Матеріалознавство виробів легкої промисловості

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка (освітньо-професійна програма)

2. Спеціальність: 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

3. Освітня програма «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

4. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

5. Назва дисципліни: Матеріалознавство виробів легкої промисловості

6. Лектори: ПІБ, посада, звання, ступінь: Куценко Тетяна Володимирівна, старший викладач

7. Статус дисципліни: нормативна.

8. Курс, семестр: І курс, 2 семестр.

9. Кількість кредитів: 4,5. Модулів – 3. Всього 68 академічних годин; лекцій 36 годин, практичних занять 32 годин, самостійної роботи 67 годин.

10. Попередні умови для вивчення: дисципліни: Вища математика (за професійним спрямуванням), Фізика (за профспрямуванням), Хімія(за профспрямуванням), Безпека життєдіяльності, Стандартизація, метрологія та сертифікація, Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу.

11. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура):

Мета викладання дисципліни: засвоєння студентами системи знань з походження, будови, виробництва та властивостей текстильних матеріалів, їх стандартизації та асортименту і підготовки їх до майбутньої педагогічної діяльності на посадах педагога професійного навчання, технолога.

Головними завданнями курсу є набуття політехнічної освіти, формування наукового світогляду, критичного мислення, вміння систематизувати та узагальнювати інформацію про текстильні матеріали, що використовуютьсядля виготовлення виробів легкої промисловості, виховання національної свідомості, патріотизму, працелюбності. Набуття студентами знань про: класифікацію будову та властивості текстильних матеріалів; методи оцінки якості текстильних матеріалів; асортимент тканин, трикотажу, прикладних та утеплюючих матеріалів, фурнітури. 2. Оволодіння уміннями і здатностями:

здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в галузі; здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації.

12. Результати навчання для дисципліни

1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу «Матеріалознавство виробів легкої промисловості» студенти повинні

знати: основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування галузі легкої промисловості.

вміти: доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та іноземною мовами; розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі легкої промисловості.; уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у галузі легкої промисловості.); уміти проєктувати одяг різних асортиментних груп та призначення з урахуванням сучасних тенденцій моди, видів та властивостей матеріалів, технологічного обладнання та вимог стандартизації та сертифікації продукції; уміти обирати ефективні способи та прийоми технологічні обробки швейних виробів з урахуванням властивостей матеріалів та технологічного оснащення виробництва в умовах автоматизації технологічних процесів підприємств легкої промисловості.

13. Система оцінювання курсу 100 балів.

2. Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни максимально – 60 балів.

Підсумковий контроль екзамен, 40 балів максимально.

14. Структура оцінювання: Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: МКР – модульна контрольна робота; СБ – середній бал за лабораторно-практичні заняття; ІДЗ – виконання, оформлення і захист індивідуального завдання; СТ – середній бал за тести в Moodle; СР – оцінювання самостійної роботи студента.

15. Навчально-методичне забезпечення: силабус, інформаційні матеріали, посібник, курс лекцій, Moodle, завдання до лабораторно-практичних робіт, пакети МКР, тести, перелік ІНДЗ.

16.Література для вивчення дисципліни

1. Дрозд М.И. Основы материаловедения Учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2011. 431 с.

2. Кустова О. Г. В. В. Гриценко. Виробництво і асортимент швейних ниток: довідник. Львів : «Новий світ 2000», 2008. 52 с.

3. Кучер З.С, Кучер С.Л. Матеріалознавство швейного виробництва. Навчально-методичний посібник. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009 320с.

4. Куценко Т.В., Хріненко Т.В. Матеріалознавство виробів легкої промисловості. Лабораторний практикум. Частина 1: Навчальнометодичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2020. 40 с.

5. Куценко Т.В., Хріненко Т.В. Матеріалознавство виробів легкої промисловості. Лабораторний практикум. Частина 2: Навчальнометодичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2020. 63 с.

6. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник. Львів: Світ, 2003. 240 с.

7. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навчальний посібник. Київ: Арістей, 2007. 288 с.

8. Чайковська А.Є., Т. М. Ткачова. Матеріалознавство в дизайні одягу: Навчальний посібник. А. Є. Чайковська, Київ.: Науковий світ, 2004. 191 с.

Матеріалознавство 1 частина:

Матеріалознавство Ч 1.pdf