подальшого редагування не передбачається. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. Інструкція по роботі з сервісом http://www.slideshare.net/Elena-gimn9/prezi-9700113.
 5. Prezi - веб-сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні презентації із нелінійною структурою. Інструкції для користувача можна знайти на сайті http://oPrezi.ru
 6. Calameo - соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше.


Колекції відеоуроків

 1. YouTube-Соціальний сервіс, призначений для збереження, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів. На сервісі використовують мітки-категорії. У відповідності до присвоєних міток окремі відеозаписи можуть об‘єднуватися в тематичні „телевізійні канали”. Підтримуються відео-файли, створені за допомогою цифрової камери, відеокамери та мобільних телефонів у форматах .WMV, .AVI, .MOV і MPG .
 2. Бібліотека відеоуроків TED-Ed
 3. «Віртуальна школа» для дітей українською
 4. Відеоуроки клас - Допомога інформатику
 5. Математика для школярів. Відео-уроки
 6. УРОК-ОНЛАЙН

Інформаційні ресурси

 1. Три квести, які вчитель може організувати на уроці
 2. Опис сервісів для створення дидактичних матеріалів та ігор
 3. Сервіси для створення дидактичних матеріалів
 4. Освітні ресурси для вчителя
 5. 9 сервісів для створення хронік (стрічки часу)
 6. Gamestar Mechanic
 7. Сервіси для створення дидактичних матеріалів та ігор
 8. Сайт для створення ребусів
 9. Kahoot!
 10. Вікторини
 11. [Classcraft Конструктор навчальних ігор]
 12. Колекція дидактичних матеріалівТема 4. Система управління навчанням Google Клас

Google Клас - система управління навчанням, яка робить освітній процес більш продуктивним:

 • дозволяє зручно публікувати і оцінювати завдання;
 • організувати спільну роботу і ефективну взаємодію всіх учасників процесу;
 • створювати курси, роздавати завдання і коментувати роботи учнів.

Клас інтегрований з Google Документами, Google Диском і Gmail. За допомогою цих сервісів викладачі можуть призначати завдання, а також прикріплювати до них матеріали - документи, посилання і зображення. Всі дії виконуються через інтернет за допомогою комп'ютера або мобільного пристрою. Учні входять в Клас, переглядають отримане завдання, виконують його і відправляють у вигляді файлу через інтернет. Коли учень здає завдання, викладач відразу бачить це в стрічці курсу.

Справочный центр Google Класс

 1. Ознайомлення із сервісом Google Клас, доступ до сервісу, його веб-інтерфейс та мобільна версія.
 2. Ознайомлення з прикладами дистанційних курсів у Google Клас.
 3. Ролі користувачів “Студент” і “Викладач”.
 4. Реєстрація на дистанційний курс.
 5. Доступ до файлів та управління ними. Завантаження файлів.
 6. Утворення та налаштування подій у “Календарі»”
 7. Спілкування між зареєстрованими учасниками курсу.
 8. Організація форуму для обговорення через інструмент “Запитання”.
 9. Наповнення курсу теоретичними матеріалами (презентації, текстові файли у форматі та відео) засобами інструменту “Матеріал”.
 10. Наповнення курсу завданнями та практичними вправами через інструмент “Завдання”.
 11. Створення тестів засобами Google Форми.
 12. Перевірка виконання студентами поставлених задач. Оцінювання робіт студентів, відгуки на них.
 13. Інструмент “Журнал оцінок”.

Завдання

 1. Авторизуватися у Google. У списку “Додатки Google” обрати “Клас”.
 2. Приєднатися до класу за кодом, що надасть викладач (кнопка “+” у правому верхньому куті екрану). Наприклад, до класу Матяш В.В. можна приєднатися за кодом “p4kkur”.
 3. Переглянути презентацію, виконати завдання і відповісти на запитання у курсі на Google Клас.
 4. Створити новий власний курс у Google Клас (кнопка “+” у правому верхньому куті екрану).
 5. Запросити до власного курсу свого викладача (на вкладці “Люди” у розділі “Студенти” натисніть “+” та введіть електронну пошту викладача).
 6. Запросити до власного курсу одногрупника через приєднання до курсу за кодом (як описано у другому пункті).
 7. Створити нову тему як елемент курсу у Google Клас (тему зі шкільної програми Ви підібрали під час виконання попередніх завдань).
 8. У нову тему добавити інструмент “Матеріал” із презентацією до навчальної теми (презентацію Ви повинні були дібрати під час виконання попередніх завдань).
 9. У нову тему добавити інструмент “Матеріал” із навчальним відео (відео Ви повинні були дібрати під час виконання попередніх завдань).
 10. У нову тему добавити інструмент “Завдання” із практичними завданнями або вправами (завдання та вправи Ви повинні були дібрати під час виконання попередніх завдань).
 11. У нову тему добавити інструмент “Запитання” із проблемним запитанням для обговорення.


У курсі на Google Клас повинно бути:

 1. Тема, до якої долучаються усі інші елементи.
 2. Презентація.
 3. Тест за змістом презентації.
 4. Навчальне відео.
 5. Тест за змістом відео.
 6. Практичні завдання та вправи.
 7. Проблемне запитання для обговорення.
 8. Підсумковий тест.

Тема 5. Розробка тестових завдань засобами Google Форми

 1. Знайомство з ресурсом для проведення тестування та опитування Google Форми.
 2. Створення та налаштування тесту.
 3. Наповнення тесту запитаннями типу: “З варіантами відповіді”, “Прапорці”, “З короткими відповідями” та “Абзац”.
 4. Перегляд результатів тестування.

Завдання

 1. Переглянути презентацію “Тести” (розробник доцент О.В. Рєзіна) Test items.pdf.
 2. Підібрати матеріал для 2-3 тестів до електронного уроку (2-3 тести для самоконтролю після вивчення презентації, відео і текстових матеріалів до 5 тестових запитань) та підсумкового тесту (до 10 тестових запитань різних типів).
 3. У власному курсі у Google Клас теми добавити інструмент “Завдання з тестом”. Створити 2-3 тести для самоконтролю та підсумковий тест.
 4. Посилання на тести розмістіть на сторінці блогу.


Інформаційні ресурси

 1. Освітні ресурси для вчителя
 2. Критерии оценки работ учащихся
 3. Университет Висконсина разработал критерии оценки для различных видов работ учащихся
 4. Инструмент оценивания on-line

Тема 6. Організація співпраці та спілкування між учнями засобами Google

 1. Організація спілкування між учнями засобами Google Клас.
 2. Стіна або Whiteboard як платформа для співпраці. Google Jamboard.
 3. Організація спілкування між учнями засобами Google Hangauts.
 4. Блог вчителя як засіб спілкування з учнями та їх батьками. Blogger.


Завдання

 1. Переглянути веб-щоденник викладача із прикладом допису Приклад блогу.
 2. Авторизуватися у веб-ресурсі для ведення веб-щоденника Blogger.
 3. У блозі створити новий пост за зразком (Приклад блогу), у якому розмістити: назву навчальної теми, посилання на дидактичні й методичні матеріали тощо.
 4. Посилання на блог розмістити у власному курсі.
 5. Авторизуватися у Google. У “Додатках Google” обрати “Jamboard”.
 6. Підготувати для учнів макет стінгазети або постеру, наприклад,Стінгазета до практики "Засоби дистанційного навчання.
 7. Посилання на стінгазету розмістити на сторінці блогу та у курсі на Google Клас.
 8. Під час заняття створити колективну стінгазету про переваги використання ІКТ у навчальному процесі.SOT.jpg

Тема 7. Ментальні карти. MindMeister

 1. Огляд веб-сервісів для створення ментальних карт, наприклад, MindMeister.
 2. Макети карт.
 3. Візуалізація зв'язків між об'єктами ментальної карти.
 4. Вставка до об'єктів ментальної карти виносок та приміток.
 5. Ментальна карта як спосіб подання презентації.


Завдання

 1. Дбрати матеріал для ментальної карти до теми електронного уроку.
 2. Зареєструватися у MindMeister.
 3. Створити ментальну карту.
 4. Посилання на матеріали розмістити на сторінці блогу та у курсі на Google Клас.

Приклад ментальної карти у Mind42

Приклад ментальної карти у Popplet


Інформаційні ресурси

 1. Что такое карта мыслей и как с ней работать
 2. Инструкция для работы в сервисе Popplet
 3. Сервіс для створення схем та діаграм у форматі PDFТема 8. Публікації у сервісі Canva

Applying for College.png
 1. Основні макети публікацій та функції у Canva.
 2. Інфографіка. Добір та організація даних, ілюстрацій та діаграм.
 3. Завантаження файлів.
 4. Збереження публікацій у форматах PDF, JPG або PNG.

Завдання

 1. Зареєструйтеся у ресурсі Canva. Перегляньте приклади та макети публікацій.
 2. Доберіть ілюстрації для інфографіки, що коротко будуть ілюструвати навчальний матеріал електронного уроку.
 3. У Canva виберіть макет для інфографіки та заповніть його.
 4. Завантажте публікацію у форматі JPG або PNG на сторінку блогу та у курс на Google Клас.


Інформаційні ресурси

 1. Как создавать визуальный контент с помощью удобного и дешевого инструмента Canva
 2. Вразьте всіх стильним дизайном інфографіки онлайн!
 3. Создание инфографики в Canva за 15 минут

Тема 9. Особливості дистанційного навчання студентів. LMS MOODLE. Moodle-ЦДПУ

MoodleКДПУ.png
 1. Структура електронного курсу на Moodle-ЦДПУ.
 2. Редагування параметрів курсу. Ролі користувачів курсів “Студент” та “Викладач”.
 3. Текстовий редактор у MOODLE.
 4. Управління блоками.
 5. Налаштування основних подій курсу в блоці “Календар”.
 6. Обмін короткими повідомленнями з тренерами та іншими учасниками (блок “Повідомлення”).
 7. Ресурси “Сторінка”, “URL (веб-посилання)” та діяльність “Глосарій”.

Завдання для самостійного опрацювання

 1. Перейдіть на сайт Moodle ЦДПУ. Авторизуйтесь з допомогою логіна і пароля.
 2. Якщо Ви не працювали із системою раніше, то уведіть діючу електронну пошту у відповідне поле профілю, отримайте підтвердження та активуйте його.
 3. Знайдіть курс "Ознайомлення з можливостями Moodle".
 4. Виконайте усі завдання цього курсу.

Інформаційні ресурси

 1. Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу" (розробник доцент О.В. Рєзіна)
 2. Українська термінологія Moodle
 3. Ресурс української спільноти користувачів Moodle
 4. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 2.5

Тема 10. Демонстрація дистанційних (електронних) уроків

 1. Підготовка розроблених дистанційних уроків до демонстрації. Планування демонстрації.
 2. Демонстрація учасниками практики-тренінгу розроблених дистанційних уроків.
 3. Обговорення дистанційних уроків.
 4. Підведення підсумків.

Завдання

 1. Підготувати розроблений курс у Google Клас та блог вчителя для демонстрації учасникам тренінгу.
 2. Продемонструвати власний дистанційний урок учасникам тренінгу, а саме, показати курс у Google Клас (підсумковий тест, практичні завдання, інфографіку, ментальну карту та журнал оцінок) та блог вчителя.

Підсумковий тест (пройти можна тільки один раз)

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 стр.
 2. Болілий В.О. Вікі-курси: створення та координування. Навчально-методичний посібник / В.О. Болілий, В.В. Копотій [Електронний ресурс] – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 65 с. – Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3311
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 4. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 5. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-ЦДПУ, Хмарка-ЦДПУ і Moodle-ЦДПУ. Частина І. Вікі-ЦДПУ і Хмарка-ЦДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 6. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-ЦДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 7. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-ЦДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 8. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 1: Основніе теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2003. – 61 с.
 9. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 2: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с.
 10. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 11. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 12. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 13. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 14. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 15. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004. – 415 с.

Допоміжна

 1. Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. – Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.
 2. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 4. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 5. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 6. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 7. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 8. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.

Інформаційні ресурси

 1. Поштовий сервіс ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mail.kspu.kr.ua
 2. Вікі-ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 3. Система управління навчанням Moodle-ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 4. Хмарне сховище Хмарка-ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 5. Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org
 6. Українська термінологія Moodle // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=8185

---