Таблиця курсу "Методика викладання диригування"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 1,5

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин – 54

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Галузь знань:0202 Мистецтво

Напрям підготовки:7.02020401 Музичне мистецтво*

Спеціалізація: художня культура

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки: п’ятий

Семестр: ІХ

Лекції: 6 год.

Практичні: 4 год.

Самостійна робота: 44 год.

Вид контролю: залік

{ повернутися до курсу Навчальний курс "Методика викладання диригування"