Географія грунтів з основами грунтознавства

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Головна
 

Назва курсу

Географія грунтів з основами грунтознавства


Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)

освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета Ґрунтознавство та географія ґрунтів на даному етапі відіграють особливо важливу роль як фундаментальна природно-історична наука, яка обслуговує потреби сільського, лісового, водного господарства і інших галузей економіки. Особливо важливе місце займає ґрунтознавство у вирішенні питань стабільності біосфери в епоху інтенсивного росту антропогенного тиску на природні екосистеми, тому що надійне функціонування біосфери безпосередньо пов'язане із стабільністю ґрунтового покриву.

Завдання У курсі розглядаються загальні питання науки про ґрунти, закономірності та складності їх будови і властивостей залежно від особливостей факторів ґрунтоутворення. Детальне висвітлення складу, властивостей і режимів ґрунтів дає можливість зрозуміти загальні особливості формування ґрунтового покриву, що полегшує засвоєння фізичної географії в цілому. У курсі більш детально висвітлюються особливості ґрунтового покриву України в розрізі природно-кліматичних зон і дається загальна уява про особливості ґрунтового покриву планети в розрізі континентів. Ці знання необхідні для належного рівня викладання географії та біології у школі.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • Короткий нарис icтopiї гpунтознавства.
 • Фактори гpунтоутворення.
 • Вплив грунтоутворюючих порiд на географiю грунтiв.
 • Роль живих органiзмiв у гpунтоутвореннi.
 • Органiчну частину гpyнтy i її форми.
 • Роль клiмату у гpунтоутвореннi.
 • Значения рельефу в утвopeннi i географiї грунтiв.
 • Грунтоутворюючий процес. Загальна схема rpунтоутворення.
 • Морфологiчнi ознаки гpунтiв.
 • Таксономiчнi одииицi класифiкацiї грунтiв.
 • Механiчний склад гpyнтiв.
 • Воднi i тепловi властивостi гpунту.
 • Понятrя про вбирну здатнiсть гpyнтy.
 • Кислотнiсть i лужнiсть гpyнтiв.
 • Радiоактивнiсть гpyнтiв.
 • Значення гpyнтy в життi людини.
 • Зarальнi закономiрностi географії гpунтiв та грунтіво-географiчне районування.
 • Грунти полярного, бореального, суббореального, субтроniчного тропiчного поясiв.
 • Земельнi ресурси cвiтy.
 • Принципи рацiоналъного землекористування.
 • Методику польового опису rpунтових розрiзiв.

вміти:

 • Визначати механiчний склад rpyнтy.
 • Визначати польову i гiгpoскопiчну вологiсть.
 • Визначати колiр i структуру rpyнтy.
 • Описувати гpунтовий розрiз.
 • За дiагностичними ознаками видiляти генетичнi горизонти,
 • правильно давати iндексацiю.
 • За описом грунтового розрiзу визначати назву rpyнтy.
 • Виявляти залежнiсть будови, властивостей i морфологiї гpyнтy вiд
 • факторiв rpунтоутворення.
 • Проводити картографiчний аналiз факторiв гpунтоутворення.
 • Виявляти закономiрноcтi географiчного поширення грунтiв за
 • картографiчними джерелами.
 • Давати характеристику основних типiв ґрунтів.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Гелевера Ольга Федорівна


Графік консультацій Гелевери О.Ф.